KEESVANBAARDEWIJK.NWEBLOGARCHIEF

  
 

 

Archief 

5 juli - 18 oktober 2006

 

 

18 oktober 2006

4e  jaargang – nummer 19

UIT DE WEBSITE WARWINKEL

Als u wist hoe leuk het is zelf een website/weblog bij te houden dan zou u geen moment aarzelen en op deze link klikken.
www.ea.nl – Stem in de samenleving. Stelt velerlei onderwerpen aan de orde als: gebed, evangelisatie, kinder-en jeugdwerk, gemeenteopbouw en nog veel meer. Inspirerende site.

http://home.hetnet.nl/~deveef - nu verschenen commentaar op het Lucas-evangelie van een originele exegeet; goede bijbelcommentaren onder handbereik.

www.james4you.nl - site die u herinnert aan verjaardagen, afspraken en allerlei zaken die u niet mag vergeten.Altijd krijgt u een actueel persoonlijk overzicht van wat belangrijk voor u is. Herinnering per email en per sms. En dat alles gratis.

GEDICHT VAN DE WEEK

Als je leven één feest is, is het moeilijk verzen schrijven. Nee, een zorgelijke jeugd is een goudmijn voor de dichter/schrijver. Charivarius had geen verdriet voor een gedicht.

VERMAAK-LEED
(Eens blijden Dichters’ klacht)

Ik voel mij heden diep bedroefd,
Want ik heb geen verdriet,
En dus –wél word ik zwaar beproefd –
Geen stof voor enig lied.

Het is afschuwelijk lekker weer,
De lente grijnst mij aan,
Geen sombre kilte druk mij neer,
Ik pers – er komt geen traan.

Hoe kan ik zingen van de smart
In geur en zonneschijn?
Het is toch wel een beetje hard
Zó in je sas te zijn!

Hoe krijt ik thans mijn ogen rood,
Doorwroet mijn somberst Ik?
Ik ben vandaag – ik knies me dood!-
Hartroerend in mijn schik!

Mijn psycho-analyse stort
Synthetisch in mekaar –
Wanneer j’als dichter vrolijk wordt,
Dan ben je de segaar!

deoogst3.jpg (32290 bytes)GELOVEN OP HET WERK

is de titel van het nieuwe nummer van ,,DE OOGST” . U kunt het bestellen bij Stichting ,,Tot Heil des Volks” – O.ZZ.Voorburgwal 241 – 1012 EZ Amsterdam, info@deoogst.nl  /  www.deoogst.nl U kunt ook een GRATIS abonnement nemen en jaarlijks een gift overmaken. 
Dit is nu eens een blad dat recht-voor-z’n raap principiële bijbelse voorlichting geeft over de grote vraagstukken van deze tijd.

DE DOOD VAN PIERLALA

Soms schiet je ineens een herinnering aan iets van vroeger in de gedachten.
Ik sta met een stel andere kinderen op het Noordplein in Rotterdam. Woensdagmiddag - poppenkast.
We kijken en luisteren ademloos. Nou ademloos… In ieder geval zijn we stil. Maar soms schreeuwen we en gaan we gigantisch tekeer. Bijvoorbeeld om Jan Klaassen of Katrijn aan te moedigen of om ze voor plotseling opdoemend gevaar te waarschuwen.
Op een keer kwam er stiekem een engerd in beeld. Hij bromde langzaam en dreigend: ,,Ik ben de dood van Pierlala, ik kom Jan Klaassen halen.” Wij allemaal schreeuwen natuurlijk om Jan te waarschuwen. Katrijn verscheen op het toneel, sloeg de dood van Pierlala keihard op z’ n kop, die kon het verder wel vergeten en nam ijlings de benen.

Een gelijkenis. De dood die dagelijks zo gigantisch veel slachtoffers maakt zal verslagen worden en voor eeuwig van het toneel verdwijnen. ,,Ons vergankelijke, sterfelijke lichaam zal verwisseld worden voor een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam. Dood, je kunt de overwinning wel vergeten… God zij dank. Hij geeft ons, door onze Here Jezus Christus, de overwinning over de zonde en de dood (1 Cor.15:53, 55, 57, Het Boek).

BOEKAANBIEDINGEN

 • ,,Ik kom met haast”, over de schrijfster Wilma - een inleiding op het werk van een bewonderenswaardige schrijfster – OPRUIMING, incl. porto slechts twee euro
 • Kees van Baardewijk - ,,Verlosser! Kom! De wereld wacht” - ,,columns” uitgesproken voor EO’s - zaterdagavonduur en meditatieve bijdragen in diverse bladen gepubliceerd - € 6,95
 • Kees van Baardewijk - ,,Ha, elke dag feest” – ernstige en humoristischeelkedagfeest.jpg (19314 bytes) gedichtjes - OPRUIMING – incl. port slechts drie euro
 • Henri Nouwen – Adam – een vriendschap, incl.porto 5,75
 • V.Dok- Mak, Ros van Dok – Help, ik kan het nog steeds niet alleen – incl.porto € 5,75
 • Gratis af te halen (Straatmakershoeve 387, Apeldoorn – tel.055 5418607) jaargangen chr. literaire tijdschriften ,,Woordwerk” en ,,Liter”
 • Ron Mehl – Weerspiegelingen van Gods liefde. Het hart van God in de Tien Geboden, incl. porto € 5,75

Alle boeken zijn nieuw. Belangstelling? Maak het betreffende bedrag over op rekening 692060316 bij de ING, t.n.v. C. van Baardewijk, Apeldoorn. Geef ook even de titel aan.

Doe mee aan de MICHA-OPROEP. Info@michacampagne.nl 

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

4 oktober 2006

4e  jaargang – nummer 18

Voor het blad van ,,Bijbel en Onderwijs” ( www.bijbelenonderwijs.nl ) schreef ik een artikel over ,,De vaderloze maatschappij”.
Om het belang van het onderwerp plaats ik dit artikel in deze aflevering van m’ n weblog.

DE VADERLOZE MAATSCHAPPIJ

POGING TOT MOORD

geenvaders.jpg (41249 bytes)Ik wil graag wat met u lezen in het boekje van prof. dr. dr. Georg Huntemann ,,GEEN GOD EN GEEN VADER(S)” met als ondertitel: Achtergronden van de gezagscrisis van onze tijd, dat in 1980 bij De Vuurbaak is verschenen.
De auteur wijst op de diepe onrust van de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw. Die periode confronteerde ons met jongeren-opstanden inclusief leuzen en spandoeken, in de grote steden van Europa en de VS. Wie die tijd bewust beleefd heeft weet nog van de beklemming die deze jongerenbeweging opriep. Via geweldsbeelden op de t.v. bijvoorbeeld. Tussen haakjes: in Parijs schreven de rebellerende studenten op de muren: ,,le père pue” (= de vader stinkt!). Overigens waren de demonstraties en acties niet meer dan een topje van de ijsberg van een veelomvattend verschijnsel.
Waar ging het om? Om abortusvrijheid alleen? Om het roken van een stickie alleen? Om meer woonruimte alleen? Nee, wat die jongeren aanzette was een behoefte aan revolutie, en in de grond van de zaak was het een poging tot moord op de vader en op de Vader.
Het deel van de jeugd dat zo strijdbaar was eiste luidruchtig vrijheid, het ,,wilde niet wat het moest willen”. Jongeren wilden niet het huis van het gezin met de vader als de autoriteit van gezag en de moeder als stille verzorgster, nee. Een nieuwe geborgenheid in collektief en commune, dáár ging het om. En om gezagsloosheid.
Deze revolutie, zegt Huntemann, ,,had haar eigen uur, namelijk het uur van de lege vaderloze.jpg (37997 bytes) kerken, van de uiteenvallende gemeenten en het prijsgeven van de belijdenissen.”
Ik moet toch eigenlijk ook even A.E.M. van der Does de Willebois aanhalen. In zijn boek ,,Het VADERLOZE TIJDPERK” (uitg.Tabor, Brugge) zegt hij: ,,Men kan de crisis van onze tijd, die wezenlijk een crisis van het geloof is, langs vele wegen benaderen. Ik meen evenwel dat de aangevochten figuur van de vader, in het bijzonder als belichaming van het persoonlijk gezag, als instrument van de traditie en als beeld van goddelijke heerschappij, een zeer centrale plaats toekomt in de problematiek waarvoor wij staan. En even verder: ,,De stem van de vader was de stem van de traditie.”

