KEESVANBAARDEWIJK.NWEBLOGARCHIEF

  
 

 

Archief 

24 september - 17 december 200317 december 2003

UITGELICHT 

Uit preken:
,,Vanuit God gezien ligt de meerderheid van de mensen in coma." (2 Kron.36:11-21)
,,Elisabeth heeft negen maanden met een verhoord gebed in haar schoot geleefd." (Luc.1:1-57)
,,Wij zijn gewend aan een christendom waaraan zoetstoffen zijn toegevoegd." 
(Zondag 40)
,,De duivel weet de lijken (onze zonden) uit de kast op te sporen." (Zondag 48)

,,HIJ HEEFT MACHTIGEN VAN DE TROON GESTORT…"

zong dat meisje uit Nazareth, tweeduizend jaar geleden. Toen en nu. En dieper dan in een goor gat in de grond kon hij niet vallen. God is altijd groter dan we denken.
Tussen haakjes, nu we het toch over Maria hebben: Wilma vond dat Maria onder protestantse christenen veel te weinig naar waarde geschat wordt. Zij schreef: ,,Hoe grooter Christus voor ons wordt, hoe grooter ook…. de betekenis wordt van de uitverkoren vrouw, die Hem onder haar hart mocht dragen."

ALS JANSEN NOU MAAR NIET KOMT…

In het ,,Nederlands Dagblad" van een poosje geleden stond een bericht onder de kop ,,Onderzoek bezoek middagdiensten." De classis Enschede van de gereformeerde kerken (vrijgemaakt) wil weten of zorg over ,,de slechte opkomst tijdens de middagdiensten" terecht is.
Zorg, het is een moe en onrustig makend gevoel dat nogal wat kerkgangers hebben. Ze hebben hun plaats ingenomen, 's middags of 's avonds, en vragen zich af: ,,Waar zitten ze allemaal?" Af en toe kijken ze schichtig naar de ingang in de hoop dat… Maar nee hoor. En dan komt de kerkenraad binnen en schrikt voor de zoveelste keer. Iemand piekert: als Jansen nou maar niet komt. Hij heeft hem van de week uitgenodigd eens een dienst mee te komen maken. Die sneert natuurlijk (mocht- ie komen): als het nou zo geweldig is in die kerk van jou, waarom zie je dan niet meer dan anderhalve man en een paardenkop? Moet je net Jansen hebben.
Een apart probleem en uitvloeisel van de getekende ontwikkeling is de collecte. We hebben altijd naar meer bewegingsvrijheid in de kerk verlangd - nou, meer krijg je nooit. Wat een gedoe om die zak door de kerk te manoevreren.
Het is een soort zorg, die aan veel gelovigen vreet. Maar ze praten en schrijven er vrijwel niet over. Er lijkt wel een taboe op te liggen.
Ik ben blij met dat classisbesluit. En ik hoop dat het wat uitwerkt. Dat je antwoorden hoort als wordt gevraagd: ,,Waarom blijft u toch weg?" Dat er een gesprek gaat komen. Dat wordt doorgepraat, zo breed en zo intensief mogelijk.
Wat ik nog meer hoop, is dat trouwe kerkgang ,,gewoon" gaat worden omdat

  • Het eigenlijk te gek voor woorden is om Gods hartelijke uitnodiging om dichtbij Hem te komen en zijn verlossende Woorden te horen, mondjesmaat aan te nemen
  • het meer dan ooit nodig is als gemeente opgebouwd en toegerust en gesterkt te worden in het geloof. Het is toch met onze Schriftkennis en ons onderscheidingsvermogen vaak maar pover gesteld. Hoe kun je de geesten onderscheiden als je je niet laat onderwijzen? Hoe blijf je staande? Nergens is een garantieverklaring te vinden dat je niet verloren kunt gaan wegens gebrek aan ,,kennis" en nooit heeft God gezegd: ,,Bij júllie zal Ik de kandelaar nooit wegnemen
  • nalatigheid in het bezoeken van de tweede dienst altijd leidt tot minder bezoek van de ochtenddienst en dat leidt weer tot… Nou, dat weten we allemaal. Wie heeft geen familieleden of vrienden die steeds ,,makkelijker" werden en die uiteindelijk gebroken hebben met kerk en geloof
  • God onze Vader is en daarom de kerk onze moeder en je moeder…die zoek je toch trouw op.

Laten we kerkenraden en predikanten opwekken vriendelijk maar duidelijk leiding te geven in deze zaken. En laten we zelf ,,nalatigen" aanspreken en zeggen dat we ze missen. En laten we vooral bidden om een geest van trouw en betrokkenheid en hulpvaardigheid.

En als er nou een algemeen verlangen is om de middag- of avonddienst een ander karakter te geven… Nou, dan doen we dat toch. Binnen bijbelse kaders kan er zoveel. Dan beleg je diensten waar je buurtgenoten uitnodigt. Waarin een gemeentelid in heel gewone taal iets zegt over een Schriftwoord dat hem of haar bijzonder heeft aangesproken. Waarin iemand een ervaring meedeelt of een getuigenis geeft. Waarin iemand zomaar een lied kan ,,opgeven" dat een aparte betekenis voor hem of haar heeft. Waarin iemand stem geeft aan voorbede voor een bepaalde zaak of persoon. Diensten met een grote mate van spontaniteit waarin ieder ,,die wat heeft" aan bod kan komen. Alles in goede orde en tot eer van God.

OPGEMERKT

  • Loop het nietige na en je wordt nietig (Jeremia 2:27)

  • Publiceren is toch eigenlijk min of meer in je onderbroek over straat lopen
  • Als je erg vergeetachtig wordt, is de wereld elke dag nieuw
  • Waar gehakt is is het woensdag
  • Elke keer als ik lees ,,Saddam Hoessein is een beest", denk ik: wanneer worden we eens wat diervriendelijker?

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

10 december 2003

OM TE BEZOEKEN

Grote nood in Liberia. Steun verdienen www.woordendaad.nl en www.ZOAweb.org die samen op de bres staan met hulpverlening.
www.bartbyl.com - voor liefhebbers van oude en hedendaagse puriteinse schrijvers als Spurgeon, Owen, Ryle, John Stott en John Piper. Citaten, korte essays en preken over uiteenlopende onderwerpen.
www.studybibleforum.com - een gratis online studiebijbel. Extra interessant omdat op deze site ook allerlei aan de Bijbel gerelateerde vragen van lezers worden beantwoord.

