KEESVANBAARDEWIJK.NWEBLOGARCHIEF

  
 

 

Archief 

5 oktober - 28 december 2005

 

 

28 december 2005

3e  jaargang – nummer 26

UIT DE WEBSITE-WARWINKEL

www.taalpost.nl – een emailnieuwsbrief die alle taalliefhebbers snel en goed informeert over de taalactualiteit. Initiatief ,,Genootschap onze taal” en ,,Van Dale”. Verschijnt drie maal per week en is gratis.
Heb je met God een ,,tandartsrelatie”, dus je maakt een afspraak met Hem als je ergens last van hebt… Dat is niet de bedoeling. Jezus zegt (Johannes 14:21): ,,Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief…” De relatie is durend en niet onverplicht – www.ikzoekgod.nl 
www.eigenstart.nl – eigen pagina beheren? Kijk hier.

Mijn vriend Anton Chardon schreef een serietje gedichten over kerst. Heel origineel. Wie ze lezen wil, maile mij en ik stuur ze toe: info@keesvanbaardewijk.nl  Maar kerst is toch voorbij…,,Het is het hele jaar kerst”, zei mijn goede vader.

,,HEBT ELKAAR LIEF!”

(tekst van een ,,column” die ik mocht uitspreken in ,,EO’s Zaterdagavonduur” van 17 december j.l.).

Hij komt binnen en er valt een weldadige stilte. Ondersteund door twee broeders strompelt hij meer dan hij loopt. Hij blijft staan. Laat zijn vriendelijke ogen over de aanwezigen gaan en zegt alleen maar: ,,Hebt elkaar lief!” Verder doet hij er het zwijgen toe. Wonderlijk is dat. Iemand staat met veel kabaal wat te beweren en niemand hoort hem. En ander stamelt wat en iedereen wordt stil en is diep getroffen. Wie is hier aan het woord? Het is de hoogbejaarde apostel Johannes en hij herhaalt wat hij in alle samenkomsten zegt: ,,Heb elkaar lief!”, ,,Hou veel van elkaar.” Elke keer maakt het indruk. Zo stel ik het me voor.

Komt dat respect, die aandacht door zijn reputatie, door zijn hoge leeftijd, zijn stem, zijn uitstraling? ’t Kan best – maar vooral (denk ik): zijn het de diepe ernst en de overredingskracht van de woorden. Al zou je willen, je kunt je er niet van afmaken. Omdat je voelt: het zijn woorden van Godzelf. ,,Johannes, de apostel die Jezus liefhad”. Alle kinderen van Jezus Christus krijgen een deel, maar Johannes heeft een dubbel deel gekregen. De stromen van Gods liefde en van Jezus’ liefde zijn in Johannes overgevloeid en hij is een duidelijk leesbare brief van Christus geworden. Hij is op Christus gaan lijken en liefde, meedogen, bewogenheid straalt van Hem uit.
Johannes heeft een advies, nee, een opdracht voor alle tijden geldend. Die boven alles uit gaat, zelfs boven geloof en hoop. Liefde, liefde, een alles genezend medicijn.

Er wordt verteld dat de stokoude Johannes niet veel meer kon. Preken, brievenschrijven, pastorale bezoeken brengen…’t was voorbij. Maar hij kon een toonbeeld zijn, opwekken tot liefde, de gemeenten in gebed voor God brengen, vrede stichten. Onophoudelijk oproepen de liefde van God door te geven en te praktiseren.
Ik denk niet dat Johannes een Joris Goedbloed was die wazig wat mompelde over een soort vage liefde. Johannes had misschien wel slechte ogen, maar hij had ze niet in zijn zak.

Ook dankzij zijn grote levenservaring zag hij veel. De hardheid en de liefdeloosheid van de samenleving. Het negeren van de Gever van alle goeds. Het tekortschieten van de gemeente ook. Het gebrek aan liefde voor de Heer en voor de medegelovigen. Hij nam waar dat het geloof ,,dat d’aard in ’ t rond verheugt” de gelovigen zelf, die het dichtst bij het vuur zaten, soms veel te weinig verwarmde. Hij zag het gebrek aan liefde ook onder gelovigen. Hij had moeite met elkaar pestende en elkaar kleinerende ouderen en kinderen. Hij zag dat het ,,en jullie helemaal anders” soms nog zo zwak ontwikkeld was. Als Johannes zegt: ,,Hou veel van elkaar” dan geeft hij een opdracht, in de lijn van de Zender van Johannes. Godzelf. Want God is overstelpende liefde, maar God is niet goeiig en Hij ziet nog veel meer dan de apostel. Hij kijkt niet naar de wereld en naar ons, soms ellendige mensen, om dan vervolgens zijn hand voor zijn ogen te houden, zijn hoofd te schudden en te zeggen: ,,Die kwajongens toch…”

Kom nou! Onze God is een heilige God. Hij vergeeft, niet omdat het zijn vak is maar omdat hij grondeloos barmhartig is. En Hij kan woedend worden over onze zonde.
Johannes heeft wat te melden. Dat God liefde is, jawel, maar daarom juist ons hele hart, onze hele toewijding eist. Johannes leert ons ook dat mensenlevens kwijnen, verziekt en geruïneerd worden als de liefde ontbreekt. Dat een samenleving een jungle wordt door gebrek aan liefde. Als Johannes bidt en oproept tot liefde, laten we hem dan proberen te volgen. Ouderen die de tijd hebben, maar ook jongeren.. Bidden om liefde en mildheid. Bidden dat bij ons jong en oud, de liefde van Christus onze trekken zal verzachten en ons oordeel milder maken en dat we meer en meer oog krijgen voor die nood dat zoveel mensen niet weten van Gods liefde of er een verkeerd beeld van hebben.