FRANKFURTER SCHULE

De revolutie van die jaren had haar eigen ideologie. Huntemann noemt de ,,Frankfurter Schule” (met namen als Adorno, Marcuse, Habermas, Horkheimer) als geboortekamer. Zij ageerden tegen de ,,loop van de wereld”. Hoe is die? Het gaat in de wereld om heerschappij van de ene mens over de andere, om macht. Menselijk leed wordt veroorzaakt door de structuur van de maatschappij en door gezagsuitoefening. Wat we nu moeten is terug naar het paradijs, naar de ,,voorbeschaving” naar de tijd dat er geen onderdrukking en gezagsuitoefening was. Wèg met bezitsdrang, eigendom, vaderlijk gezag, huwelijk. Wat komen moet is de geborgenheid van het collectief, met een grote aandacht voor de moederfiguur. Geen vader en geen Vader, want vaders staan toch maar voor onderdrukking en machtsuitoefening en Vader… ,,die heeft ons in de steek gelaten”.
Maar zegt Van der Does:",,…het opgeven van het vaderlijk principe, is het openen van de weg naar vormeloosheid en anarchie.”
Huntemann zegt: ,,onze anti-autoritaire revolutie is anti-God, anti Vader, anti gezin en anti eigendom”.
Die revolutie belichaamt het ideaal van de moederlijk beschermde oerhorde: sexuele vrijheid, leven in gemeenschap, in de horde, wonend in commune of kraakpand.
Nog een paar belangrijke uitspraken van Huntemann: ,,,De vadercultuur van voorheen die afgebroken moet worden, is een angstcultuur en die vernietigt de levensvreugde.” ,,Schaamte en eerbied - zo wordt er steeds maar ingehamerd – zijn gedragspatronen van een repressieve, dat wil zeggen van een door macht beheerste, dus genot-onderdrukkende maatschappijstructuur die overwonnen moet worden.” Deze idealen woonden dus niet in de huizen van filosofen alleen, nee, ze drongen door naar de ruimte van de maatschappij, van de horde, van de commune, ze ,,hingen in de lucht.”

DE FALENDE VADER

Is er enig begrip op te brengen, voorzover dat kan bij een moordpoging?
Wie zegt ,,Vaderschap is meesterschap” heeft gelijk, maar waren er niet veel slechte vaders/meesters. Altijd en overal? Extreem is de situatie in Duitsland in de jaren voor WO 2. Huntemann: ,,Was het fascisme met zijn helden- en Führercultus niet zoiets als ook een revolutie, het ,,masculinisme” 1) ten top. H.R. Müller-Schwefe schrijft er indringend over in zijn boekje ,,De wereld heeft geen vader” – een Schriftuurlijke benadering van het probleem van de gezagscrisis (Hij noemt het toneelstuk van Gottfried Benn waarin er verbitterd uitgegooid wordt door teleurgestelde, eenzame mensen: ,,De Ouwe heeft ons ook al in de steek gelaten.” )
Müller-Schwefe signaleert in ,,De crisis van het gezag op verschillend levensterrein” tal van crises: het gezin zonder vader/ Het huwelijk zonder man/ De school zonder meester/ De staat zonder staatsman/ De kerk zonder herder.
Ook zegt hij: vaderschap was vaak falend. Huntemann weer: ,,Bedoelden vele vaders, wanneer zij over God de Vader en Zijn gezag spraken, niet hun eigen als-God-zijn en hun eigen-gemaakte autoriteit?”
Revolutie op straat, revolutie in gedachten en harten en handelingen. Is dit alleen een reactie op masculinisme? Op gebrekkig en slecht vaderschap? Nee, hoewel die een grote rol speelde. Is het van de laatste tijd? Op 30 juni 1934 sprak Hess: ,,Met trots zien wij: Éen is boven alle kritiek verheven. Dat is de Führer. Want ieder voelt en weet: Hij heeft altijd gelijk en zal altijd gelijk hebben. In kritiekloze trouw, in overgave aan de Führer, waarbij niet in ieder afzonderlijk geval naar het waarom gevraagd wordt, en in het stilzwijgend uitvoeren van zijn bevelen, is ons Nationaal-Socialisme verankerd.”
Kon zo’ n woord, in die tijd gesproken, zonder gevolgen blijven? De Führer, onaantastbaar, vergoddelijkt, kweekte een generatie van führertjes. Mannen die hun vaderambt op het slechtst beoefenden en die aanhakend bij wat in de lucht hing, tallozen op de wereld beïnvloedden.
Ze wilden als Adam zijn. Huntemann: ,,De oer-vaders van de neo-heidense Godsmoord leefden in vertrouwen op zichzelf en niet uit geloof in God.” En ,,Verzoening door Christus hadden zij niet nodig, omdat ze zich zèlf wel, door middel van de moraal, tot God wilden opwerken. Die moraal die gevormd werd door regels en wetten die niet afkomstig mochten zijn, in geen geval, van de Vader der lichten.
Huntemann nog eens: ,,Schuld, verzoening en vergeving, deze centrale begrippen van de bijbel, zouden door een feministische theologie moeten worden vervangen. In plaats van duidelijk, richting aangevende en levensbehoedende Torahwoorden het verzinken ,,in de ongedifferentiëerde wereld van het gevoel.”
Dus werkelijkheden die onopgeefbaar zijn voor belijdende christenen moeten omgemunt worden tot vage, ombepaalde gedachten en gevoelens. (Even vooruitlopend: ,,gevoel”, is dat over de hele linie niet een dringend gevraagd ,,artikel”?)
Huntemann schreef over een komende religie in opmars, met Jezus als een ,,broer in de groep” een figuur die zo hier en daar wat richting aangeeft en God de Vader als een goedige figuur, maar verder op sterven na dood.
Nog een laatste lang citaat uit het boekje van Huntemann: ,,Reeds lang heeft een verburgerlijkt christendom het geloof tot een soort consumptieartikel gedegradeerd, waarvoor men zich alleen interesseerde bij bepaalde gebeurtenissen in het leven als doop, huwelijk en begrafenis. De consumenten eisten goedkope genade alsof het om rendement ging en zij verlangden vertroosting op bestelling – gelieve direct te leveren – zonder in gehoorzaamheid onder het Woord te leven, zonder wedergeboorte of bekering en zonder de gemeenschap der heiligen onder het Woord gezocht te hebben.” Veel herkenbaars, toch…
De vadermoord is overal doorgedrongen, maar de moord op God maakt de mens tot slaaf van de machten van deze wereld.