NOG EEN KEER

heidendom.jpg (16499 bytes),,Christelijk heidendom & het Evangelie", door ds. Henk Poot, gemeentepredikant en bestuurslid van het Evangelisch Werkverband in de SOW-kerken.
Een fel en met hartstocht en met veel liefde voor de Koning van de kerk geschreven boek. Ook hij liep op tegen het consumptiechristendom, dat van God zorg en aandacht verwacht maar zelf niet bereid is tot overgave en dienst. Uit alles wat ik graag zou willen citeren, het volgende (van pag.204): ,,Wij bevinden ons in de absurde situatie dat veel kerkleden niet in het openbaar durven bidden, hun geloof niet onder woorden kunnen brengen, liever naar een voetbalwedstrijd kijken dan toegerust worden tot discipelschap, een kerkdienst al gauw te lang vinden, de Bijbel amper kennen, getuigen onbeleefd vinden en ook niet zouden weten hoe het moet, hun kinderen een karikatuur van God meegeven en zichtbaar meer inzet tonen voor het feest met de buurtvereniging dan voor een eredienst."
(Uitg. Novapres, Hoenderloo - www.novapres.nl )

DE INSPANNING LOONDE

Een paar weken geleden kon ik niet naar de kerk. Na de EO-zang (waarin het veel ging over de hemel en de ziel) en de goede woorden van ds. Arie v.d.Veer zapte ik door en kwam (denk ik) terecht bij de BBC. Daar was een dienst mee te maken van ,,Gemeinde und Missionswerk Arche". Internationale Missions- und Studienzentrum. Inspannend hoor. Een dominee die in het Duits preekte terwijl er een Engelse ondertiteling werd gegeven. Maar de inspanning loonde: wat een indrukwekkende Woordverkondiging door ds. Wolfgang Wegert. Heldere, concrete uitleg van lang niet altijd makkelijke Schriftwoorden. Ik was diep onder de indruk. Mocht u geveld worden door griep of anderszins en thuis moeten blijven: kijk en luister.
(Doerriesweg 7,D-22525 Hamburg - www.arche-gemeinde.de / info@arche-gemeinde.de )

SOOS EEN GROEN SIPRES

Dit is Zuid-Afrikaans voor een woord van God uit Hosea 14: 9b: ,,Ik ben als een altijd groene cypres." Dr.Julian Múller schreef een prachtig boekje ,,Hosea vir vandag."
Ik probeer hiervan een proefvertaling te maken. Hebt u belangstelling, dan mail ik u met genoegen een of meer hoofdstukken.

POEZIJ

van Nelis Horstmate

PREDIKANTENUITSTAPJE

,,Komt vrienden naar deez' schrijn, hier ligt een relikwie.
Wat het geweest mag zijn, 'k heb geen idee, wellicht een knie,
in elk geval, afkomstig van de heilige Brandaan.
Wat zegt u? geen interesse, u vindt er dus niets aan…

Nou ja, bewegen wij ons hier dan weer snel vandaan,
we laten schrijn en relikwie gemoedereerd hier staan.
We gaan dan maar naar buiten, strekken been en buigen knie,
het kan nu nog, hoera, we zijn nog lang geen relikwie."

OP EEN WAREKERKUIL

Bij een bedehuis in 't stedeke Halmen,
placht een warekerkuil te galmen.
,,Uit aller mond" en zo meer
of uit ,,Johannes de Heer?"
Nee wat ik hoorde, dat waren psalmen.

WAAR WINDEN WAAIEN OM DE ROTSEN

Wat kon 't in voor- en najaar spoken op ons Urk.
Wind deed de broeken bollen, ranselde de ruiten.
Wind galoppeerd' door straat en steeg en was nimmer te stuiten.
Wat kon 't in voor- en najaar spoken op ons Urk.

Wat waren lent' en zomer heerlijk op ons Urk.
Geen storm maar milde en zachte zonneschijn.
Hier waaien winden steeds om rotsen en ravijnen.
Wat waren lent' en zomer heerlijk op ons Urk.

RUST OP DE VIERKANTE METER

Is 't leven u te druk, te snel?
Kom dan tot rust in deze cel,
noch fax, noch telefoon, noch bel
zijn hier tot kommer en tot kwel.
Bent u tot inkeer graag bereid,
strijk neer en neem onthaast de tijd.

en tenslotte van Frans van Houwelingen

PILOTENZOON

Wanneer de zoon zwaait met zijn hand..
Dan weet je dat zijn vaderlandt.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

3 december 2003

DEZE WEEK.

Aan het eind van deze week zullen er wel weer mensen klagen: ,,Wat een rotsinterklaas! Hij heeft me veel te weinig gegeven." Nou ja… Erger is dat er vaak ook zo over God gepraat wordt.

GOD ALS VERZEKERINGSAGENT

als Hulp bij ongelukken, als Gastarbeider, als…

Ds.H.Poot schreef een zeer rechtstreeks en weinig ontziend boek over het ,,bubbelbadchristendom" dat veel aanhangers heeft. Het boek heet,,Christelijk heidendom & het Evangelie." (Uitgave Novapres, Hoenderloo - www.novapres.nl ).
De uitgever kondigt het zó aan: ,,Wat gebeurt er als mensen gaan geloven in een beeld dat zij zelf van God gemaakt hebben? Al jaren achtereen verlaten duizenden mensen de grote traditionele kerken.
Anderen blijven achter maar zonder veel enthousiasme. Als oorzaken worden genoemd:
secularisatie, urbanisatie en individualisering.
De schrijver bevestigt dat, maar geeft aan dat er nog een diepere oorzaak is:
De God van de bijbel is ingewisseld voor een god die past in het consumptieve welvaartsdenken. Wat betekent dit christelijke heidendom voor het denken over God, geloof en de gemeente? Wat voor invloed heeft dit op het beleven van de kerkdienst, pastoraat en evangelisatie?
En welke hervorming in het denken is nodig om te komen tot vernieuwing en vitalisering van de kerk?"

Wat gun je dit boek veel lezers!

CONDOOMMOEHEID

België kampt met een ernstig probleem: ,,condoommoeheid" onder ,,jonge jongeren."
,,52 Procent van de jongeren vrijt bij losse contacten ,,onveilig" en in vaste relaties vrijt 85 procent van de meisjes en 58 procent van de jongens zonder condoom." (Bron: Nederlands Dagblad)
Veel jongeren blijken te vermoeid om een condoom te bemachtigen. Gevolg: aids en ongewenste zwangerschappen. Advies van een parlementariër: ,,hang condoomautomaten op zoveel mogelijk plaatsen waar jongeren komen."
Of dit ook voor kerken geldt wordt niet duidelijk.

EN HERHAAL ZE HONDERD MALEN…

Een regel uit het gedicht ,,Vrede" van Leo Vroman. Lees het honderd maal en honderd maal grijpt het je naar de strot.honderd malen.jpg (20592 bytes)
Carine Heinhuis-van Baardewijk koos die regel als titel voor haar doctoraalscriptie.
Ondertitel: Een onderzoek naar Joodse aspecten in de romans van Leon de Winter.
Duidelijk wordt - we wisten het wel, maar het moet gezegd blijven worden - hoe geteisterd en ontwricht overlevenden en kinderen van hen zich voelen na de holocaust. Veel Joodse auteurs, en niet als minste Leon de Winter, blijven het meedelen in schrijnende verhalen en beelden.

VOORUITKIJKEND NAAR KERST                      klik op de afbeelding voor een grotere

U bent naar ons toegekomen

Heer, U bent naar ons toegekomen,
verscheen in onze schamelheid.
Van Wie we enkel konden dromen,
werd zichtbaar in de werkelijkheid.
U kwam tot ons in donkere nacht.
U, Wie de wereld hunkerend wacht.