,,Hou van elkaar, zoek het beste voor elkaar, bouw elkaar op in de liefde, de echte liefde waarvan God de Schepper en de Bron is. Dan maken we een gedaanteverwisseling door, die zorgt dat we van laagbijdegrondse rupsen vlinders worden, bestemd voor de nieuwe aarde.

,,En Hij, die op de troon gezeten is, zei:

,,ZIE, IK MAAK ALLE DINGEN NIEUW” (Openbaring 21:5a)

WONDERE WERKELIJKHEID

Ik zag met eigen ogen
een wondere werkelijkheid.
De oude – weggeschoven –
Verdween, viel uit de tijd.
De hemel en de aarde,
de zee, die dreigt en scheidt,
kregen een nieuwe waarde,
nu voor de eeuwigheid.

Toen liet een stem zich horen:
,,Juich, mensen, en wees blij!
Niets is meer als tevoren,
de Heer is heel nabij.
Er gaat iets nieuws gebeuren,
de dood is weggedaan,
geen mens hoeft meer te treuren:
Hijzelf wist elke traan.

(Melodie: Lied 409 ,,Liedboek voor de kerken.”)

 

Webmaster Jan van Baardewijk en 
tekstschrijver Kees van Baardewijk 
wensen u en jou een hoopvol 2006.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

14 december 2005

3e  jaargang – nummer 25

UIT DE WEBSITE-WARWINKEL

www.juichtaarde.nl – hier kunt u met trefwoorden of bijbelteksten naar psalmen, gezangen en andere liederen zoeken. En verder: teveel om op te noemen.
www.christiancomputergames.nl – alles over ook christelijke computerspelletjes, kleurkaartmogelijkheden voor kinderen en andere leuke dingen.
www.soduka.com – alles over soduka spelletjes
www.heidelbergsecatechismus.nl – platform voor de studie van de aloude Heidelberger, het belangrijkste geschrift in het gereformeerd protestantisme. Veel informatie over ontstaan, bronnen, uitgaven, geschiedenis en verspreiding, verklaringen, catehchismusmethoden enzovoort. Met zoekapparaat. Een site van prof. dr. W. Verboom.

GELEEND BEZIT – Leven als geschenk van God door Gien Karssen (schrijfster van het veelgelezen ,,Manninne.”)

Omslag geleend bezit6.jpg (22082 bytes)Wat moet je met jezelf als je blind wordt terwijl schrijven je passie is? Waar houd je je mee bezig als je al jaren je appartement niet meer uitkomt? Wat verlang je nog, als je voor de meest basale dingen in het leven afhankelijk bent geworden van de hulp van anderen? Is zo’ n situatie niet zinloos en uitzichtloos? Het hoeft kennelijk niet zo te zijn, want in dergelijke omstandigheden is dit boekje geboren.
De vijfentachtig-jarige schrijfster zoekt de omgang met God en blijft zich aan andere mensen geven. Wat zij voor dit leven belangrijk vindt, staat haar helderder voor ogen dan ooit en daarover vertelt zij in dit waardevolle boekje.
,,Geleend bezit” bevat 24 meditaties, het ISBN is 90 76596 832 en het kost € 9,50. 
( www.navigatorboeken.nl email: info@navigatorboeken.nl )

,, … HOE VERANTWOORDT U DAT…”

Vanmorgen (9-12) lazen wij aan tafel uit Jeremia 12. Opnieuw viel me op hoe ,,vrij” en onbekommerd profeten soms de HERE aanspreken:
,,HEER, u staat altijd in uw recht
als ik het tegen u opneem.
Toch vraag ik, hoe verantwoordt u
dat boosdoeners in voorspoed leven,
en trouwelozen rust genieten?”             (Nieuwe Bijbelvertaling)

Zou u dat zó durven vragen? Ik weet het nog niet, hoor.

HERKAUWENDE HAAS

In Leviticus 11:6 wordt gesproken over ,,herkauwende hazen”. Wetenschappers sloegen zich lachend op de wetenschappelijke dijen. Ha, ha, hoe kan dat nou? Toch klopt het. De haas kauwt zijn voedsel wel degelijk twee keer. Door ,,reïngestie”: hij eet regelmatig zijn eigen uitwerpselen op en kauwt z’n voedsel dus nog een keer.
Dat staat ondermeer in het fascinerende boek (waarop ik nog terugkom) ,,Moderne wetenschap in de Bijbel” – De Bijbel is de wetenschap 3500 jaar vooruit. Zes onderwerpen: Voeding / Gezondheid / Hygiëne / Geslachtsziekten / Epidemieën / Evolutie. Auteur drs. Ben Hobringh, uitgever Gideon, Hoornaar.

