KEESVANBAARDEWIJK.NL  GEDICHTEN

  
 
< terug

home

verder >

  

 NIEUWE LIEDEREN VOOR DE HEER

 

FEEST VAN GENADE

Wij dwaalden af, ver van ons thuis.
Wij doolden rond, waar God niet woonde,
waar Hij zijn goedheid niet betoonde,
en minachtten zijn Vaderhuis.
Maar ach, wij raakten diep verloren,
wij werden arm en blind en doof,
en misten moed, hoop en geloof.
Ach, konden wij weer bij Hem horen.

Toen mocht ons hunkrend oog Hem zien.
Zijn handen voelen vol van zachtheid.
Toen sprak zijn stem vol liefde'n goedheid:
wat ben Ik blij je weer te zien.
Hij nam ons aan, verlost van 't kwade,
en zei royaal: doe je tegoed,
voor ieder is er overvloed,
vier nu maar blij 't feest van genade.

Te zingen op de wijs van psalm 63.

 

MET NIETS KWAM JE TER WERELD

Naar 1 Timótheüs 6: 7 - 12

Met niets kwam je ter wereld,
met niets ga je weer heen.
En wat je hier bijeenbrengt,
geeft God je gul te leen.
Daarom, geen eer voor ons.
Wij leven van genade.
Van zijn genadegaven
is heel ons leven vol.

Als wij te eten hebben,
een dak boven ons hoofd,
dan moet ons dat genoeg zijn,
meer is ons niet beloofd.
Maar wie niet dankbaar is,
steeds meer bezit wil winnen,
raakt arm en leeg van binnen,
komt om in zijn gemis.

Dit zijn Gods eigen woorden:
ontvlucht wat u misleidt.
En jaag naar recht en vroomheid,
geloof, zachtzinnigheid.
En strijd de goede strijd,
grijp naar het eeuwig leven,
dat God zo graag wil geven
aan elk die het verbeidt.

Te zingen op de wijs van lied 107 ,,Liedboek
,,Wie zich hoovaardig heffen."U BENT HET DIE ONS HEEFT GEMAAKT

O.a.naar aanleiding van Jesaja 64 en 65

U, Heer, u bent het die ons heeft gemaakt.
Wij kwamen uit uw handen voort
en hebben eens uw stem gehoord,
en zijn toen door uw woord van kracht ontwaakt.
Och, Heer, vergeet uw woede,
neem ons weer in uw hoede,
red land en volk, o Heer.
Kijk niet meer zwijgend toe
Wij zijn het kwaad zo moe.
Kom spoedig tot ons weer.

Ik was te vinden, maar je zocht Me niet.
Je had geen baat bij goede raad.
Je vroeg niet naar mijn woord en daad.
Mijn brandend hart liep over van verdriet.
Ik riep: "Mijn volk, hier ben Ik."
Met open armen stond ik
en wachtte dag aan dag.
Ik was met je begaan,
maar jij zag Mij niet staan.
Ik huil, doe mijn beklag.

Eens straf ik alle goddeloos gedrag,
met 't heilig vuur van mijn gericht.
Maar wie gelooft zal staan in 't licht,
mag met Mij reizen naar de nieuwe dag.
Hij is van hoge waarde,
juicht op mijn nieuwe aarde,
rust aan mijn Vaderhart.
Nooit meer verdriet en nood,
nooit meer die droeve dood,
nooit schuld meer die verwart.

Te zingen op de wijs van psalm 40


U BENT AAN ' T KRUIS GESLAGEN

U bent aan 't kruis geslagen
en wiste onze schuld.
U hebt de dood verslagen,
en hem met schrik vervuld.
Toen mocht U triomferen,
kwam stralend uit de nacht,
laat ons in 't licht verkeren.
U bent Gods Zoon, vol kracht.