HET BEGON IN DE ZESTIGER JAREN

Ik kan me maar niet aan de indruk onttrekken dat de zestiger jaren van grote betekenis zijn geweest in al deze dingen. Het zijn de jaren van de omslag. Wat verborgen woekerde: twijfel aan de aanwezigheid van God, zijn Vaderschap, zijn bestaan als Persoon (,,Waar was God in Auschwitz?”) de betekenis van normen en waarden voor persoonlijk welzijn en voor de samenleving, komt steeds meer in de openbaarheid. Nederland werd een geseculariseerd land en ruilde God om voor de goden van de eeuw. Nederland – een land in een stuurloze, onzekere tijd en dat in toenemende mate. Er is onvrede. Is dit alles? Die welvaart, al dat geld, al die mogelijkheden. Steeds maar dat elfde gebod: ,,En genieten zúl je.”
Het vaderschap is aangevochten. Maar gelukkig is moeder er nog, de vrouw. Maar Van der Does haalt een zekere Rosenberg aan die zegt: ,,…dat een beschaving die op zijn eind loopt, steeds ertoe neigt zich op de moederlijke oergrond terug te trekken.”
Onvrede. Een vermoeden dat er meer is. Dat deze wereld, ontworteld, ontluisterd, de echte niet kan zijn. Wat komt er van ons terecht als de chaos toeneemt? Waar zijn de vaders? Waar is het woord dat inhoud heeft? Wie spreekt het uit? Wat levert het zoeken naar spiritualiteit op? Hare Krishna en die hele schaar van godheden was het ook al niet.
Welke vader is vermoord? Die van het verkeerde vaderschap? Maar blijft er al of niet uitgesproken een heftig verlangen naar de echte vader. Luister eens naar deze wel uitgesproken stemmen.
Jan Wolkers die als weinigen zijn vader gekritiseerd en ontluisterd heeft zegt toch ergens: ,,Wat houd ik eigenlijk van die man” en op een andere plaats: ,,Toen mijn vader stierf, verloor ik mijn jeugd.”
Erik Vos, acteur, verklaart met grote droefheid dat zijn vader geen affectie voor hem had. Die vader vond zijn kinderen alleen maar rampen. (Ook typerend voor een vaderloze tijd: die afkeer van kinderen).
Zangeres Anouk (misschien niet uw favoriet, maar in de grote wereld heel bekend)
vertelt aan journalist Frènk van der Linden dat haar eigen vader haar niet wil kennen: ,,Misschien moet ik wel wereldberoemd worden om er voor te zorgen dat mijn vader mij ziet. Nou, dan maar wereldberoemd.”
Een van de broers Moskovitsch over zijn beroemde vader: ,,Die keert zich van mij af.” Interviewer: ,,En denkt u dat hij de verloren zoon ter plekke weer in zijn armen sluit? Moskovitsch: ,,Ík zal hem in mijn armen sluiten.”
Een stem uit vroeger tijd (met vele te vermeerderen): Kafka: ,,Vader, mijn geschrijf ging over jou. Jij was voor mij de norm van alle dingen.”
Aangrijpend, niet? Opstand tegen, verachting van de vader en dan toch dit…

HET NU

In onze samenleving lijkt bijna ieder wanhopig te graaien naar een zo groot mogelijk deel van al het voorhandene en naar nog meer comfort en luxe. Want het moet aan déze kant van de grens van jou worden. Als je niet nú verwerft, wanneer dan?
Er moet toch een verborgen gevoel van honger ontstaan als je de vader verwerpt (en straks de moeder kwijtraakt). Hierover sprekend, wil ik u een citaat uit het boek van Van der Does niet onthouden: ,,Intussen lijkt het duidelijk dat het huidig feminisme, zeker de variant die door een sterk lesbische ideologie en minachting voor de man wordt gevoed, méér dan op gelijke waardigheid, via een neutrale gelijkheid mikt op een vrouwelijke hegemonie. Karakteristiek in dit verband is de slogan ,,Wij Vrouwen Eisen”. Mannen vragen of verzoeken meestal. Maar vrouwen eisen – en worden, zoals gewoonlijk, braaf gevolgd door de mannen, die nu eenmaal gewend zijn te doen wat moeder-de-vrouw zegt. Als je de Vader ontkent, wat vrede heb je dan, wat voor rust en geborgenheid? Als je niet meer weet wie je Maker is (denk aan Jesaja 1) dan sta je toch hulpeloos met lege handen.
Al die uitspraken van groten en kleinen dat ,,er wel iets moet zijn”, heel dat toenemend geloof in reïncarnatie moet toch ergens op wijzen…
Het vaderschap is verbleekt, er is vadermoord gepleegd, er is moord op de Vader gepleegd – want wie het Woord onbelangrijk acht, wie de aanwezigheid van een persoonlijke God ontkent is mede schuldig aan ,,de dood van God”.

HOE VERDER?

De samenleving is verweesd. Ik wil nog even terugkomen op het onderwerp: de moeder. Was het matriarchaat 2) na de moord op de vader een substituut 
(= vervangend middel) (moeder, stond voor gevoel, warmte, veiligheid) nu lijkt dat ook weg te vallen. De afwezige vader (lijfelijk vaak, maar zeker ook qua ambt van voorganger, richtingaanwijzer, geïnteresseerde) is opgevolgd door de moeder. Deels buitenshuis werkend (ze móet ook wel in veel gevallen) kan ze niet datgene bieden wat van haar verwacht wordt.
Er is nog een aspect aan de vadermoord. Dat zijn m.i. de feministische golven die de falende man en vader nog verder wegspoelden. Bij nogal wat feministische woordvoersters zie je een bijna kwaadaardige mannenhaat. Ik las onlangs nog een boekje van Renate Dorrestein (een boekje van wat oudere datum) maar als je niet beschikt over een gezond zelfbewustzijn zou je je persoonlijkheid door zo’ n auteur laten ineenschrompelen tot bijna nihil.
(Al jaren geleden signaleerde de toen zeer bekende pater van Kilsdonk dat nogal wat mannen het huwelijk met een buiten verhouding dominante vrouw ontvluchtten en ,,homo” werden.)
De samenleving verweest. Onder alle bevolkingslagen zie je individualisering en vereenzaming. Moet je soms niet spreken van een óuderloze – in plaats van een vaderloze maatschappij.
Lees over de verwoestende gevolgen van allerlei verslavingen. Van der Does nog een keer: ,,Telkens als aan mannen, individueel of in groepen, hun mannelijk prestige en zelfbewustzijn ontnomen word, neemt het excessieve drinken toe”. Kijk naar al die zwervende jongeren. Zie hoe een jeugd vergiftigd wordt door een deel van de media. Bedenk dat talloze lieve, leuke kinderen alles hebben maar dat de Here Jezus hun onthouden wordt.
Je hart kan erom huilen. Om een samenleving, in grote delen zo los van God. Zo leeg en hol. Hongerend terwijl God zijn alle honger stillende genade zo royaal aanbiedt.