’t Is bijna kerst –
in ’t kerkgebouw zweeft een mobile,
beschenen door een sterreglans,
omgeven in een stille rondedans
engel en herder ’t schaap
dat onder blauwe luchten
angst noch gevaar meer heeft te duchten.

De ruimte is gevuld met vrede van advent,
je proeft en hoort al iets, hoor je trompetgeschal?
Kerk, bid nu met kracht dat komen zal,
uw Koning, vol van macht en majesteit.

’t Is bijna kerst…
Hij komt, zijn wij bereid?

Illustratie bij artikel Dr. Jaap Dekker in ,,Opbouw” nr. 23 ,,Een rem op onze killing power.”

Killing power vastgeled in een zandsculptuur. Bron: www.unoriginal.co.uk/sand-sculptures-9.html 

En dan nog iets heel anders:

DEPRESSIEF KONIJN

Van huis-uit een jongen van de vlakte,
zit ik hier hokvast op m’n dood te wachten.
Ik voel me treurig en verloren,
welk droevig lot is mij beschoren!
Hebzuchtig staat mijn baas te loeren,
voelt aan mijn bast na overdadig voeren.
Bijna december en als tweede uit het nest,
ga ik de pan in, dit en vetgemest.
’t Is erg, maar ik kan wel huilen als er
ook nog gezegd zal worden:
,,Frans, z’n broer, was malser.”

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

30 november 2005

3e  jaargang – nummer 24

UIT DE WEBSITE-WARWINKEL

www.ebonderwijs.nl – EB Onderwijs ontwikkelt en maakt (gratis) lesmateriaal. Over kerst, pinksteren, hemelvaart, pasen, biddag, dankdag en nog veel meer. Neem eens een kijkje.
www.kerst.net – Nederlands grootste ,,kerstpagina”. Je kunt er terecht voor (online) kerstkaarten, plaatjes, cadeaus etc. Mét een aantal links.

GEDICHT VAN DE WEEK: U BENT NAAR ONS TOEGEKOMEN

Heer, U bent naar ons toegekomen,
verscheen in onze schamelheid.
Van Wie we enkel konden dromen,
werd zichtbaar in de werkelijkheid.
U kwam tot ons in donkere nacht,
U, Wie de wereld hunkerend wacht.

U zocht ons op om ons te helen,
te redden uit een groot verdriet,
U wilde alles met ons delen.
Wat U bij Vader achterliet
is nu voor ons, U maakt ons rijk,
geeft toegang tot uw koninkrijk

En wat onzegbaar blij kan maken:
als angst en schuld ons diep verwart,
dan wilt U ons steeds trouw bewaken,
ons brengen dicht bij ’ t Vaderhart.
En Hij, die van ons lijden weet,
Hij is het die ons welkom heet.

Te zingen op de wijs van lied 78 ,,Liedboek”:
,,Laat me in U blijven, groeien, bloeien.”
Meer liederen: www.kerken.com onder ,,liederen”

HOUD HET U OOK ZO BEZIG

heildesvolks.jpg (259854 bytes)de geestelijke nood in en de verloedering van onze samenleving? Laat u dan bezielen om, waar dan ook en hoe dan ook, aan het werk te gaan mede door het lezen van ,,Aan de minste van Mijn broeders” – Het werk van ,,Tot Heil des Volks” 1855 – 2005, samengesteld door dr. O.W. Dubois (historicus) en Krijn de Jong (hulpverlener).
Ik geef wat hoofdstuktitels: Het Réveil in de sociaal –economische en geestelijke situatie van zijn tijd (1813-1850). Enkele hoofdlijnen / Biografische schets van Jan de Liefde en de oprichting van de Vereeniging Tot Heil des Volk / Tot Heil des Volks als landelijke organisatie: afdelingen buiten Amsterdam (1855 -1913) / Onderwijs 1855 – 1975) / Evangelisatie: volkslezingen en kerstvieringen / Jeugdwerk (1921-1969) / Het Heil op nieuwe wegen (1969 – 2005) / Een nieuw milennium: een nieuwe tijd en nieuwe projecten (2000 – 2005) / Slagader en kloppend hart.
Dit is een boeiend en interessant geschreven standaardwerk, voorzien van veel foto’ s en illustraties. Een Oogst-publicatie, in samenwerking uitgegeven met uitgeverij Barnabas, ISBN 90-8520-044-x, prijs € 14,50 + 2,40 verzendkosten.
N.B. Binnenkort verschijnt een cd met liederen van Jan de Liefde. Prijs € 10,-- + verzendkosten. Te bestellen via 020 -03446310 of via info@totheildesvolks.nl 

KNOOP IN DE TONG

Bladerend in Gerrit Komrij’s ,,De Nederlandse poëzie van de negentiende en twintigste eeuw in duizend en enige gedichten" (uitgave Bert Bakker, Amsterdam) kwam ik een gedicht tegen van Jaap Bakker. Als ik het voor me houd, doe ik u tekort en dat wil ik niet. Enige coupletten:

Knoop in de tong
’t Is weer zo laat
Klotsplaps weigert het spraakapparaat
Ik stakkel en hotter
Het is geen gehoor
Ik struikel en stroddel en bruntel maar door
Flunders en blaters
Is er nog hoop?
Knoop in de tong
Tong in de knoop.