U zocht ons op om ons te helen,
te redden uit een groot verdriet,
U wilde alles met ons delen.
Wat U bij Vader achterliet
is nu voor ons, U maakt ons rijk,
geeft toegang tot Uw koninkrijk.

En wat onzegbaar blij kan maken:
als angst en schuld ons diep verwart,
dan wilt U ons steeds trouw bewaken,
ons brengen dicht bij ' t Vaderhart.
En Hij die van ons lijden weet,
Hij is het die ons welkom heet.

Te zingen op de wijs van lied 78 Liedboek ,,Laat me in U blijven, groeien, bloeien."

OPGEMERKT

Als je sommige feministische voortreksters ziet, denk je wel eens: ,,Zou je van feminisme lelijk worden?"

Op de jongste dag: Einde van alle chaos die in jezelf, in anderen en in de wereld woedt.

In de christelijke gemeente zou je ,,oversten" over 100 en over 10 moeten hebben in zorg voor elkaar. (zie Ex.18)

Ik ken iemand die lid is van de vergadering van bijgelovigen.

Christenzijn is bezig zijn te ontwaken, wakker te worden. Ongelovigen blijven slapen.
(René van Woudenberg)

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

26 november 2003

EEN EN AL GEDICHT
 

IN MIJN EIGEN BED, NOTABENE

In opperste verwarring
werd ik wakker.
Met geen mogelijkheid
kon ik mezelf thuisbrengen.

 

 

VOORPROEF

Soms is het haast niet te geloven
dat aardse dingen
een afspiegeling zijn
van hemelse -
Als ik voor de zoveelste keer
luister naar Händels ,,Messiah",
denk ik:
,,Wat staat ons nog veel te wachten."

 

HEILIG AVONDMAAL

Als God op de penning was,
zaten we hier niet.
Maar dank zij die royale losprijs
mogen we hier aanschuiven.

GELOOF

Hoe dichter bij het vuur,
hoe weldadiger de warmte.
Hoe verder er vandaan
hoe vernietigender de hitte.

 

TWEE HAIKU

Stil, dan hoor je het:
de gevangenen juichen -
het morgenlicht gloort.

Het einde nadert
(tunnel nog aardedonker)
maar in de verte licht!

Gehoord, door de telefoon,
harttonen van nog ongeboren kleinkind:

Halverwege de tijd
is er al een band,
is er al iets van hart tot hart.
In Gods werkplaats
wordt het gewicht
van afstand en tijd
in één keer licht.

KOM MEE NAAR BUITEN ALLEMAAL…

Zo was het toch vaak:
thuis, in onszelf gekeerd
waren we onze eigen troetelkinderen.
Op zondag schuilden we samen,
waar de rust geschonken werd.
We keken er niet van op.
Dicht bij het vuur
werden we soms nauwelijks warm.

Maar ja, langzamerhand
wordt het binnen ook stiller en leger.
Tot hoelang?
tot binnen buiten is?

Maar als we nu eens
als we nu eens vaker
gewassen en verschoond als we zijn
op z' n zondags naar buiten stormden,
iedereen links en rechts aanklampend,
stotterend van opwinding vertelden,
dat er leven is en hoop,
en op onszelf wijzend onthulden
dat er Iemand in ons leeft
die woorden heeft van a tot z
geladen met leven.
Als we nu eens buiten gingen spelen
en gingen zingen en de kring groter maakten,
steeds groter.

Misschien werd het dan
buiten en binnen beter.


reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

19 november 2003

DEZE WEEK

,,Aan je woorden kan een brandlucht zitten."

WEBSITES OM TE BEKIJKEN

www.felire.com is de website van een stichting die spaanstalige theologische boeken en geschriften verspreidt onder kerkelijke werkers en arme gemeenten in Latijns- Amerikaanse landen. Gratis. Dit project is van geweldig belang voor medechristenen die letterlijk hongeren naar het Woord.
www.eas-lectuur.nl produceert en verspreidt anderstalige christelijke lectuur: Bijbels, Nieuwe Testamenten, boeken, tractaten, video' s, kalenders, cassettes. Hebt u contacten met asielzoekers of anderszins: hier kunt u terecht!
www.dichterbijdebezigebij.nl Lees, luister naar een gedicht van een bekende Nederlandse dichter. B.v. hoor hoe Cees Buddingh' met zijn onnavolgbare aansprekerstoon een van zijn gedichten ,,declameert."

TRANEN UIT GODS KRUIK

Een van de meest benauwende verschijnsels van onze tijd is het opkomend antisemitisme. Je wordt stil van afgrijzen als je leest wat er gebeurt en hoort wat gezegd wordt - woorden met een brandlucht (Jacobus 3: 6 e.v.). Houd het nooit op voor Israël en het Jodendom? Iets van het leed is te lezen in het geschrift: ,,Tranen uit Gods kruik." Dit is een fictieve brief van een Israëli aan de auteur ds. J.J. van Es. Een stukje eruit:
,,Ik ben geschonden, ik stotter, ik slaap meestal slecht, ik ben bang, ik heb elke dag die felle, opgejaagde blik in mijn ogen. Ik ben een opgejaagd schaap, ik voel me een zwerveling. Vind jij het vreemd, dat ik alleen met pésach en yom kippoer naar de synagoge ga?
Begrijp jij dat wij nog hoop hebben? Help mij mijn dromen te bewaren. Help mij in ieder geval mijn dromen te bewaren. En probeer mij te begrijpen. Eén ding weet ik: dat God onze tranen in zijn kruik doet. Wil je iets voor me doen? Debatteer een tijdlang niet, maar huil. Ik kan je wel wat tranen lenen. Een paar tranen uit Gods kruik."

Geïnteresseerd in het hele geschrift? Maak 85 eurocent over op rek.nr. 692060316 t.n.v. Van Baardewijk, Apeldoorn en u ontvangt het thuis.

TREKVOGELS

Uit de nieuwsbrief van een medewerkster van een christelijke stichting neem ik over:
,,Ik heb ergens gelezen, dat wilde ganzen die trekken, vliegen met een snelheid van 60 tot 70 km per uur. Ze vliegen in formatie omdat door iedere vogel die klapwiekt met zijn vleugels er opwaartse stuwkracht ontstaat voor de vogel achter hem. In een groep kunnen ze 70% sneller gaan dan wanneer ze alleen zouden vliegen. Zo is het ook met de gelovigen. Als we een gemeenschappelijk doel hebben, worden we meegestuwd door de aandrang van anderen die hetzelfde doel najagen. Samen komen we veel verder dan wanneer we alleen zijn. God heeft ons aan elkaar gegeven."

GEMOPPER

Altijd wanneer een kerkelijke gemeenschap besluit de te zingen liederenschat met een bundeltje uit te breiden, klinkt er gemor. Maar daar zijn vraagtekens bij te zetten.