MOGELIJKHEDEN

Maar wat een mogelijkheden liggen er. Bij al die ouders die het met bijstand van God zo goed mogelijk proberen te doen. Stel uw huis open en probeer kinderen te bereiken.
Bij de kerk. Laat die ophouden met bijzaken en zich richten op de hoofdzaken: de toerusting tot de verkondiging van het ene nodige.
Bij de scholen. Hoeveel mensen hebben hun hele leven herinneringen meegedragen aan het ware beeld van de Goede Herder.
Voor al die kinder- en jeugdwerkers. Wat een kansen hebben die.
Overigens gaat God zijn eigen ongekende weg. Hij moet vechten op veel meer fronten dan wij ons kunnen voorstellen. Maar spiegelen we ons aan Hem als Vader, Richtingaanwijzer en als moeder, een en al koestering
Laat ons de kansen grijpen die Hij geeft en zal blijven geven.

1) Masculinisme is overdreven waardering van het man-zijn
2) Matriarchaat is gezinsverband en erfrecht in de vrouwelijke lijn.

Kees van Baardewijk

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

20 september 2006

4e  jaargang – nummer 17

UIT DE WEBSITE WARWINKEL

Deze site wordt voortreffelijk vormgegeven door mijn neef Jan van Baardewijk. Wilt u ook een persoonlijke site of een weblog? Wendt u tot deze ,,liefhebber - liefwebber.”
www.antonbremer.nl – zeer concrete site over het christelijk geloof, met Bijbelstudies, meditaties, overwegingen, meemootjes. Dit is echt een site om een (nog) niet-gelovige die meer wil weten op te wijzen (b.v. ,,Alpha-geïnteresseerden”).
www.christenkids.nl – de verantwoorde startpagina voor kinderen. Oneliner op de site:
Wees jezelf; er zijn al zoveel anderen.

GEDICHT VAN DE WEEK

Mag ik u deze keer onthalen op een psalm in de vertaling van ,,De Naardense Bijbel” – de volledige tekst van de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament , vertaald door Pieter Oussoren? Psalm 130 ,,Uit de diepte.”

OPGANGENGEZANG

Uit de diepte heb ik u, ENE, geroepen:
Heer-over-mij, hoor naar mijn stem,
mogen uw oren wézen vol áandacht
voor mijn stem,
mijn sméken óm genáde!
      Als gij ongerèchtigheden bewáart
      mijn Héer, wie zál bestáan?
Maar bij u is de vergéving,
want zó
wilt gíj gevréesd zijn!
      Ik hoop op de ENE,
      vol hóop is mijn ziel
      ik verbéid zijn wóord.
Mijn ziel is gespítst op de Héer,
meer dan wie wachten op de ochtend,
wáchtend óp de óchtend!
      Israël, verbeid het
      van de ENE,
      want bij de ÉNE is vríendschap,
      bij hem is lóskoping óvervlóedig
Hij is het die Israël zal verlóssen
van zijn ongerèchtigheden
álle!

,,ZWIJGTEKSTEN”

Ik had altijd al moeite met de z.g. ,,zwijgteksten” in de Bijbel (1 Corinthiërs 14:34 en 35 en 1 Tímotheüs 2:11 en 12). Ik werd daarin bevestigd door het volgende:

,,Toen Paulus de vrouwen verzocht om in de gemeente te zwijgen, zei hij dat in een tijd en in een wereld waarin de vrouwen, zowel joodse als niet-joodse, werden geacht verschrikkelijk te weeklagen en te gillen, om Sybyls en Bachantes te zijn, om bij elke begrafenis hartstochtelijk te huilen. De moderne lasteraars van Paulus hebben gewoonlijk niet het flauwste idee van wat ze aanvallen. Paulus maakte de formele taal toegankelijk voor vrouwen door hen te bevrijden van de last van het voor-christelijke ritueel waarin ze as over hun hoofden strooiden, hun borsten tot bloedens toe krabden en dagenlang langgerekte kreten uitstieten. Paulus werd geconfronteerd met hartstochtelijke mensen die stotterden en toevallen kregen onder de nieuwe beschikking van vrijheid, die bezeten waren geweest door geesten en door de demonen van hun stam of familie.”

(Uit: ,,Het wonder van de taal” door Eugen Rosenstock-Huessy)

DOORDENKERTJE

Uit hetzelfde boek: ,,Als een kind wordt gevraagd ,,wat heb je gegeten?” hoort het normaal te antwoorden ,,we aten kool.” Wanneer het antwoordt ,,ik at kool” kunnen we er zeker van zijn dat er thuis iets behoorlijk mis is.”

OPGEMERKT

 • Christus is royaal: Hij koopt mensen op de groei
 • Als de kerk je moeder is, gedraag je je toch niet als een kostganger
 • We kunnen soms zuchten om de verlossing van ons lichaam – dat lastpak!
 • Twee weten meer dan één, vandaar een geweten

EN ZO WORDEN WE BEDUVELD

In CC (Christenen in contact) staat een ontdekkend artikeltje van Andries Knevel onder de titel ,,Ik ben bedrogen.”
Herinnert u ze zich nog: al die beelden van een verwoest Beiroet? Knevel ging er heen en kwam er achter dat zeker niet meer dan 0,5% van de stad vernield is. 0,5% teveel maar ’t valt toch mee…
En zo worden we voortdurend via t.v.-beelden in de maling genomen. Ik vergeet nooit dat Palestijnse jongetje dat we zeker tien keer hebben zien voorbijkomen. Zijn armpje was gebroken door een Israëlische militair omdat' ie voortdurend stenen gooide. Dat had die militair niet mogen doen, maar de tegenpartij doet nog heel andere dingen. Breek me de bek niet open!

ZOJUIST VERSCHENEN

groep8.jpg (51635 bytes)de DERDE druk van ,, Drugs… groep 8 zegt nee! met de volgende aanbeveling van minister  J. P. H. Donner: ,,Het is van groot belang dat jongeren reeds in een vroeg stadium worden gewezen op de gevaren van softdrugs en zich terdege bewust worden van de gevolgen. Ik heb met plezier van de inhoud kennisgenomen en ik ben van mening dat dit boek aan een dergelijke bewustwording kan bijdragen.”

Vraag een gratis exemplaar aan bij Stichting ,,Jedidja” – Jedidjacs@cs.com of per fax 072 5063863. Wilt u de Stichting ,,Jedidja” helpen bij haar ideaal: gratis positieve kinderboeken te verspreiden in binnen- en buitenland en zich in te zetten bij alfabetiseringsprocessen? dan kan dat door een gift op postbanknummer 9555632 van de Stichting ,,Jedidja” te Egmond aan Zee.

BARTH OVER DE KERK

,,De echte kerk, verzameld rond een voederbak en een kruis, is het laagste, het armste en het zwakste dat onder Gods hemel bestaat. En de echte kerk is ook het hoogste, rijkste, stralendste en machtigste onder Gods hemel.”

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

6 september 2006

4e  jaargang – nummer 16


UIT DE WEBSITE WARWINKEL

www.groei.org - geeft elk kwartaal een selectie uit magazine ,,Groei”. Vermeerderd met archief van belangrijke artikelen en boekbesprekingen uit dit blad. Verder ook materiaal voor gespreksgroepen.
www.bijbelshebreeuws.nl - ,,Daar gaan we weer. ”Hebt u dat nooit gedacht als uw voorganger zei ,,Dat staat hier wel, maar in het Hebreeuws staat het zó”.
Leer Hebreeuws (en Grieks voor het Nieuwe Testament) en u kunt uw weleerwaarde narekenen.
www.webmasterstartpagina.nl - info over - en links naar - allerlei onderwerpen die te maken hebben met het opzetten van een website. Daarnaast nog allerlei extra’s die handig/leuk zijn voor iedere webmaster.
www.mmem.nl - een soort christelijke versie van ,,Marktplaats” en ,,Speurder”, opgezet door het Evangelisch Begeleidingscentrum in ’t Harde. Met dien verstande dat de opbrengst naar vijf christelijke doelen gaat. Start in het najaar.