Knoop in de tong
Ik krijg het te kwaad
Al wat ik uitbreng is pronkemansdraat
Zweet in de zoenscholen
Trenen die billen
Klozende bonen en trippen die lillen
Voedjeblerneus
En stil going wrong
Tong in de knoop
Knoop in de tong.

IETS HEEL ANDERS

Met kerst zegt God over de verloren wereld: ,,Zoiets gooi je toch niet weg”.
Het Koninkrijk van God is nog verborgen, zoals een verwekt kind in de moederschoot.
Jezus – altijd Kind bij de Vader gebleven.
Noach en zijn zoons timmerden voor het leven, de omstanders sneerden: ,,Míj neem je niet in de boot!”

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

16 november 2005

3e  jaargang – nummer 23

UIT DE WEBSITE-WARWINKEL

www.nieuwetitels.nl – een overzicht van boekuitgaven die juist verschenen zijn op de Nederlandse markt. Beschrijving, achtergrondinformatie, verwijzing naar websites auteurs enzovoort, enzovoort
www.internet-evangelisatie.nl – inspirerende informatie over evangelisatie via internet
www.jongerenendebijbel.nl/lifestyle - klik voor aanvraag gratis digitale uitgave van periodiek Stichting ,,Jongeren en de Bijbel”, Emmen

GEDICHT VAN DE WEEK

De wonderbaarlijk grote God staat verzoenend tegenover kleine mensjes, lees ik in dat verschrikkelijke mooie gedicht ,,Onland” van Gerrit Achterberg.

In ’t onland stond een hert zo groot als God.
Men kon ook zeggen klein als duimelot.
Tussen zijn horens flikkerde een kruis.
Het sprak en ik werd minder dan een muis:

Geen jager ooit spandeert aan mij een schot,
want ik zit kogelvrij in het komplot.
Hoe meer je op me schiet, des te meer kruis
er in mij opschiet. Lever het bewijs.

Ik legde aan. Maar uit de struiken trad
de heilige Hubertus die daar zat.
Hij schreeuwde lachend: Zonde van je kruit.
De jachttijd is gesloten. Weg die spuit

Ik zette het geweer tegen een boom;
een achterlader, nog van mijn oudoom.

 klik op de afbeelding 
voor een grotere

WEER ZO ’N WAARDEVOLLE IKEG-UITGAVE

Een nieuwe, aantrekkelijk ogende uitgave van het welkome boekje ,,Lees je Bijbel, bid elke dag!” door Kenneth N.Taylor.
Eenvoudige Bijbelstudies voor kinderen van 5 – 11 jaar met verhalen en illustraties.
Zomaar een paar hoofdstuktitels: Wie is God? / De Vader, de Zoon en de Heilige Geest / Wie zijn de engelen? / Waar was de Here Jezus voor Hij geboren werd / De wonderen die Jezus deed / Een brief van God / Wat wil God dat ik doe?
Bestel een exemplaar (à slechts € 6,-- + porto via email cefholland@ikeg.nl, internet www.ikeg.nl , telefoon/fax 055 5423731) laat het in huis rondslingeren, gegarandeerd dat uw kinderen er naar grijpen. Maar vooral: gebruik het als stimulerend materiaal binnen uw kinderclubje.
Hebt u zo’ n clubje niet… denkt u eens na over de mogelijkheid bij u in de straat of in de buurt, alleen of met anderen. IKEG HELPT U GRAAG MET INFORMATIE.

KLETSKAMER

is het Zuid-Afriaanse woord voor ,,chatroom”.

,,JE BENT DE APPEL IN MIJN TAART

De lijm in mijn huwelijk.
De vrouw van mijn dromen.
Als ik had geweten dat het zo goed zou zijn…
Had ik je al in de brugklas ten huwelijk gevraagd”

schrijft Phil Callaway (Canadees, bekroond columnist, populair schrijver en spreker) over zijn vrouw Ramona, voorin het boek ,,Wat stinkt hier toch zo?” – humor en vertrouwen ook als het leven tegenzit.
Hij komt in Nederland niet zo veel voor, maar in Canada des te meer: de gestreepte Skunk, beter bekend onder de naam Stinkdier.
Phil Callaway gebruikt in dit boek de stinkerd als beeld voor de moeiten die ons in het leven kunnen overkomen.
Ik zou graag een heleboel uit dit lichtvoetige, hunoristische en tegelijk ernstige boek willen citeren, maar daar is de ruimte niet voor.
Koop het, vraag het voor Sinterklaas, geef het uw man of vrouw dan kunt u het mooi meelezen.
(ISBN 90 76596 13 1 Navigator Boeken, Driebergen – info@navigators.nlwww.navigators.nl )

GEHOORD

Wachten op de terugkomst van Jezus duurt nooit langer dan een mensenleven.