ONGERIJMD

,,Wat een gesjouw",
bromde een broeder op zondag.
,,Je mag wel een tas meenemen naar de kerk…"
,,Al die boekies…"

Op vrijdag
kwam diezelfde broeder
fluitend uit de supermarkt
met een forse krat pils…

Uit: ,,Karikaturen van het geloof", door Sipke van der Land (Kok Voorhoeve - Kampen)

TIP VOOR SINTERKLAAS?

Uit: Carelman Complete Catalogus van verbazingwekkende voorwerpen & vernuftige vindingen.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

12 november 2003

DEZE WEEK

,,Je kennie met twee voete tegelijk schoppe."
(Rotterdamse zegswijze voor: Je kunt geen twee dingen tegelijk doen.)

JONGERENWEBSITES

Enthousiaste christenjongeren in Apeldoorn zijn een digitale nieuwsbrief begonnen, vol informatie, nieuwtjes en nog veel. Mag u/jij niet missen. http://members.chello.nl/~p.van.helden/kerk/ We hopen op navolging.
Bezoek ook http://Joelleke.web-log.nl Verbazingwekkend wat deze 13-jarige weet te presenteren.
Heel belangrijk m.n. voor kinderen is het t.v.-programma ,,Mirakel." Betrokken bij en bewogen met wat zich in de kinderwereld afspeelt... Bekijk dan http://www.eo.nl/mirakel/index.jsp  Behandelde onderwerpen o.a.,,Geesten", ,,mishandeling", ,,pesten", ,,scheiden."

DEPRESSIVITEIT

,,Brief aan Ingrid", over depressiviteit.
Uit recensie: ,,Warm aanbevolen voor gezonde mensen ter informatie en voor zieken ter bemoediging."
Meer informatie op www.keesvanbaardewijk.nl (v/h www.relicard.com ) onder ,,boeken"

SCHOKKEND

,,In 1933 werd Christus in Duitsland aan het hakenkruis geslagen onder het razende gejubel van miljoenen… Wanneer op de dag dat Hitler de macht greep alle mensen in Duitsland die zeiden dat ze christenen waren in de geest van het christelijk geloof hadden gehandeld, dan zou de Führer in een gesticht zijn beland…. Een geval voor hoogleraren in de medicijnen…een patiënt…"
(Uit: ,,Die Insel des Zweiten Gesichts" van Albert Vigoleis Thelen)

GELEZEN

Ad Kooijmans - CHRISTUS IN U. De hoop der heerlijkheid.
Geloven is niet maar een overtuiging hebben, een leer aanhangen of wat dan ook. Het is een manier van bestaan ,,in Christus". Verlost en bevrijd. Christelijk leven is een leven waarin Christus, de Levende, "doorheen blinkt", ondanks al onze beperktheden en tekorten.
Dit bemoedigende en geloofsopbouwende boek zegt er veel over.
Uit het laatste hoofdstuk ,,Gebed":

,,Sterk mij, Vader, door Uw Woord en Geest en liefde. Spreek tot mijn hart
door Uw eeuwig Woord en onderwijs mij daaruit. Toon me uzelf in Uw heerlijkheid door de Heer Jezus Christus en leid me in Uw waarheid door Uw Heilige Geest. Geef mij een gevoelig hart om Uw Woord te ontvangen en verleen me altijd Uw stem te mogen horen, Uw wil te mogen kennen en de kracht van Uw Heilige Geest om in gehoorzaamheid Uw weg te gaan.
Almachtige, eeuwige, liefdevolle God, U zij de lof en de dank en de aanbidding en de kracht en de heerlijkheid en de eer en het koninkrijk in der eeuwigheid."

Ad Kooijmans: CHRISTUS IN U, is een uitgave van Novapres, Apeldoorn, www.novapres.nl - info@novapres.nl 

ikeg.jpg (39290 bytes)HEBT U HART VOOR KINDEREN?

Zou u iets willen doen op het gebied van ,,kinderevangelisatie"? Laat u dan toerusten en stimuleren door het boek KINDEREVANGELISATIE - WAAROM EIGENLIJK? door Sam Doherty.
Handleiding voor kinderwerkers om meer inzicht te krijgen in de noodzaak om kinderen met het evangelie te bereiken.


GRATIS bij IKEG, tel. 055 5423731, email cefholland@ikeg.nl of bel mij 055 5418607

HET WORDT WEER TIJDom u een handige tip te geven

klik op de afbeeldingen voor meer

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

5 november 2003

DEZE WEEK

Humor is een goede schokbreker als het botst in het leven.

WEBSITES OM TE BEKIJKEN

Nodig naar de hairstylist? Op zoek naar een ,,last minute-reis"? Moeite met een ,,midlife-crisis"? Of doodziek van al dat engels in kerk, staat en maatschappij? Kijk op www.ampzing.nl 
U moet een speech (o nee, een toespraak) houden. Ergens vaag in het hoofd zit een bruikbare uitspraak van, pak weg, Albert Schweitzer. Maar hoe luidde die precies? Kijk op www.citaten.net 
Wat is één van de nodigste dingen in Nederland? Het bereiken van onbereikte kinderen met het Evangelie. Stichting IKEG, Apeldoorn houdt zich daar intensief mee bezig. Site in opbouw www.ikeg.nl  

KLAAGLIEDEREN 1 (SLOT)

17) Wie komt mij te hulp in mijn verdriet?
Geen trooster, die mijn ellende ziet.
Niemand komt om mijn leed te verzachten.
Van buren is enkel haat te verwachten.
Als een melaatse wordt Sion gemeden,
ongetroost en alleen, door ieder bestreden.

18) Maar God is rechtvaardig in zijn daden.
Ik was opstandig, met schulden beladen.
Volken, hoor mijn wanhopig geklaag.
Zie hoe ik rouw, hoe ik smeek, hoe ik klaag.
Voor mijn ogen is de gruwel gebeurd.
Mijn kinderen - ruw zijn ze weggesleurd.

19) Minnaars, steeds zwierf je om mij heen.
Nu ben je zo hard en zo koud als een steen.
Ook bijstand van oudsten is geweken.
In de stad zijn zij van ontbering bezweken.
Ook zij hebben niet van verlossing geweten.
Zij stierven, graaiend naar resten van eten.

20) O, Here, er huist toch zo' n angst in mijn hart.
Ik ben zo onrustig, ik ben zo verward.
Brutaal ben ik tegen U ingegaan
en nu is mijn hart zo verschrikt en ontdaan.
Ga ik de straat op - dan dreigt daar het zwaard,
thuis loert de pest - wat ben ik nog waard?

21) Mijn zuchten en klagen dringt tot hen door.
Maar niemand troost, heeft een luisterend oor.
Mijn vijanden weten dat het Ú was die sloeg.
Zij juichen, voor hen is het nimmer genoeg.
U kondigt gericht aan en voert het uit.
Dat zij worden als ik: Uw schuldige buit.

22) Heer, zie hun boosheid, doe hén aan
wat U mij ook hebt aangedan.
Wat deden zij kwaad. Geef hun de straf
die U in Uw woede ook aan mij gaf.
Ik zucht en klaag nu ik verkwijn,
mijn hart is ziek en het doet toch zo' n pijn.