GEDICHTEN OVER DE KERK

KOM MEE NAAR BUITEN ALLEMAAL

Zo was het toch vaak:
thuis, in onszelf gekeerd,
waren we onze eigen troetelkinderen.
Op zondag schuilden we samen
waar de rust geschonken werd.
We keken er nauwelijks van op.
Dicht bij het vuur
werden we soms nauwelijks warm.

Maar ja, langzamerhand
wordt het ook binnen stiller en leger.
Tot hoelang?
Tot buiten binnen is?

Maar als we nu eens
als we nu eens wat vaker,
gewassen en verschoond als we zijn,
op z’n zondags naar buiten stormden,
iedereen links en rechts aanklampend
stotterend van opwinding vertelden
dat er leven is en hoop.
En op onszelf wijzend, onthulden
dat er Iemand, voelbaar en merkbaar, in ons leeft
die Woorden heeft van a tot z
geladen met leven.
Als we nu eens buiten gingen spelen
en zingend de kring groter maakten
steeds groter…

Misschien werd het dan
binnen en buiten beter.

TOEN IK UIT DE KERK KWAM

Toen ik uit de kerk kwam,
liep ik met mijn hoofd in de wolken,
lichtvoetig over de aarde.
In woorden van vandaag,
hoorde ik klanken van morgen.

TOEKOMST

Wat God beloofde, bleek tenslotte waar:
de hemel en de Bruidegom staan klaar.
En opgetogen roepen engelen het uit:
,,Daar komt de bruid.”

HARTSLAG

Toen op het kind in de couveuse,
de hartslag van de moeder]
werd overgebracht,
ging het plotseling veel beter.

Wat zou de gemeente opbloeien,
als ze het ritme
van de hartslag van haar Heer
kon overnemen.
Zoals zijn hart voor ons klopt…

DE KERK ALS OASE

Heb je dorst?
In dit wingebied
water te over…

DE KERK ALS MOEDER

Met een schoot vol kinderen,
op weg naar de kraamkamer
nieuwe aarde.

 

GEDICHT VAN DE WEEK

Deze keer van Jan Arends (1925-1974). Ik heb hem persoonlijk gekend en veel met hem gelachen. Evengoed was hij een man met een diepe levenstragiek. Dat weerspiegelt zich ook in het volgende.

Ik
schrijf gedichten
als dunne bomen.

Wie
kan zo mager
praten met de taal
als ik?

Misschien is mijn vader
gierig geweest
met het zaad.

Ik heb
hem nooit
gekend,
die man.

Ik heb
nooit
een echt woord gehoord
of het deed pijn.

Om pijn
te schrijven
heb je
weinig woorden nodig. 

(Uit: Vrijgezel op kamers)

DEMONEN

Lezend in de Nieuwe Bijbelvertaling viel het me op dat in 1 Timoteüs 4 vers 1 gesproken wordt over ,,demonen”. De zin is dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. Gaan in het voetspoor van demonen - dat zien we toch om ons heen. En dan hoeven we echt niet alleen te denken aan Madonna en haar godslasterlijk optreden. En zijn we als kerken en christenen vaak niet veel te argeloos t.o.v. de demonie? De satan himself is m.i. de grootste ,,loverboy” die je kunt bedenken.Kees van Baardewijk

GELEZEN

GEBED TEGEN ARMOEDE

  God geef brood aan hen
  die honger hebben en honger naar
  gerechtigheid aan hen die brood
  hebben.

( www.tegenarmoede.nl )


"Je blijft lezen"

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

23 augustus 2006

4e  jaargang – nummer 15

UIT DE WEBSITE WARWINKEL

www.ebc.st – mocht u iemand tegenkomen die hulp zoekt i.v.m. psychische- of verslavingsproblemen dan kunt u altijd verwijzen via deze site naar het Evangelisch Begeleidingscentrum te ’t Harde. Wijze, ervaren christelijke hulpverlening is er van te verwachten.
Een vriend stuurde mij via email een tiental schitterende natuurfoto’s voorzien van opmerkelijke boodschappen. Geïnteresseerd … mail mij dan 
( info@keesvanbaardewijk.nl ) en ik stuur u e.e.a. toe.
www.gristelijk.nl – een prikkelende ,,gristelijke” site. Wie er een keer langs geweest is zal het zeker niet bij één keer laten.
www.koninklijkebibliotheek.nl – dé Koninklijke Bibliotheek start de komende jaren de massadigitalisering van Nederlandse dagbladen vanaf de 17e eeuw en maakt die toegankelijk voor het grote publiek.

GEDICHT VAN DE WEEK

Wie heeft geen moeite met de maar niet eindigende verscheurende problematiek in het Midden Oosten en soms ook met het optreden van Israël. Maar laten we nooit vergeten dat het Joodse volk werkelijk met de rug tegen de muur staat en laten we ook gedenken wat het in het verleden heeft moeten doorstaan.

OUDE RABBIJN OP WEG VAN TELL AVIV NAAR HAIFA

Met een enkel woord als sleutel,
opende hij de deur van een inferno.
Hij rilde, zag opnieuw vlammen
en zijn ogen vernauwden zich:
Bergen Belsen, zei hij,
meine ganze Familie ermördet …ich allein,
solche kleine Kinder,
wees hij

Nee God, ik zeg niets,
want wee wie met zijn Maker twist.
Maar leg uw hand, leg alstublieft uw hand,
op hen die overleefden en nog dagelijks sterven.

Bijna mijn hele leven – en voor wie van mijn generatie geldt dit niet? – heb ik een knagend hartzeer gehad over wat het Joodse volk in WO II is overkomen. Ik schreef daarover een artikel - Afscheid van U - dat u vindt onder www.christenenvoorisrael.nl onder ,,artikelen.”