BROEDER LUTHER, WAAROM HEB JE JE ZO MISGAAN?

,,Men moet hun synagogen of scholen in brand steken en wat niet wil branden moet men met aarde overdekken, zodat geen mens er een steen of sintel meer van ziet, voor eeuwig niet. (Luther in ,,Over de Joden en hun leugens.”)
,,Anti-Joodse uitingen van de Duitse reformator Maarten Luther (1483-1546) waren geen incidenten, maar maakten deel uit van een ,,scherpe en consistente anti-Joodse visie”. Dat schrijft de Joodse theoloog René Süss in zijn proefschrift ,,Daarom nu en voor altijd: weg met hen!” (ND)
Hoe kon Luther zo hatelijk en vijandig staan tegenover het Joodse volk. Had hij nooit in de Bijbel gelezen dat wie Gods volk aanraakt zijn OOGAPPEL aanraakt?”
Gelukkig heeft Luther ook andere dingen gezegd. Bij voorbeeld wat ik vandaag las: ,,Als ik naar mezelf kijk, kan ik niet behouden worden,
maar als ik naar Christus kijk, kan ik niet verloren gaan.”

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

2 november 2005

3e  jaargang – nummer 22

UIT DE WEBSITE-WARWINKEL

,,Zendtijd voor kerken” hield 14 september j.l. een symposium. Daar leverde dr. Stefan Paas een bijdrage over ,,De emotiemens”. Ik vertel er niets over behalve dan dat het een boeiend en ,,ontdekkend” verhaal is. U kunt het lezen op www.zvk.nl  Ik kreeg het van een goede vriend, gedrukt als brochure. Voor een paar eurocenten kunt u het bestellen via de site met gebruikmaking van het bestelformulier.

GEDICHT VAN DE WEEK

NAJAAR

Onafgebroken
dwarrelt dood blad ter aarde.
Weemoed en treurnis vervult ons.
Ach, kom,
als zovaak zeuren dichters hun waarheid.
Najaar:
een zorgzame Vader
dekt moeder aarde toe:
,,Neem het ervan,
het is zo weer voorjaar!”

IK HOUD VAN DE KERK

want ik houd van God. En als God je Vader is, is de kerk je moeder. Maar wat kan dat mens zéuren… Lees christelijke bladen en boeken en je denkt nogal eens: wat veel van hetzelfde, wat veel van wat er eigenlijk niet echt toe doet.
De wereld staat in lichterlaaie en bloedt uit duizenden wonden (ik weet dat het pathetisch klinkt, maar het is wel de waarheid) en als kerk en christenen neuzelen we maar door.
Gelukkig zijn er tijden van verademing. Bijvoorbeeld als je het nieuwe boek – eenbeneden.jpg (40602 bytes) schotschrift – van dr. A. v.d. Beek leest ,,Hier beneden is het niet” over ,,Christelijke toekomstverwachting.”
God is hier geen Koestervader, geen Gatenvuller, geen EHBO-post, geen Scheldadres, geen Gastarbeider, geen... zo kan ik nog wel even door gaan, maar een ontroerend liefdevolle Vader, die zijn eigen Woord voor honderd procent serieus neemt, die een fascinerende Toekomst belooft aan zijn kinderen, en een diepe verlorenheid aanzegt aan wie Hem negeren en verachten. Tegenover allerlei theologieën plaatst v.d.Beek ,,de theologie van het oordeel.”
,,Van de Beek heeft een heerlijk eenzijdig boek geschreven dat een eenentwintigste eeuwse christen op tal van punten op zijn of haar grondvesten doet schudden”, Nederlands Dagblad. en ,,…laat zich lezen als een krachtig appél om ons als christenen opnieuw onze vreemdelingschap op aarde te realiseren en die dan ook te praktiseren”, Reformatorisch Dagblad.
(Uitg.Meinema, Zoetermeer, ISBN 9021140586, € 12,50)