EEN HARTSTOCHTELIJK BEROEP

Bij stichting IKEG, Apeldoorn verscheen het boekje

Kinderevangelisatie… waarom eigenlijk?

Uit het Voorwoord (2)
In Europa leven wij momenteel in een postchristelijk tijdperk. Het christelijk gedachtengoed is verdrongen door materialisme en secularisatie. De meeste kinderen krijgen geen kans meer het Evangelie te horen. Er is niemand die hen vertelt dat de Here Jezus de Heiland is - geen ouders, geen leerkracht, geen dominee.
De samenleving van onze tijd is in wezen kindonvriendelijk en veel kinderen lijden eronder. Ze worden aan hun lot overgelaten en leren geen verantwoordelijkheid te dragen. Sommigen worden seksueel misbruikt of zijn de dupe van een echtscheiding. Om deze problemen in hun leven aan te kunnen, hebben ze een boodschap van verlossing nodig.ikeg.jpg (39290 bytes)
In dit boek doet de schrijver Sam Doherty een beroep op iedereen die de Here kent, om de kinderen in hun eigen omgeving met het Evangelie te bereiken. Hij laat zien, dat het er niet om gaat of we er zin in hebben: het is een opdracht van de Here Zelf. Elk kind is een zondaar en valt onder Gods toorn. De mooiste boodschap die wij de kinderen kunnen vertellen, is dat Jezus de Verlosser is. Wij zijn er ten volle van overtuigd, dat kinderen in staat zijn het Evangelie te geloven, dat hun in Christus gebracht wordt. (Matthéus 18: 14)

Dit inspirerende boek is GRATIS beschikbaar voor wie echt gegrepen is door de grote kindernood en die kinderen bereiken wik met het Evangelie. 
Bestel via email cefholland@ikeg.nl  of bel mij op 055 5418607 als secretaris van IKEG ( www.ikeg.nl ). 

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

29 oktober 2003

SPREUK VAN DE WEEK

De duivel kan zich vermommen als een brullende leeuw, maar ook als een soort loverboy.

MET NIETS KOM JE TER WERELD

Ik wil u iets uit de doeken doen. Toen ik geboren werd had ik niets bij me en ik had ook niets aan. Geheel ongekleed ben ik ter wereld gekomen. Dus zakken waar iets in zat, een portemonnee met geld of een handje aandelen - niets daarvan. U kijkt er niet van op. Nee, want het is nooit anders geweest: met niets kom je ter wereld en met niets ga je weer heen. En als er al zakken in een doodshemd zitten - de inhoud is onbereikbaar geworden.
Eigenlijk zijn we als pasgeborenen gewoon havelozen, armlastigen. En als we na verloop van tijd bezit verworven hebben, dan hebben we dat meer aan de Gever van alle goeds te danken dan aan onszelf.
We zijn geboren bezitlozen en wat we verwerven, hebben we aan God te danken en aan Christus, die arm werd en ons rijk maakte, geestelijk en materieel.
Paulus schrijft aan Timótheüs:

,,Want wij hebben niets op de wereld medegebracht; wij kunnen er ook niets
uit medenemen. Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet
ons dat genoeg zijn. Maar wie rijk willen zijn, vallen in verzoeking, in een strik
en in vele dwaze en schadelijke begeerten, die mensen doen wegzinken in
verderf en ondergang." (1 Tim.6: 7-9)

We zeggen er van harte amen op. Want wat is het waar wat hier staat. Tevreden zijn met wat je hebt, dankbaar zijn, dat maakt gelukkig. Maar mateloos jagen naar geld en bezit maakt ongelukkig. We zijn het er mee eens. Maar dat neemt niet weg dat we wat Paulus zegt steeds tegen anderen moeten zeggen en niet minder tegen onszelf.
Met nadruk. Want de wereld, waar we niet van zijn, maar waar we wel, vaak comfortabel, in leven, gaat aan hebzucht en schraapzucht en materialisme ten onder. Zinkt weg in verderf en ondergang.
Zijn we niet geestelijk en moreel achteruitgegaan, is de samenleving niet verloederd en verarmd in de laatste tientallen jaren? En heeft dat niet alles te danken aan de eredienst aan de mammom? En tevredenheid. Komt ú wel eens een tevreden mens tegen? Dat zal wel, maar ' t is in het algemeen wel een enkeling.
Vooral in het rijke westen lopen er velen rond met het brutale gezicht van degene die denkt dat de halve wereld van hem of haar is. Rentmeester zijn, beheerder van wat van God is… nooit van gehoord. We realiseren ons vaak veel te weinig dat we in een wereld van God leven die als Hij er één ogenblik z' n handen van aftrekt in het niet wegzakt. Wat verbeelden we ons toch als mensen? Eindeloos produceren, tot de onnozelste dingen toe, en die aan elkaar opdringen. Klauwen en graaien. Op = op en weg = weg en vandaag kopen en volgend jaar betalen.
Hoe zou God nu tegen ons en onze samenleving aankijken?
Ik vergeet nooit een voorbeeld dat prof. Veenhof gebruikte in een preek over Hosea 2. 
Hij zegt: Stel, u zit met uw vrouw rustig in de kamer. Ineens forceren een paar kerels de deur, dringen binnen, openen de koelkast, beginnen te bakken en te braden en eten en drinken van jouw spullen tot ze oververzadigd zijn. Ze gedragen zich of jouw huis en jouw keuken en jouw koelkast van hen zijn. In zijn bewogenheid schreeuwde hij het bijna uit: DAT MOET GOD VAN MILJOENEN ELKE DAG VERDUREN.
Zouden we ons niet gelukkiger en rustiger voelen, zouden we niet tevredener zijn, zou de samenleving niet totaal veranderen als we werkelijk leefden uit de werkelijkheid dat alles van God is en dat we alles uit genade in bruikleen krijgen.
Geen beter leven dan een tevreden en dankbaar leven.

(,,Column", uitgesproken in EO's ,,zaterdagavonduur" van zaterdag 25 oktober 2003.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

22 oktober 2003

SPREUK VAN DE WEEK

,,Als de aarde kon huilen, zouden we allemaal doof worden."

KLAAGLIEDEREN 1 (vervolg)

12) U, die voorbijgaat, raakt het u niet?
Zag u ooit zo' n verscheurend verdriet?
Zag u een smart, zo diep, zo groot?
Zag u ooit zoveel droefheid en nood?
Gods hand greep ons vast en Hij sloeg met de roede,
in de tijd dat Hij tegen ons ziedde van woede.

13) Het vuur dat Hij stuurde naar onze landen -
tot in mijn beenderen voel ik het branden.
Verschrikt deinsde ik terug op mijn pad,
omdat Hij een valstrik gespannen had.
Ik was verstard en kon mij niet wenden,
een lange dag was ik ziek van ellende.