BIJNA-DOOD ERVARINGEN

Cardioloog Pim van Lommel publiceerde een onderzoek over dit onderwerp in het beroemde medische tijdschrift ,,The Lancet”. Hij was l.l.zondag in een programma van Omroep Gelderland, een waardig en indrukwekkend optreden.
Dit brengt mij ertoe, wel met aarzeling, want je wordt zo gauw gezien als aansteller of fantast, mijn eigen ervaring eens op te schrijven.
In een droom werd ik een donkere tunnel ingevoerd. Hoe? door wie? – ik weet het niet meer. Het was angstaanjagend tot… het einde van de tunnel in zicht kwam. Ineens stond ik in een overweldigend licht. Links van me was een onmetelijk groot landschap. De kleur groen die het vertoonde was van een indrukwekkende schoonheid. Rechts stroomde een rivier. Het blauwe water had ook een kleurintensiteit zoals ik nooit gezien had. Ik wilde het water oversteken maar werd tegengehouden door een grote, lichtende figuur aan de overkant. Die maakte een gebaar, allervriendelijkst, dat ik niet naar de andere kant mocht komen maar terug moest. Ik deed dat.
Ik weet niet meer hoe lang geleden het is maar het is me m’ n hele leven als een wonder bijgebleven omdat het zo ongeëvenaard mooi en geruststellend was.
Kent u ook zo’ n ervaring en wilt u die vertellen…mijn mailadres is info@keesvanbaardewijk.nl 

DE NAARDENSE BIJBEL

Voor mijn verjaardag kreeg ik een exemplaar van ,,De Naardense Bijbel”. De volledige tekst van de Hebreeuwse Bijbel en het Nieuwe Testament. De vertaling is van Pieter Oussoren die er meer dan dertig jaar aan werkte. Een gigantische prestatie. En je leest weer heel anders Bijbel dan in de Nieuwe Bijbelvertaling. Het ruim 1600 pagina’s tellende boekwerk is een uitgave van Skandalon, Vught. Zomaar even een fragmentje: het begin van Genesis 3:

,,Maar de slang is uitgekleder geweest
dan al wat in het wild leeft op het veld,
dat de ENE, God heeft gemaakt;
hij zegt tot de vrouw:
echt waar, dat God heeft gezegd
,,gij zult niet eten
van al dat geboomte in de hof”?
Dan zegt de vrouw tot de slang:
van de vrucht van het geboomte in de hof
mogen wij eten!-
maar van de vrucht van de boom
midden in de hof
heeft God gezegd:
van hem zult ge niet eten
en hem niet aanraken,-
anders zult ge sterven!
Dan zegt de slang tot de vrouw:
sterven?- niks sterven zult ge!"

,,Het Parool” schreef: ,,Zijn taal is geïnspireerd, zijn zinnen leven…Het geheel is niet alleen een wonder, maar vooral grote literatuur.”

DE WERELD WORDT BEDOLVEN ONDER SEKS

Overal waar we kijken, worden we ermee geconfronteerd.
Als deze altijd aanwezige verleiding gecombineerd wordt met menselijke zwakheid en onbeantwoorde behoeften, zullen velen in een verslaving van zondig seksueel gedrag gezogen worden. Ze haten hun eigen gewoonten, maar kunnen het patroon niet doorbreken.
Is er hoop voor hen?

Russel Willingham spreekt uit ervaring, die van hemzelf en die van velen die hij heeft geholpen. Zijn antwoord? Ja! Er is hoop. Jezus biedt vergeving en genezing. De principes die mensen kunnen helpen zijn in praktische stappen uitgewerkt: Wat alle verslaafden gemeen hebben / De jacht van het ondervoede hart / De moed putten om onze schaduwkant onder ogen te zien / Worstelen met schaamte en genade / De genezende invloed van radicale eerlijkheid. 
(,,Onderweg naar vrijheid”- loskomen van seksverslaving is een Navigator boek, isbn 90 7659 673 5).

Deze illustratie is uit het prachtige boek, waarop ik nog hoop terug te komen ,,Als een zegel op je hart” – Hooglied in beeld door Eeuwout van der Linden & Marja de Lange.

,,Als ik een koning was” …zegt de herdersjongen in het blauw. Twee meisjes in rode jurken dansen om hem heen. Die ene zet zijn hart in vuur en vlam…
(Uitg.Meinema, Zoetermeer, isbn 90 211 39677)

Over liefde en seks vanuit christelijke optiek schreef ik een artikel in het ,,Kerkblad voor Nederlands Gereformeerde kerken” onder de titel ,,Vrijen in het verbond.” Interesse…? mail naar info@keesvanbaardewijk.nl en ik stuur het u toe.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

9 augustus 2006

4e  jaargang – nummer 14

In deze vakantietijd een aflevering van een feuilleton over mijn jeugd in het Oude Noorden van Rotterdam

Afl.10 ,, O Heerlijk Rotterdam…”

Steeds veranderden er dingen. Op een zondagmorgen was mijn vader met nog andere mensen boos de kerk uitgelopen.
Zoals gewoonlijk zat ik in de diakenbank in de Nieuwe Noorderkerk naast Elly, het dochtertje van broeder van Kooten. De vaders waren aan het collecteren en Elly had iets in de Bijbel aangetroffen waar ik verschrikkelijk om moest lachen:,,…naakt en barrevoets en met bloote billen, den Egyptenaren tot schaamte.”
Maar het lachen verging me snel, eigenlijk kon ik wel huilen. Mijn vader zal al een poosje met een steeds roder hoofd naar de preek te luisteren. Plotseling stond hij op met een stuk of wat anderen, pakte mij bij de hand,liep haastig de bank uit en rende over het podium en het lange tussenpad de kerk uit.
Thuis had hij bijna geen woord kunnen uitbrengen van woede en opwinding en ik had een tijd, met een wit gezicht, dicht bij m’ n moeder gestaan.
Toen was er weer iets vertrouwds verdwenen, we waren voor het laatst in de Nieuwe Noorderkerk geweest en nu leek het overal oorlog.
De zondagen waren heel anders geworden met lange einden lopen naar de Beurs op de Coolsingel waar in de ,,Blauwe Zaal” kerk gehouden werd. In de laatste oorlogswinter zat je daar echt blauw van de kou.
Ook kerkten we in de Zwarte Paardenstraat in de Duitse kerk.
Toen kwamer er opnieuw vliegtuigen. Ze waren zo groot en vlogen zo laag als ik nooit eerder gezien had. Als reusachtige monsters schoven ze zwaar en grommend lang de pijp van Heineken. Je kon de bemanningsleden zien staan en zitten. Binnen de kortste keren was ik op de plek waar voedselpakketten werden uitgegooid.
’t Lawaai was oorverdovend en de grond dreunde. Iemand uit de buurt, hoorde ik later op de dag, was te dichtbij gekomen en had een loodzware zak op z’ n been gekregen. Dat had hij in het ziekenhuis achter moeten laten.
En ineens, in mijn beleving, was de oorlog voorbij. Boos en saggereinig slenterde ik een keer de Bentincklaan uit en hield stil op de hoek van de Statenweg. Ik had de familie Ottens waar ik af en toe een hapje mocht komen eten niet thuisgetroffen. En een honger dat ik had…
Voor ik overstak keek ik even naar rechts. Uit de Statentunnel dook een colonne legerwagens op. Overal zaten of hingen of lagen joelende en schreeuwende mensen, vooral jongelui. In een keer leek de dorre vlakte minder dor, keken de mensen anders en was het elke dag feest. Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat.
Mijn vader was veel minder thuis. Hij liep in een blauw pak dat hem om z’ n magere lijf slobberde en was steeds op weg ergens naar toe. BS stond er op dat pak.
Mijn moeder zong weer, zat aan tafel en besmeerde onafgebroken kaakjes, die mijn vader in grote blikken meebracht, met reuzel. Ze smeerde maar en deelde maar uit. Van de lege blikken maakte ik met de andere jongens vlotten waarmee we op de Rotte en het Noorderkanaal voeren.
Aan het begin van de straat stond een ereboog die de hele breedte overspande. Iedere avond hoste de buurt in een eindeloze polonaise en danste de hokipoki. En elke avond kreeg ik op m’ n kop omdat ik te laat thuiskwam.
Een keer, tamelijk in het begin, was er een uitzondering en kwam ik ongekend vroeg thuis. In de Woelwijkstraat werden meisjes kaalgeschoren en van een rood hakenkruis op hun hoofd voorzien. ,,Hier met die moffenhoeren” hadden mensen uit de buurt geschreeuwd. Ze leken wel beesten.
Ik sloop naar huis en ging die avond niet meer naar buiten. Wat konden mensen je bang maken en wat konden ze laf zijn. Met z’n allen je storten op een weerloos mens. Ook onbegrijpelijk was voor mij dat zoveel meisjes naar het Noordplein gingen. Daar stond het vol met legerauto’ s en tenten. Wij werden direct weggestuurd. Van ,, Trees heeft een Canadees” had Willem nog een heel raar liedje gemaakt.
Nee, in de Noordmolenstraat en Zwartjanstraat kon je je beter vertonen en was het veel gezelliger. Daar liepen altijd wel soldaten te wandelen en als je ,,hello boy” zei en ze je handtekeningenboekje voorhield kreeg je meestal wel een handtekening. En nog fijner: soms een stuk chocola.
Een keer, maar dat was veel later toen de soldaten al vertrokken waren, kregen we echt een groot stuk chocola. Dat was in het Feyenoordstadion waar scholen uit de hele stad een ontmoeting hadden met scholen uit Antwerpen. Ik was doodop bij ,,de Kuip” aangekomen. Namens onze school in de Snellemanstraat had ik de vlag moeten dragen, de hele route. Maar de chocola vergoedde veel. We moesten ook een lied zingen ,,Antwerpen is de havenstad”.
Mijn vader vond het maar gek: een loflied op een andere stad door Rotterdamse kinderen. Hij begon meteen aan zijn lijflied: ,,O, heerlijk Rotterdam,/waar ik als kind op de wereld kwam./Jij met je Blaak en Calandplein,/zou je niet de stad mijner dromen zijn.” Mijn moeder was halverwege ingevallen. Wat een geluk dat ze weer zongen!
De school was weer begonnen en ik moest nog een jaar in de vierde doorbrengen. Met de meeste andere leerlingen in mijn klas was ik blijven zitten. ’t Was eigenlijk niet zo erg. De laatste oorlogswinter hadden we bijna geen school gehad dus heel veel was nieuw.
Meneer Jochems, het hoofd, was er ook weer. In het begin droeg hij nog z’ n soldatenpak en zag er indrukwekkend uit. Ik keek nog meer naar hem op dan daarvoor. Vooral toen ik met mijn vader meemocht naar een zaaltje op de Noordsingel waar meneer Jochems gesproken had. ,,Nederland bloedt uit duizend wonden, maar…Nederland zál herrijzen” had hij vurig geroepen en iedereen had geapplaudiseerd.
Al gauw raakte de oorlog bij mij een beetje op de achtergrond. Er was zoveel nieuws te beleven, vooral in de stad.
Een keer, op weg er naar toe, zei Martien, die altijd een beetje spuug in zijn mondhoeken kreeg als hij praatte: ,,Mijn vader zegt dat er weer gauw oorlog komt en dan gaan ze met antoombommen smijten.” Ik verbeterde ,,atoombommen” en liet Martien verder praten. Ik had wel wat anders aan mijn hoofd.