KIND ONTDEKT DE WERELD

Kind zat in de kerk. Kind wilde het leven ontdekken. Maar de kerk had niemand die gids kon zijn. Volwassene zat op de kring, vond dat zó fijn, wilde dat niet opgeven voor kinderclub. Jongeman had drukke baan, geen puf voor drukke kinderen. Diaken had geen verstand van jeugd, begreep de nieuwe generatie niet. Kind keek buiten de kerk. Daar zat muziekmaker met videoboer en pornokoning.
Sprongen over generatiekloof en stond naast kind. Kind zei: ik wil vrij zijn. Muziekmaker zei: mijn muziek maakt je vrij. Kind zei: ik moet naar school. Videoboer zei: dan blijf ik ’s avonds open. Kind zei: ik moet ’s avonds thuis blijven. Pornokoning zei: ik neem je mee via de computer. Kind luisterde. Muziekmaker fluisterde tegen videoboer en pornokoning: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Kwamen filmbaas en tijdschriftenmeneer aanlopen. Hadden veel geld, pakten het groot aan. Zeiden: houden van kinderen, wij willen weten wat ze bezielt.
Tijdschriftenmeneer huurde jeugdwatchers in, filmbaas betrok wetenschappers. Tijdschriftenmeneer en filmbaas gingen jeugd goed doorgronden, legden gevoelige plekjes bloot. Kind voelde zich begrepen. Tijdschriftenmeneer zei tegen filmbaas: dit kost veel geld. Filmbaas zei: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Drugsdealertje stond op de hoek.Had geen geld, wel ambities. Dacht bij zichzelf: celstraf of niet, ik wil de jeugd bereiken. Dacht bij zichzelf: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Kind zat in de kerk. Ouders genoten van kringavonden, jongeman van drukke baan. Diaken had geen verstand van jeugd, kerkmensen begrepen nieuwe generatie niet. Kind liep de kerk uit. Kerkmensen bespraken droevige tijdsverschijnselen, gingen bidden. Bidden voelde fijn, kerkmensen gingen terug naar de kringavond, baan, leeftijdgenoten. Kind stond buiten de kerk.
Muziekmaker, videoboer, pornonkoning, filmbaas, tijdschrifriftenmeneer en drugsdealertje stonden in de rij. Namen kind aan ’t handje mee om de wereld te ontdekken.
(Overgenomen uit ,,Compassion” door Stephen Teeuwen)

GRATIS JEUGDBOEK OVER DRUGS

Kijk op aflevering 21.9.05 van www.keesvanbaardewijk.nl (v/h  www.relicard.com/weblog.htm )

TEKENING VAN JONGSTE KLEINDOCHTER

klik op de afbeelding voor een grotere     hand.jpg (35313 bytes)

,,BRIEF AAN INGRID” – over depressiviteit

Uit een recensie: ,,Een zeer leerzaam boekje. Zelf heb ik er grote stukken in onderstreept om te onthouden. Depressiviteit is één van de meest voorkomende oorzaken van ziekteverzuim. Enkele raadgevingen uit het boekje: Probeer wat te relativeren, doe je niet flinker voor dan je bent, kleineer jezelf niet, wees je bewust van de positieve kanten en gaven die je hebt. De auteur geeft troostende voorbeelden uit de bijbel. God houdt je vast, jij bent het die even niet bereikbaar bent. Hij eindigt met twee troostende gedichten. Van harte aanbevolen.“
Voor bestellen: kijk op www.keesvanbaardewijk.nl (v/h www.relicard.com ) bij ,,boeken”.

OPGEMERKT

De duivel is altijd bang voor een pak rammel (Marcus 5)

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

19 oktober 2005

3e  jaargang – nummer 21

UIT DE WEBSITE-WARWINKEL

http://www.versnieuws.nl/versen/2005/09/18bibloscoop - Het bijbelse alternatief voor de horoscoop.
www.documentaire.nl – overzicht van televisiedocumentaires.
www.50jaarkindertelevisie.nl - ,,Daar is Swiebertje", ,,Ja zuster, nee zuster” en nog veel meer nostalgische beelden en teksten.

GEDICHT VAN DE WEEK: ,,Stem van de herfstregen”

door Ida Gerhardt

Wees niet bevreesd wanneer de vlagen gaan
    rondom uw huis – het is uw aards verblijf.
Wees niet bevreesd als ziekte u komt slaan –
    uw lichaam was altijd een aards verblijf.
Zonder bekommernis laat u ontgaan
    roem, eer en staat; zij zijn een aards bedrijf.
Maar wees bevreesd wanneer de tranen gaan,
    de bevende, om wat is aangedaan
        door u.
De liefde is uw eeuwige verblijf.

Betekenis? Persoonlijk begrijp ik: wees toch alsjeblieft goed voor anderen – 
berokken niemand verdriet!

RAMADAN 2005

Aan Joly Kros, al jarenlang enorm toegewijd aan het kinderwerk van stichting ,,Ikeg” 
( www.ikeg.nl ) ontfutselde ik de volgende bijdrage:

,,Wist u dat de ramadan (5 oktober) is ingegaan?
Al vroeg in de ochtend hoorde ik mijn moslimbuurvrouw die boven mij woont.
,,Is ze bezig met de ramadan?”, dacht ik bij mezelf.
Het is een Turkse vrouw en ze neemt deze tijd die tot en met 3 november duurt, zeer serieus. Het is een zware tijd, omdat ze overdag niets eten. Dat doen ze pas weer ’s avonds.
We praten er wel eens met elkaar over. Dan vergelijkt ze het christendom met de islam.
Ik bid voor haar en haar beide dochters en de vader van de twee dochters.
Het is een wonder dat ze op mijn Bijbelclub mogen komen. Toen ik haar voor de eerste keer vroeg of haar dochtertjes mochten komen, antwoordde ze: ,,Nee, wij zijn moslims.”
Een gesloten deur, tot mijn zeer grote spijt. Samen met een gebedsvriendin zijn we voor dit gezin gaan bidden. Kunt u zich mijn grote verrassing voorstellen toen zij op een middag dat we club hadden, met haar beide dochters voor de deur stond voor de kinderclubs?
Sindsdien kan ik vrijuit over de Here Jezus spreken en Zijn verlosserswerk. De Here hoort onze gebeden voor de moslims. Hij opent de deuren voor het evangelie onder de moslims.
Kortgeleden was ik op kraambezoek bij een Koerdisch gezin uit Irak.
Ik hield een schattig meisje vast dat net acht dagen oud was. Ze had een prachtige dikke bos zwarte haren. Haar grote broer van elf komt bij mij op de kinderclub. Hij staat heel open voor het evangelie. Maar hij vindt het heel moeilijk om tot een keuze te komen omdat hij uit een moslimgezin komt. Hij heeft onze gebeden zo nodig…
Wilt u bidden voor de moslims in deze tijd? Wilt u bidden voor de kinderen die opgroeien in moslimgezinnen? U kunt een prachtig gebedsboekje opvragen voor moslims op www.30dagen.nl  En als u specifiek wilt bidden voor kinderevange- lisatiewerk, dan kunt kunt u informatie opvragen bij www.ikeg.nl 

Joly Kros

DE ZICHTBARE KERK

Dr. Govert Buijs schreef in het ND van 7 dezer over de zichtbaarheid en aanwezigheid van de kerk in de samenleving o.a.
,,Zichtbaar in de buurt (waarom kom ik op het prikbord in de supermarkt wel allerlei New Age-achtige zelfontplooingscursussen tegen, maar zo heel weinig kerkelijk aanbod?), zichtbaar op internet (waarom op websites van kerken, ook landelijke kerken, niet direct een basiscursus christelijk geloof?)
Hendrik Algra schreef ooit ,,Het wonder van de 20e eeuw” over de herleving van de kerk in Nederland. Ik denk dat er goede reden is om ook te spreken van ,,het wonder van de 20e eeuw”, over het feit dat de Nederlandse kerk, zij het gehavend, een van de zwaarst denkbare stormen, een massale uittocht heeft overleefd.
Het wordt nu uitkijken naar het wonder van de 21e eeuw. Onvoorspelbaar, hopelijk niet onverwacht.”

,,HOE KAN IK U PRIJSGEVEN?”

Wat moet God een hartverscheurende pijn lijden om wat wij mensen Hem aandoen.
En toch zoekt Hij ons elke keer weer en geeft nieuwe kansen en mogelijkheden.
In de serie ,,De Bijbel spreekt vandaag” – een serie verklaringen van gedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament, onder redactie van John Stott en Alec Motyer -  verscheen: ,,DE BOODSCHAP VAN HOSEA. Liefde voor de liefdelozen.”
Een prachtboek. Zo geschreven dat iedere geïnteresseerde het lezen en volgen kan. Het lijkt mij ook bijzonder geschikt voor bijbelkringen.
ISBN 90 6318, uit Novapres, Apeldoorn – www.novapres.nl  
(In dezelfde serie: De boodschap van Ruth / De boodschap van Prediker / De boodschap van Marcus / De boodschap van 2 Timoteüs / De boodschap van Galaten / De boodschap van Jakobus).

ALS GOD LIEFDE IS…

,,Als God liefde is…”. / Zonder ophouden / schuiven we onbeschaamd / de brokken van onze schuld / op het bord van God.

 

Dit kunnen we voorlopig wel vergeten!

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

5 oktober 2005

3e  jaargang – nummer 20

UIT DE WEBSITE-WARWINKEL

www.bijbel10daagse.nl – georganiseerd door NBG en KBS; doel: verder bekendmaken van de Nieuwe Bijbelvertaling; van: 22 oktober tot 1 november a.s. Kijk op de site voor de lijst van activiteiten.
Kijk op www.detoveracademie.info  voor veel informatie over de a.s. Kinderboekenweek die staat in het teken van magie en occultisme.
,,Ik neem het niet, ik neem het niet!”, schreeuwde een man, zijn vuisten omhoog en razend van woede. Hij stond middenin de het zojuist verwoeste hart van Rotterdam.
 
U kunt het wijlen ds. Buskes horen vertellen op www.rotterdam4045.nl . Heel interessante site met authentieke dingen.
www.muurkrant.org – site voor allerlei categorieën, boordevol informatie en nieuws. Voor jonge kinderen is de kindermuurkrant een juweeltje.

Van Anton Chardon een treffend

GEDICHT VAN DE WEEK

WIJ LEVEN VAN GENADE

Wij leven van genade
als arme bedelaars,
wij gaan bij God te rade
en zien iets wonderbaars:
hoe leger onze handen
en groter onze nood –
hoe voller onze manden,
want Jezus deelt het brood!