14)Ik ben gestruikeld en lig machteloos neer.
Mijn kracht is gebroken, ik heb geen verweer.
Van mijn zonden heeft Hij een touw gewonden,
heeft daarmee een zwaar juk op mijn nek gebonden.
Voor mijn vijanden ben ik een weerloze buit,
mijn hand heeft geen kracht en mijn stem geen geluid.

15) God stond in het midden, Hij liet ze verslaan,
de machtige mannen die om mij staan.
In een orgie, een feest, ging de vijand tekeer,
verdelgde jongeren, stak ze neer.
Onder zijn voeten heeft God Juda vertrapt,
als een boer die in de druivenpers stapt.

16) Om al deze dingen breekt mijn hart,
eindeloos huil ik om zoveel smart.
En de trooster, die komt en verdriet doet bedaren,
is ver, is zo ver…niet te ontwaren.
Mijn zonen zijn stil en sprakeloos.
Zo machtig die vijand, zo gruwzaam en boos.

AVONTUUR OP KRETA

Dat Kreta een hartveroverend eiland is met indrukwekkend natuurschoon, opgegraven verleden, vriendelijke bewoners en forse prijzen is bekend. Maar
hoe is het om daar in een ziekenhuis te verblijven? Een ingewijde aan het woord.
Op reis, zittend in een bus, overkwam mij enig lichamelijk ongerief. Ziekenhuisopname leek wenselijk. Een aan de afdeling Zeer Antieke Voertuigen van het plaatselijk museum ontfutselde ambulance was, naar Kretenzische begrippen,
wonderlijk snel ter plekke. Dankzij de schoktherapie via houten banden kwam de wereld mij weer wat bekender voor.
In het ziekenhuis was communicatie vrijwel niet mogelijk. De cardiologe sprak geen Engels en ik geen Grieks. Gelukkig bediende een zuster met een omvang die drie verpleegkundigen ten onzent hebben zich van enig Duits.
Goede wil was van alle zijden aanwezig. Ik meende twee soorten hulpverleners te mogen onderscheiden: één waarschijnlijk gerecruteerd uit een onlangs ontdekt bergvolk - ruig maar goedmoedig - en één die gelijkenis vertoonde met de ons vertrouwde verpleegkundige. Maar toch weer anders.
De ziekenkamer waar ik binnengeschoven werd, telde vier bedden en één nachtkastje. De wanden zagen hunkerend uit naar een schilder en behanger.Op een der muren hing een icoon met een plaatselijke heilige die in zichzelf gekeerd van mij afkeek. Vier manshoge zuurstofflessen oogden op het eerste gezicht als schietklare projectielen.
Er was één afwerend urinaal met rafelige rand: een waterfles waarvan de hals op ruwe wijze verwijderd was. ,,Mijn" verblijf mondde uit op een balkon waar zich een wirwar bevond van patiënten, onmisbare hulp biedende familieleden en veel achteloos weggeworpen afval. Wie hoorden nog meer op deze kamer? Behalve mijzelf was er in ieder geval één geordende patient. Maar midden in de nacht wakker wordend zag ik op een der vacante bedden een volledig gekleed persoon liggen. Een overblijvende arts? Eeen willekeurige zwerver?
De toiletten waren zonder gedoe van deuren vrij toegankelijk, de toiletpotten onbebrild. De communicatie tussen verpleegkundigen was ongedwongen. Wanneer zuster Serafien mededelingen had voor zuster Maria, vijftig meter verderop, liet zij die onbekommerd over de gangen schallen. Een luidruchtig volkje.
De medische zorg heette er, althans in vergelijking, redelijk te zijn. Er was ook een zekere kiesheid. In een ander ziekenhuis op Kreta kan men op de gangen vrolijk koutende chirurgen aantreffen met rijkelijk van bloedspatten voorziene voorschoten.
Maar ook hier waren medische missers. Ik ontving een prik met een niet steriel verpakte naald, die voordat hij in mij werd gejast, op de grond (waarvan het niet raadzaam was te eten) gevallen was.
Ga overigens gerust naar Kreta. Ook als uw gezondheidstoestand niet optimaal is.
Het in beeld gebrachte ziekenhuis in inmiddels vervangen. Althans dat werd verteld.
En ik geloofde het. Maar later in Paulus' brief aan Titus lezend (1: 12b) raakte ik aan het twijfelen.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

15 oktober 2003

SPREUK VAN DE WEEK

Zuster Humor is de belangrijkse verpleegkundige van de zaal (Okke Jager).

GELEZEN

,,Zaterdagopvang voor mannen groot succes."
,,Hamburg - Een nieuw soort crèche is in Duitsland een groot succes. Alleen is de opvang niet bedoeld voor kinderen, maar voor mannen die op zaterdagmiddag niet mee uit winkelen willen met hun vrouwelijke wederhelft. Dat meldden Duitse media gisteren. In de Nox Bar in Hamburg kunnen vrouwen hun man voor 10 euro tot 18.00 uur achterlaten."

Het is niet anders. De meeste mannen hebben de schurft aan winkelen, m.n. als het gaat om ,,klerenkopen." Toch zie ik talloos veel mannen gedwee achter hun vrouw (die ieder stofje moet bevoelen en elk kledingstuk van het bijbehorende knaapje moet trekken) aansjokken. Er is geen vrouw die zoveel geduld kan en moet opbrengen als de gemiddelde man. En als de gemiddelde man dat even niet kan opbrengen is het ,,in je hok jij, tot ik klaar ben." (Kosten 10 euro). Mannen, wordt het langzamerhand geen tijd voor enige actie?

VERSDIENST

Ik schoof door het verkeer, zag in een flits
een bakkerskar - eerder een luxe
ambulance, grafisch verzorgd -
van Edelbrood of Korengoud of Graanjuweel,
met op het schuifportier in strakke vorm:
,,Versdienst."

,,De dichter, mevrouw!"
,,Goede morgen, dichter."
,,Wat zal het wezen?"
,,Och, geef mij maar, vandaag,
twee kwatrijnen en twee terzinen."
,,Het rijm gepaard of gekruist of omarmend?"
,,Vrij vers het liefst."
,,Sonnetje voor mevrouw."

,,En ja, da 's waar, voor de verjaardag van
mijn man graag een acrostichon."
,,Komt voor de bakker, mevrouw."
,,Wat zei u?"
,,Ik bedoel:
komt voor de dichter."

,,Goede morgen, mevrouw!"
,,Goede morgen, dichter."

(Wolfgang Jansen - uit: ,,Mijnheer van Dale wacht op antwoord." )

IK MIS JE

De EO zendt een nieuwe serie uit IK MIS JE. Een soort filmportret van mensen die een geliefde verloren hebben. Heel indrukwekkend. Als u klikt op www.eo.nl krijgt u aan de rechterkant de rubriek ,,ik mis je" te zien. Hebt u die rubriek in beeld dan kunt u vervolgens klikken op ,,rouwverwerking jongeren." en dan ziet u aan de rechterkant aangegeven een recensie van het boekje ,,Kleine vlinder", een fictieve brief van een vrouw die als kind een ,,hartsvriendinnetje" door een verkeersongeval verloor en jarenlang treurde. ,,Bijzonder aanbevolen", schreef de Vereniging van ouders van een overleden kind."