Kees van Baardewijk

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

26 juli 2006

4e  jaargang – nummer 13

UIT DE WEBSITE WARWINKEL

Ik ben geboren en getogen in de wijk HET OUDE NOORDEN in Rotterdam. Een buurt waaraan ik veel herinneringen heb (zie b.v. de website www.vanbaardewijk.nl ). Ik vond het zo goed te horen dat in die oude stadswijk, waar nu veel allochtonen wonen, een wekelijkse kinderclub gaande is voor kinderen tot 12 jaar, de PeP-club. Wat doet die een prachtig werk. Zie ook www.kinderclub.visservisuals.com 
www.bijbelencultuur.nl
- u houdt van de Psalmen maar vindt de vertaling van een bepaalde psalm niet sprekend en overtuigend. Probeer een nieuwe tekst te maken. Bijbel en Cultuur daagt u in een wedstrijd uit.
www.timetoturn.nl – drie keer per jaar gaat Time to Turn actiekaarten opsturen aan iedereen die zijn stem wil laten horen voor een rechtvaardige en duurzame samenleving.

GEDICHT VAN DE WEEK

Een achternicht van mijn vrouw uit Australië, Janette Fernando, schrijft treffende gedichten, niet lang geleden uitgegeven in de bundel TWO EDGED. Hieronder een poging tot vertaling van:

GEDAANTEVERWISSELING

Het zaad was gestorven.
We begroeven het
diep in de grond,
in vochtige, donkere
aarde.

Het lag diep in het graf
- en we vergaten het.

Stil
kwam het op,
zijn ene groene halm
(tweezijdig)
rillend
bevend van leven.

Overwinning uit zijn dood domein
en we herinnerden het ons.

WIE WAT BEWAART

Omdat God de eeuwigheid heeft, heeft Hij ook de tijd

     Als je niet van God bent, van wie ben je dan?

De satan is een loverboy van jewelste

     Soms lijkt de kerk op een dorpse kruidenierswinkel

Hoe dichter dé dag nadert, hoe meer we de gemeente moeten zoeken

     Als twee malloten vijf minuten langs elkaar heenpraten, heet dan al een interview

Veel mensen hebben het eeuwige met het tijdelijke verwisseld

     Het leven verloopt op rolletjes: van buggy tot rollator

Dit en nog veel meer in het bundeltje ,,Wie wat bewaart” – Opgespaarde gedachten en (eigen) wijsheden. Maak € 3,75 over op bankrekening 692060316 ING Apeldoorn tnv Van Baardewijk en u ontvangt het thuis.

 

RECENSIE

De boodschap van Genesis 1-11. David Atkinson. 
Serie: De Bijbel spreekt vandaag.

De morgenstond der schepping. Een passende ondertitel voor een boek dat gaat over de eerste hoofdstukken van de Bijbel. De auteur stelt dat in deze beginhoofdstukken al alle thema’s klinken die later verder in de Bijbel worden uitgewerkt. Een aantal van deze thema’s zijn: de majesteit van God, het kwaad, genade en hoop. De schrijver heeft hierbij veel aandacht voor de literaire opbouw van de verhalen. Hij maakt duidelijk dat alle verhalen een bepaald patroon volgen: “de zonde leidt tot straf, de resultaten van de zonde worden zichtbaar, maar dan is er een woord van goddelijke genade zodat er in de bestraffing ook van beteugeling en bewaring sprake is. Ten slotte is er een belofte van hoop voor de toekomst.” (citaat van pagina 226).

Uit alles kan opgemaakt worden dat de auteur veel studie gemaakt heeft, en het boek is helder en overzichtelijk opgebouwd. De schrijver heeft een duidelijke stijl, en probeert steeds lijnen van de tekst naar de lezer te trekken. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een passend gedicht. Er is een bibliografie toegevoegd, waardoor de geïnteresseerde lezer handvaten aangereikt krijgt om verder te lezen.

Dit boek maakt deel uit van een nieuwe serie van bijbelverklaringen: de Bijbel Spreekt Vandaag (BSV-serie). Die serie houdt het midden tussen een commentaar en een preek. Zij is goed leesbaar voor een breed publiek, omdat theologische taal zo veel mogelijk vermeden is. Toch is ze niet oppervlakkig. Het doel is om door de tekst van de Bijbel zo nauwkeurig mogelijk uit te leggen, de boodschap van de Bijbel te verbinden met het dagelijks leven. Wat mij betreft is deze uitgave hier goed in geslaagd. Aan te raden voor iedereen die zich op een aansprekende wijze wil verdiepen in de Bijbelse tekst.