Wij leven van genade
als arme bedelaars,
wij gaan bij God te rade
en zien iets wonderbaars:
hoe dorstiger de kelen,
hoe droger monden zijn –
hoe rijker zal Hij delen,
want Jezus schenkt de wijn!

Melodie: ,,Op bergen en in dalen.”

RANZIG

Altijd geïnteresseerd in wat verbaal de kindermond verlaat kijk ik nogal eens naar het NCRV-programma ,,Praatjesmakers". Vaak zie je originele kinderen met verrassende uitspraken en zienswijzen. Jammer is de aanwezigheid van Jochem van Gelder. Strijk en zet probeert hij kinderen dingen te ontlokken waaraan ze nog helemaal niet toe zijn en wat bepaalde zaken betreft hopelijk ook niet toekomen. En waar gaat het dan over? Natuurlijk over sex en aanverwanten. Ik denk dan: ,,Man, er zijn toch onderwerpen zat en ze worden vaak al overladen met wat jou kennelijk zo hoog ziet. Maak ze liever duidelijk om wat voor moois het gaat.”

,,ALS ÉÉN VAN JULLIE CHRISTUS VERLOOCHENT, LAAT IK JULLIE ALLEMAAL MET RUST!”
grauwt de onvoorstelbaar wrede en sadistische commandant Karadzic.

Tegen het eind van Wereldoorlog II speelt, in een dorpje in de Balkan, een groep soldaten onder leiding van ene commandant Karadzic een wreed spel met een priester en zijn gemeente. Janjic Jovic doet met weerzin mee.
De slachtoffers reageren in dit boek bijna niet menselijk meer. Christus en zijn liefde wonen in hen en zij stralen dat zo uit dat de rillingen over je rug lopen. Hemel en hel botsen                          klik op de afbeelding voor meer 
hier oorverdovend op elkaar.
Ik heb het boek nog lang niet uit (ik had de moed niet direct door te lezen) maar kondig het toch vast aan. Lees het. Het is boeiend en heel helder en aansprekend geschreven. En het confrontéért…
(Ted Dekker - ,,Wanneer de hemel huilt”, Novapres, www.novapres.nl ISBN9063 18 271 6   € 19.90)

NIEUWE LIEDEREN VOOR DE GEMEENTE

Kijk op www.kerken.com onder ,,liederen”.

NIETSJE KAN NIET ANDERS, WIJ WEL…

Het is al weer een tijd geleden dat een hamster intrede deed in ons gezin. Het beestje moest een naampje hebben en mijn vrouw stelde voor: Nietsje.
(Aan de overeenkomst met de naam van een Duitse filosoof moet geen betekenis worden toegekend!)
Apart diertje, zo’n hamster. Het krijgt voer, propt dat gulzig in zijn wangzakken en rent naar zijn holletje en zit daar met z’n buit.
Toen ik dat zo zag, moest ik zomaar aan mezelf denken en, eerlijk gezegd, ook aan anderen.
Je gaat naar de kerk, hoort preken, doet bijbelstudie, leest opbouwende boeken, enzovoorts. Een levenlang neem je geestelijk voedsel tot je en slaat dat bij jezelf op, in je veilige onderkomen.
Hoeveel deel ik eigenlijk uit? vroeg ik me af. God biedt je een overstelpende rijkdom aan vergeving, liefde, geborgenheid en bemoediging. Maar het gaat wel samen met een OPDRACHT: ,,Gaat dan henen….” (Matt.28: 19a), ,,Verkondig het woord…” (2 Tim. 4:2a). De hele Bijbel staat vol met opdrachten, opwekkingen, suggesties om het reddende Evangelie bekend te maken.
Zo’n Nietsje sleept van alles naar zijn hol en consumeert maar. Hij kan niet anders. Maar wij wél.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

naar top

 

home

>

 weblog

>

weblogarchief

  

    2 0 1 2
 6 jan. - nu

2 0 1 1

 6 jan. - 29 dec

2 0 1 0

1 juli. - 23 dec

 7 jan. - 17 juni

2 0 0 9
 30 juli - 24 dec
 8 jan. - 25 juni
2 0 0 8
 4 sept. - 11 dec
 2 jan. - 28 mei
2 0 0 7
 10 jan. - 2 mei
 9 mei - 12 dec
 2 0 0 6
 11 jan. - 21 juni
 5 juli  - 18 okt
 
1 nov - 20 dec
2 0 0 5
5 januari - 6 april
13 april - 21 sept.
 5 okt. - 28 dec.
 2 0 0 4
7 jan. - 24 maart
31 maart -  30 juni
21 juli - 6 oktober
13 okt. - 22 dec
 2 0 0 3
22 febr. - 28 mei
4 juni - 17 sept
24 sept. - 17 dec

  

gastenboek

>

gedichten

>

oneliners

>

verhalen

>

boeken

>

radio

>

links

>

film

>
 

Overnemen van teksten is toegestaan met bronvermelding: www.keesvanbaardewijk.nl