KLAAGLIEDEREN 1 (vervolg)

7) Verarmd en ellendig in 't heden,
denkt Jeruzalem aan 't grootse verleden,
toen het rijk was en vol van schatten,
teveel haast om ze te bevatten.
Met leedvermaak zagen vijanden aan,
dat ' t met haar weelde en trots was gedaan.

8) Jeruzalems zonden, wat waren ze zwaar…
Of ze onrein is, zo mijdt men haar.
Die vroeger geëerd was, welvarend en rijk,
staat nu ontkleed en armzalig te kijk.
Nooit zal ze zelf aan zo 'n aanblik wennen.
Ze wil zichzelf niet eens meer kennen.

9) Getekend is ze door ontucht en kwaad.
Zichtbare sporen… nu is het te laat.
Ze is gevallen, ontstellend diep,
en niemand gaf troost toen ze erom riep.
O Here, zie het, zie het toch aan,
wat die onverlaat met mij heeft gedaan.

10) Vol hebzucht strekt de vijand zijn hand,
naar kostbaarheden in stad en in land.
Nog erger: Jeruzalem ziet machteloos aan,
hoe vijandige voeten in 't heiligdom gaan.
,,Zij horen daar niet", had God bepaald,
maar geen rover die iets om Gods woorden maalt.

11) Elk zucht en smeekt in diepe nood:
waar is voedsel, waar is brood?
Van alle kanten komt men ze brengen,
kostbare dingen om ' t leven te lengen.
Wat is er van mij geworden, Heer?
Weg is mijn aanzien, weg is mijn eer.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

8 oktober 2003

SPREUK / GEDACHTE VAN DEZE WEEK

Vanuit God gezien ligt de meerderheid van de mensen in coma.

WAT ZINGEN WE IN DE KERK?

Die vraag heeft al heel wat problemen opgeleverd. Ook in het verleden. De invoering van de psalmberijming van 1773 stuitte op veel verzet. De Maassluise visser Klaas (het staat in ,,Sara Burgerhart" van Wolff en Deken) zegt: ,,Jae wel; ze willen met Saetans geweld ier nieuwe Zalmen ebben, maar Klaes eist ook kneukels an zen lijf. Wij willen Daevis Zalmen ouwen, as zou Maassluis 't onderste boven; ik en men oude wijf Neeltje Gerrits ebben die al zestig jaar lang met stichting ezongen, dat et over den diek dreunde."

Jeremia, treurend over de verwoesting van Jeruzalem - Rembrandt

HET BIJBELBOEK KLAAGLIEDERENjeremia.jpeg (54607 bytes)

blijft schokkend en fascinerend. Hieronder wat verzen uit het eerste klaaglied in een poging tot berijming.

1) Wat zit zij toch eenzaam neer,
die stad zo volkrijk - weleer.
Als een weduwe, treurig en klein,
geen volk hoort nog tot haar domein.
Werd ze ooit geëerd als vorstin -
ze is nu niet meer dan slavin.

2) Wat zit ze daar huilend neer
in de nacht; er is niemand meer
die haar troost, haar mint en begeert.
Trouw van vrienden, hulp? Ieder
keert zich verachtelijk af;
ze treurt nachtenlang,
huilt en klaagt tot ze niet meer kan.

3) Wat ziet Juda er troosteloos uit.
Klein, ontvolkt, resten volk als een buit
afgevoerd en gedoemd om te wonen
tussen vreemden, die smaden en honen.
Lopend voor het leven, snakkend naar lucht
werd Juda door vijanden achterhaald
op de vlucht.

4) Op naar Jeruzalem, op naar het feest!
Dat is verleden, dat is geweest.
De straten verlaten, de wegen leeg,
bij de poort niet het vrolijke mensenbeweeg.
Zuchtende priesters, droefgeestige vrouwen,
bitter is heel de stad aan het rouwen.

5) Onmachtig is Sion en zonder verweer.
Lachend zien vijanden op haar neer.
Maar áchter hen God Die de gruwelen zond,
omdat Juda zich trouweloos onttrok aan 't verbond.
Zelfs heeft Hij daarom niet willen verhinderen,
dat deerniswekkende kwellen van kinderen.

6) Op Sion lag de glans van haar Heer,
maar weg is die schoonheid en weg de eer.
En die haar als vorsten leidden
zoeken als hongerende herten naar weiden.
Onmachtig en zonder kracht,
voor de vervolger en zijn macht.

DE DIENST DER OFFERANDEN

Een poosje geleden zongen we in onze kerk het eerste vers van lied 473 uit het Liedboek: ,,Neem mijn leven, laat het Heer…" Altijd weer mooi. En daarna vers 4: ,,Neem mijn zilver en mijn goud." De organist gaf nog wat gas extra en wij als gemeente verhieven onze stem met nog meer gedruis. 't Was echt ontroerend.
Mijn zakdoek zweefde al halverwege tussen broekzak en ogen.
Toen kwam er iets wat ik niet begreep. Wat me verontrustte. Al dat enthousiasme: ,,Neem mijn zilver en mijn goud." ..terwijl er nogal wat mensen waren die de collectezak haastig doorgaven zonder er zelfs maar een eurostuiver in te doen.
Alsof het een bedreigend voorwerp was.
Ik zei er iets over tegen mijn vrouw. Die zei: ,,Dat zilver en goud gaat natuurlijk via de bánk naar de vvb en zo." Natuurlijk. Stom, dat ik dat zelf niet bedacht had.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

1 oktober 2003

SPREUK VAN DE WEEK

,,As ut sundags regent veur de preke, dan regent ut beslist de hele weke."
(Gehoord van plattelander. Voor de juiste weergave van het dialect kan ik geen verantwoordelijkheid op me nemen." )

WEBSITES DIE U NIET MAG MISSEN

www.muurkrant.org Tienermuurkrant nr. 54 is verschenen. Een juweel. Veelzijdig, kleurrijk, informatief, geloofsopbouwend en bemoedigend. Om zelf te bekijken en om jongeren op te attenderen (abonneren: abonnementen@muurkrant.org ).
Stel, u luistert naar de naam Krekel en wil wel eens weten hoeveel Krekels er in Nederland wonen. Klik op www.familienaam.nl . Vul ,,Krekel" in en u ontdekt dat er 45 van zijn.
Kijk op www.geocities.com/welgefeliciteerd en verbaas u. Een voorbeeld hiernaast.

U bent 50+ . Rept u naar www.christenplus.nl Een nieuwe website, een ontmoetingsplein voor vijftigplussers. Voor alleengaanden in die categorie die de wens koesteren ,,vlinders in de buik" te voelen is er alle ruimte.