In U zijn wij gestorven.
Uw dood is onze dood.
Wij waren diep verdorven,
U redde uit de nood.
Help ons uw Woord bewaren
vol overwinningskracht.
En laat ons steeds ervaren
Uw glorieuze macht.

Heer, laat ons niet verdwalen.
Het wachten duurt zo lang.
Kom ons nu eindelijk halen,
want we zijn moe en bang.
De Heer vervult ons dromen,
Die eeuwen werd verwacht,
Hij is, Hij is gekomen
in al zijn glans en macht.

Te zingen op de wijs van lied 409  ,,Liedboek"
,,Laat ons de Heer lofprijzen."

 

U BENT NAAR ONS TOEGEKOMEN

Heer, U bent naar ons toegekomen.
Verscheen in onze schamelheid.
Wij konden enkel van U dromen,
maar U werd eindelijk werkelijkheid.
U, wie de wereld heeft verwacht,
verscheen in onze zwarte nacht.

U zocht ons op om ons te helen,
te redden uit een groot verdriet.
U wilde alles met ons delen.
Wat U bij Vader achterliet
is nu voor ons, U maakt ons rijk
geeft toegang tot uw koninkrijk.

En wat onzegbaar blij kan maken:
als angst en schuld ons diep verwart,
wilt U ons altijd trouw bewaken,
ons brengen dicht bij ' t Vaderhart.
En Hij, Die van ons lijden weet,
Hij is het die ons welkom heet.

Te zingen op de wijs van lied 78 ,,Liedboek"
,,Laat me in U blijven, groeien, bloeien."WEES BLIJ IN HEM

Naar Filippenzen 4: 8 en 9

Wees blij in Hem, in Wie blijdschap aan ons wordt gegeven.
Hij is de bron - put vreugde uit Hem heel jouw leven.
Hij maakt je blij,
is heel ontfermend nabij,
met jouw bestaan nauw verweven.

Word niet ontmoedigd en raak niet verloren in klagen.
Leg ze aan God voor, je wensen, verlangens en vragen.
Dring bij Hem aan,
Hij, die met ons is begaan,
wil je behoeden en dragen.

Hart en gedachten zijn veilig bij Hem die je Heer is.
Vul dan je leven met alles wat waardig en schoon is.
Leef in zijn Woord,
dat je van Hem hebt gehoord.
Leef in wat zuiver en waar is.

Te zingen op de wijs van lied 434 ,,Liedboek"
,,Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere."
JEZUS, ZIELSBEDROEFD EN EENZAAM

Bij Matthéüs 26: 36 - 46; 
Matthéüs 27: 45 - 56; Colossenzen 2: 13

Jezus, zielsbedroefd en eenzaam,
riep de HEER aan:
,,Spaar Mij 't vuur van uw gericht.
Moet Ik zo verscheurend lijden,
eenzaam strijden?
Abba, toon Mij uw gezicht."

,,Waarom hebt U Mij verlaten?
Die Mij haten,
kwellen, tergen Mij, uw Zoon.
Zie mijn wonden, zie mijn lijden,
wil bevrijden,
Mij, die sterft aan haat en hoon."

Maar Hij moest de beker drinken
en verzinken,
in de diepte van de dood.
Dank U, dank U, dat U leven
ons wilt geven,
ons bevrijdt van schuld en nood.

Te zingen op de wijs van psalm 38LOOFT GOD, HEM DIE EEUWIG LEEFT

Looft God, Hem die eeuwig leeft,
voor het leven, dat Hij geeft.
Hij roept mensen bij de naam,
laat ze voor elkaar bestaan,
laat hen ' t leven samen delen,
gaat hen voor, leest hen de wet,
is hun tot een Heer die redt,
en wil hen als Herder weiden.

Looft God, Hem die eeuwig leeft,
voor het leven dat Hij geeft.
Hij schept leven door zijn macht,
onderhoudt het door zijn kracht.
Laat uit mensen mensen komen.
Biedt in liefdevol beleid,
nieuwe mensen veiligheid,
en een plaats om er te wonen.