Eleonora Hof (theologiestudente)

Uitgeverij Novapres. ISBN: 90-6318-313-5. Prijs: € 15,90

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

5 juli 2006

4e  jaargang – nummer 12

UIT DE WEBSITE WARWINKEL

www.medischerfgoed.nl – collectie modellen, preparaten, instrumenten en collegeplaten van de vier klassieke universiteiten en hun academische ziekenhuizen – griezelig soms
www.strijkkwartetten.nl - strijkkwartetten, heerlijk om verstild naar te luisteren, of tijdens het strijken of andere bezigheden – lees over de beste strijkkwartetten die bij u in de buurt optreden
www.kerknieuws.nl – nieuwsartikelen uit een veelheid van kerkelijke kring
www.shib.nl – de afkorting staat voor Stichting Hulpverlening Internationaal Barneveld - ,,SHIB” doet o.a. hulpverlening in een dorp, 200 km van Johannesburg. Bekijk de mooie site en laat u inspireren.

GEDICHT VAN DE WEEK

U ROEPT ALLES EN IEDER…

U roept alles en ieder om uw liefde te loven,
wat mond heeft en adem, hier en daarboven.
U geeft ons een tong om uw goedheid te roemen,
om U Schepper en Koning, Heer en Vader te noemen.
U reikt woorden om die weer aan U toe te wijden.
om uw daden te prijzen en uw Naam te belijden.

Maar het Woord, dat U, Vader, ten goede moest zijn,
werd vaak taal zonder zin, soms vol gif en venijn.
Woorden vol dreiging maakten angstig en bang,
vernielden wat heel was, soms levenslang.
De tong is een vuur, steekt werelden aan,
voert een toon die te hoog is, vervuilt ons bestaan.

God van liefde en vrede, steeds wordt U gewond,
door gehoon en gelaster, uit menselijke mond.
De vloek en de smaad klinkt voortdurend omhoog.
Hoorbaar en zichtbaar voor uw oor en uw oog.

Leer ons spreken vol eerbied, leer elke tong U te loven,
zuiver taal, reinig lippen als van heiligen hierboven.

WIE WAST DAN ONZE BILLEN?

,,Hoe oud ben jij nou?”
,,Acht, net zoals jij.”
,,Denk jij wel eens aan vroeger?”
,,Veel te veel naar mijn zin. En dan denk ik: hoe moet dat in de toekomst?”
,,Hoe zo?”
,,Nou, als wij oud zijn bestaan er bijna alleen nog ouwe mensen en dan vraag ik me af: ,,wie wast dan onze billen?”.
,,Daar heb ik nou nog nooit aan gedacht.”
,,Was ik al bang voor.”

GEEN DAG ZONDER BACH

Onlangs verbleef onze jongste kleindochter bij ons. Ze had een vriendinnetje meegebracht dat de wens te kennen gaf om even te dansen. Ze ,,zat” op dansles en wilde graag eens het geleerde tonen. Onze kleindochter wilde wel meedoen. Maar op wat voor muziek? Omdat er geen dag zonder Bach is had ik een CD’tje bij de hand met daarop wat menuetten en zo. Ik liet er een horen en die twee dansten zo adembenemend mooi en sierlijk op die muziek dat de rillingen over m’ n rug liepen. Dat krijg je dan zo maar even.

HOOR, ZE ZINGT WEER

Een echtpaar. Ze hebben een paar kinderen en zijn er enorm blij mee.
Dan kondigt zich weer een kleintje aan. Het wordt met grote liefde verwacht, net als dat van de andere kinderen het geval was.
Maar het kindje sterft bij de geboorte. Het gezin treurt diep. Want dat was niet verwacht, daar was niet aan gedacht.
Met name de moeder lijdt onuitsprekelijk. Ze heeft geen moed en geen hoop meer. Ze zwijgt.
Dan komt er een kentering. Het verdriet wordt deels weggenomen. Er is opluchting en nieuwe levensmoed.
En op een dag roept vader de kinderen naar de onderkant van de trap. ,,Jongens, ze zingt weer!”
De Here God strooit vaak met zegeningen en bewijzen van zijn nabijheid.

,,DE HERE LIET RUTH ZWANGER WORDEN”

‘’t Viel me ineens op, bij het dagelijks-aan-tafel-Bijbellezen. ,,De HERE …” Dat is wat anders dan ,,Ik neem een kind”, ,,Ik begin d’r nog niet aan”, ,,Ik wil er twee, een jongen en een meisje.”

HOOP

Er is hoop geboren
in stilte
verwekt door God

Ze is klein
en bang
voor het donker
soms lijkt ze volledig
nog niet te bestaan. Maar ze is
ze leeft
ze lacht en ze schreit.

Elise Quanjer

engelen.jpg (21256 bytes)WEER ZO’ N WONDERMOOI BOEK VAN NOVAPRES

,,En de engelen zwegen” door Max Lucaco (schrijver van boeken als ,,Hij deed dit speciaal voor jou”, ,,In de greep van genade” en ,,God kwam bij ons.”
,,Het is nog vroeg in de laatste week.
De rekwisieten en toneelspelers voor het drama van vrijdag staan klaar.
Een houten balk staat klaar. Spijkers liggen in een bakje.
Maar dit is geen toneelspel – het is een goddelijk plan.
Zelfs de engelen houden hun adem in. Van deze week hangt de toegang tot de eeuwigheid af.
Laten we met Hem meelopen.
Laten we zien hoe Jezus zijn laatste dagen doorbracht.
Laten we kijken naar wat God belangrijk vond.” (Introductie uitgever).

Korte pakkende verhalen over Jezus en u en mij.
Er is zoveel uit te citeren, dat ik er maar niet aan begin. Léés dit boek!

Uitgave Novapres, Hoenderloo – ISBN 9063182635 – 256 pag.- prijs € 13,90
( www.novapres.nl )

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

Archief

Alle afleveringen van de Weblog van Kees van Baardewijk in het archief.

naar top

home

>

 weblog

>

weblogarchief

  

    2 0 1 2
 6 jan. - nu

2 0 1 1

 6 jan. - 29 dec

2 0 1 0

1 juli. - 23 dec

 7 jan. - 17 juni

2 0 0 9
 30 juli - 24 dec
 8 jan. - 25 juni
2 0 0 8
 4 sept. - 11 dec
 2 jan. - 28 mei
2 0 0 7
 10 jan. - 2 mei
 9 mei - 12 dec
 2 0 0 6
 11 jan. - 21 juni
 5 juli  - 18 okt
 
1 nov - 20 dec
2 0 0 5
5 januari - 6 april
13 april - 21 sept.
 5 okt. - 28 dec.
 2 0 0 4
7 jan. - 24 maart
31 maart -  30 juni
21 juli - 6 oktober
13 okt. - 22 dec
 2 0 0 3
22 febr. - 28 mei
4 juni - 17 sept
24 sept. - 17 dec

  

gastenboek

>

gedichten

>

oneliners

>

verhalen

>

boeken

>

radio

>

links

>

film

>
 

Overnemen van teksten is toegestaan met bronvermelding: www.keesvanbaardewijk.nl