WAARDEN EN NORMEN

Verschenen: ,,GERECHTIGHEID EN WELZIJN." Een boodschap van de kerken over waarden en normen. Samengesteld door een interkerkelijke werkgroep.
De betekenis van Gods Woord voor de samenleving, duidelijk uiteengezet. Een bruikbare brochure in een saai ogende uitvoering.
Te bestellen: tel. 0348 - 489900 of via email: kbgg@cbgg.nl 

TOEN U DOOR ONS NOG ONBEMIND WAS

Toen U door ons nog onbemind was,
hebt U uw armen uitgebreid.
Toen U voor ons nog ver en vreemd was,
hebt U in Christus ons bevrijd.
Nu mogen wij U kennen, Heer,
aan uw hart schuilen, altijd weer.

Wij wonen als uw kinderen samen.
Uw zonnig Woord straalt op ons neer.
Uw waarheid brengt ons tot beamen.
Wij warmen ons aan U, o Heer.
U bent het Licht van ons bestaan,
tot Wie zouden wij anders gaan?

Heer, help ons samen dienstbaar leven,
ons voedend met het hemels brood.
Help ons het ook royaal te geven
die hongeren in angst en nood.
En redt hen ook door Christus' kruis.
Ontmoet hen met ons in uw huis.

Te zingen op de melodie van Lied 78 Liedboek ,,Laat m' in U blijven, groeien, bloeien."
(Meer liederen op www.kerken.com onder ,,Liederen."

MIDDENIN

,,Middenin het duister overrompelt Gods licht me. Middenin mijn zonde brengt Gods genade me in verrukking. Middenin mijn angsten verrast me Gods eindeloze nabijheid. Middenin de chaos van het leven verlustig ik me in Gods wet. Te midden van zoveel gebabbel bewonder ik de volkomenheid van Gods Woord."
(Uit: Jos Douma: Op het spoor van meditatie. Biddend luisteren naar Gods Woord.
Uitg.Kok, Kampen). Zie ook de website van Jos Douma: www.josdouma.nl

JESAJA 41 VERS 10

Onderweg naar de operatie-afdeling
hoorde ze een stem:
,,Zie niet angstig rond, Ik ben uw God."
Enkele dagen later
gaf een radio-dominee door:
,,Ik sterk u, ook help Ik u."
's Middags bracht de post een kaart
met de tekst:
"Ik ondersteun u
met mijn heilrijke rechterhand."
Wie zei
dat God niets van zich laat horen?

(Uit: Bach kon zijn geluk niet op.)

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

24 september 2003

WEBSITES OM TE BEZOEKEN

www.refoplaza.nl - ontstaan op initiatief van Sfa Print B.V. ( www.sfaprint.nl )  Startpagina met veel veilige links naar sites met een grote variatie aan informatie, zonder elementen van discriminatie, geweld, porno enzovoort.
www.antonbremer.nl - overzichtelijke site van Anton Bremer, die graag zijn christelijke overtuiging deelt met anderen. Opiniërende artikelen, meditaties.
Nieuwe liedteksten op www.kerken.com onder ,,liederen".
Wie kan alles nog op een rijtje hebben? Bekijk www.allesopeenrij.nl Site met handzame informatie in lijstenvorm, gerangschikt per rubriek.

UITGELICHT

uit preken:

,,En als Hij naar ons kijkt, dan ziet Hij onze zonden niet en als Hij naar onze zonden kijkt, dan ziet Hij ons niet." ( over Psalm 103)

,,Hij (Christus) drinkt de beker van Gods toorn, zodat wij de beker van de dankzegging mogen drinken."

,,Hij houdt ons niet klein als slachtoffers, maar Hij maakt ons groot door ons tot daders te maken." ( over Spreuken 3: 1 - 12)

NOOIT, NOOIT MOGEN WIJ VERGETEN

nooit meer.jpg (30304 bytes)dat zoveel jonge levens vernietigd worden. In 2001 vonden 28.437 abortussen plaats in Nederland. Dat is een stijging sinds 1990 met 55%.
,,Schreeuw om Leven" te Hilversum ( www.schreeuwomleven.nl ) geeft een boekje uit ,,Nooit meer hetzelfde", leven na een abortus. Twaalf aangrijpende verhalen over de dramatische gevolgen die een abortus kan hebben, vaak voor de rest van het leven.
,,Schreeuw om Leven" stuurt de publicatie naar 5000 artsen. U kunt het bestellen bij SoL, Ruitersweg 35-37, 1211 KT Hilversum

GEVECHT

Ik weet het wel, ik weet het wel:
er zitten twee kereltjes in mijn vel.
De een is een keurige burgermeneer,
de ander een wonderlijke peer.
En nogal wat keren 's daags,
raken ze met elkander slaags.

( Erg vrij naar Lied 88 uit ,,Liedboek)

NAJAAR - TWEE HAIKU

Kijk, moeder aarde
gaat geriefelijk onderuit
zet wekker op maart.

Natuur valt in slaap,
tja, na gedane arbeid
is het goed rusten.

HERST

Onafgebroken
dwarrelt dood blad ter aarde.
Weemoed en treurnis vervult ons.
Kom nou toch,
als zovaak zeuren dichters hun waarheid.
Najaar: een zorgzame Vader
dekt moeder aarde toe:
,,Neem het ervan,
het is zo weer voorjaar."

Uit DICHTBIJ van Frans van Houwelingen

BLINDELINGS

Een dokter sprak tot zijn patiënt:
,,Bent u met ' t brailleschrift bekend?
Want een der darmen die u hebt
is visueel gehandicapt."

UITNODIGING

Geboren is ons Keessie.
Kom op het baby-feessie."

OUD-NEDERLANDS LIED
(Naar de eisen des tijds overgebracht in een rijmloos vers in briefvorm)

Waarde blanke,

               Top der duinen, schittert
               In de zonnegloed en de Noordzee
                                            vriendelijk bruisend neer!
               Lands smalle, kust, begroet, roep!
               Ik uit aan 't vlakke strand:
               Ik hèb u!
                                  Lief,
                                             Mijn Nederland.

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

naar top

home

>

 weblog

>

weblogarchief

  

    2 0 1 2
 6 jan. - nu

2 0 1 1

 6 jan. - 29 dec

2 0 1 0

1 juli. - 23 dec

 7 jan. - 17 juni

2 0 0 9
 30 juli - 24 dec
 8 jan. - 25 juni
2 0 0 8
 4 sept. - 11 dec
 2 jan. - 28 mei
2 0 0 7
 10 jan. - 2 mei
 9 mei - 12 dec
 2 0 0 6
 11 jan. - 21 juni
 5 juli  - 18 okt
 
1 nov - 20 dec
2 0 0 5
5 januari - 6 april
13 april - 21 sept.
 5 okt. - 28 dec.
 2 0 0 4
7 jan. - 24 maart
31 maart -  30 juni
21 juli - 6 oktober
13 okt. - 22 dec
 2 0 0 3
22 febr. - 28 mei
4 juni - 17 sept
24 sept. - 17 dec

  

gastenboek

>

gedichten

>

oneliners

>

verhalen

>

boeken

>

radio

>

links

>

film

>
 

Overnemen van teksten is toegestaan met bronvermelding: www.keesvanbaardewijk.nl