Looft God, Hem die eeuwig leeft,
voor het leven dat Hij geeft.
Hij leidt mensen door de tijd,
geeft ze zicht op eeuwigheid.
Wil met Christus hen verweven.
Nemen mensenkrachten af
tot de dood en tot het graf -
eens geeft God hersteld nieuw leven.

Te zingen op de wijs van psalm 150


HIJ IS GODS BEELD

Naar Colossenzen 1: 15 - 20

God is een God die zich onzichtbaar houdt.
Maar in zijn Zoon is Hij ons heel vertrouwd.
Hij is het die Gods scheppingsmacht ontvouwt.
Halleluja. Halleluja.

Hij is Gods beeld; van alles doel en zin.
Hij is de eerste in Gods groot gezin.
En leidt als Hoofd ons zijn gemeente in.
Halleluja. Halleluja.

Hij daalde af in onze schuld en nood,
Hij vocht om 't leven met de bittere dood.
En overwon. Zijn kracht is sterk en groot.
Halleluja. Halleluja.

Al wat bestaat, valt onder zijn gebied.
Het woont in Christus, die verzoening biedt.
Heer, help ons leven met het nieuwe lied:
Halleluja. Halleluja.

Te zingen op de wijs van lied 299 ,,Liedboek"
,,Voor alle heiligen in de heerlijkheid."WONDERE WERKELIJKHEID

Naar Openbaring 21: 1 - 6

Ik zag met eigen ogen
een wondere werkelijkheid.
De oude, weggeschoven,
verdween, viel uit de tijd.
De hemel en de aarde,
De zee, die dreigt en scheidt,
kregen een nieuwe waarde,
nu voor de eeuwigheid.

Toen kwam een stad van vrede,
op aarde in het zicht.
Een stad, een Hof van Eden,
stralend van hemels licht.
Zo puur, zo onbedorven,
je keek je ogen uit.
Als door een man verworven,
een vrouw, pril als een bruid.

Toen liet een stem zich horen:
,,Juich, mensen, en wees blij!
Niets is meer als tevoren,
de Heer is heel nabij.
Er gaat iets nieuws gebeuren,
de dood is weggedaan,
geen mens hoeft meer te treuren:
Hijzelf wist elke traan."

,,Wat waar is moet geschreven,"
sprak God vanaf zijn troon.
,,Nu komt het nieuwe leven,
alles wordt heel en schoon.
Wie dorst heeft die mag komen
tot Mij, de levensbron,
voor eeuwig bij Mij wonen,
zich koesteren in mijn zon."

Te zingen op de wijs van lied 409 ,,Liedboek"
,,Laat ons de Heer lofzingen."
TOEN U DOOR ONS NOG ONBEMIND WAS

Toen U door ons nog onbemind was,
hebt U uw armen uitgebreid.
Toen U voor ons nog ver en vreemd was,
hebt U in Christus ons bevrijd.
Nu mogen wij U kennen, Heer,
aan uw hart schuilen, altijd weer.

Wij wonen als uw kinderen samen.
Uw zonnig Woord straalt op ons neer.
Uw waarheid brengt ons tot beamen.
Wij warmen ons aan U, o Heer.
U bent het Licht in ons bestaan,
tot Wie zouden wij anders gaan?

Heer, help ons samen dienstbaar leven,
ons voedend met het hemels brood.
Help ons het ook royaal te geven
die hongeren in angst en nood.
En red hen dan door Christus' kruis.
Ontmoet hen met ons in uw huis.

Te zingen op de wijs van Lied 78 ,,Liedboek"
,,Laat me in U blijven, groeien, bloeien."


 
Kees van Baardewijk   reageren?  naar het gastenboek  of  per email

   

< terug

boven ^

verder >

laatst gewijzigd: 10-3-2011

Overnemen van teksten is toegestaan met bronvermelding: www.keesvanbaardewijk.nl