KEESVANBAARDEWIJK.NWEBLOGARCHIEF

  
 

 

Archief 

13 oktober -  22 december 200422 december 2004

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

http://beeldbank.nationaalarchief.nl - Een wel bijzonder interessante site. Op zoek naar een persoon, een belangrijke gebeurtenis of wat ook, via de zoekmachine van deze site vindt u er prachtige foto's van.
www.sharingthoughts.nl - De site van een nieuwe vereniging die bemiddelt tussen penvrienden en ter dood veroordeelde, zeer eenzame, gevangenen in Amerika.
www.neoweb.nl - Wie geïnteresseerd is in de nieuwste uitvindingen, kunst, de wereldproblematiek of sportinnovaties, zal deze link absoluut aanspreken.
http://home.wanadoo.nl/wwweps - Is een zoekprogramma waarmee met trefwoorden naar psalmen, gezangen en andere liederen gezocht kan worden. Iemand, die ik dankbaar ben, maakte me attent op deze waardevolle site.

,,AMEN, KOM, HERE JEZUS!"

Wat is stilte? Moeilijk om een goede omschrijving te geven. Een mogelijk antwoord: stilte is weldadig aandoende rust. Afwezigheid van storend geluid.
Ja, maar stilte kan ook benauwend zijn en onheilspellend, angst oproepend. Bijvoorbeeld de stilte die aan een zware storm voorafgaat. De stilte na een heftige woordenwisseling. De stilte die ervaren wordt door iemand die ongewild alleen staat, alleen zit, alleen ligt en alleen woont. De stilte van de eenzaamheid die een last kan zijn.
Stilte kan tergend zijn, kwellend, oorverdovend. Kan zo ervaren worden dat radio of t.v. aangezet wordt om de stilte te stoppen. Je hoeft niet te luisteren, als je maar geluid hoort, liefst een stem. Er wordt door mensen gebeden: ,,Heer, geef dat er vandaag iemand komt, die met me praat, die naar me luistert. Ik kan de stilte niet meer aan."
Stilte kan ook welkom zijn. Want geluid, lawaai kan kwellen en pijn doen.
Je loopt op straat en je wordt ingehaald door een auto die bonkende geluiden uitbraakt. Of je passeert een kermis. Op een muur zag ik pas staan: ,,Kill the noise!", ,,vermoord het lawaai." Kennelijk geschreven door een jongere.
In een boek van en voor hedendaagse jongeren viel me een uitspraak op: ,,Iedereen is tegenwoordig op zoek naar rust en zekerheid omdat alles om ons heen al zo chaotisch is." Een herkenbaar geluid.
Van teveel lawaai en geluid kun je onrustig en chaotisch worden en soms agressief.
Wat we allemaal nodig hebben is rust en stilte. Met rust gevulde stilte.
Je kunt moe zijn, doodmoe van alles wat je hoort en ziet. Wat over je komt.
Zou er ooit een generatie geweest zijn over wie zo'n vloedgolf van nieuws en informatie heensloeg? Die zoveel prikkels toegediend kreeg? Die zo platgewalst en gebombardeerd werd met geluid. ,,Dood het lawaai." ,,Stilte alstublieft!"
Stilte… is dat iets wat voornamelijk baby's nodig hebben om zich te ontwikkelen? Nee hoor, niemand kan zonder. Overdadig geluid kan je verminken.
Wat is stilte? De afwezigheid van ongevraagd en overbodig geluid. En die stilte is nodig om in evenwicht te komen en te blijven, om die voortjagende gedachten af te remmen en die onrust en ongerichte gevoelens.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stilte moet je niet alleen vragen, maar ook zoeken. In de ,,binnenkamer, waar je even tot jezelf kan komen, waar je wat Bijbelwoorden leest en overdenkt, waar je bidt en dankt zonder God dat eeuwige boodschappenlijstje voor te houden.
Wat je dan ook beter hoort is het zuchten van de schepping en dat is goed want het moedigt je aan meer te bidden: ,,Maranatha, kom Here Jezus!"

God houdt ook van stilte. Hij kan er in aanwezig zijn. Denk maar aan Elia.
Misschien moet de dokter ons voorschrijven: ,,Drie maal daags tien minuten stilte. "De genezende kracht van stilte kan die van pillen soms overtreffen.
Nicolaas Beets (die van de ,,Camera Obscura") had zo' n prachtige ervaring.

DE MOERBEITOPPEN RUISCHTEN

,,De moerbeitoppen ruischten;
God ging voorbij:
Neen, niet voorbij, hij toefde;
Hij wist wat ik behoefde,
en sprak tot mij;
Sprak tot mij in den stillen,
Den stillen nacht;
Gedachten, die mij kwelden,
Vervolgden en ontstelden,
Verdreef hij zacht.
Hij liet zijn vrede dalen
op ziel en zin;
'k Voelde in zijn vaderarmen
Mij koestren en beschermen,
En sluimerde in.
Den morgen, die mij wekte
Begroette ik blij.
Ik had zo zacht geslapen,
En Gij, mijn Schild en Wapen,
Waart nog nabij.


Wegens verhuisdrukte moet ik
www.relicard.com/weblog.htm (bestaat niet meer)
even loslaten. Met spijt.
Ik wens u gezegende feestdagen
en een hoopvol 2005 en hoop dat
u terugkomt.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

15 december 2004

In februari a.s. verschijnt het boekje 

,,VERLOSSER! KOM! DE WERELD WACHT! -

een verzameling ,,columns" en meditaties. Daaruit:

JESAJA - ,,De Heer komt eraan."

Bijbelwoorden kunnen je van je stuk brengen en alles, diep binnen in je, in beweging zetten. Dat geldt ook van woorden uit het Evangelie van het Oude Testament: ,,Jesaja". Al lezend vraag je je af: ,,Wat gebeurt er met me?"
Het lijkt soms of iets van de bedekking wordt weggenomen. Je vangt hier en daar een glimp op en huivert.
Dat doet zich nog sterker voor als die woorden verpakt worden in klanken en melodieën. Wat moet iemand als Händel geïmponeerd zijn geweest door wat Jesaja opschreef.
Zomaar, nou ja zomaar, wat woorden uit ,,The Messiah" die Händel met voortdurende hulp van de Heilige Geest in hemelse klanken verpakte.

Jesaja 40: 5 - ,,En de heerlijkheid des HEREN zal zich openbaren."

Lang geleden vroeg Mozes, goede vriend van God: ,,Here, ik zou U toch zo graag eens zien, zoals U in werkelijkheid bent, in uw glorie."
Dan zegt God zoiets van ,,Ach, Mozes, dat kán helemaal niet. Geen mens kan Mij zien en in leven blijven."
En nu … van die glans en heerlijkheid wordt langzaam iets openbaar. Er komt straks een Kind dat iets laat zien van die schitterende, imponerende rijkdom van de Koning.
Hij komt de wereld binnen en wordt uitgeleide gedaan door een stralende lijf- en erewacht.
Mensen hebben nog geen oog voor die heerlijkheid. Voor onze ogen zit een waas en we zijn ook teveel bezig met het kijken naar andere dingen. En wat gaat gebeuren, de verschijning van die Zoon zal pijn doen aan die ogen.
Maar mensen zullen het zien. Beloofd is beloofd. Door de Vader van het Kindzelf.

Jesaja 7: 14 ,,Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren."

In de voor ons onkenbare wereld van God leeft het Kind onder talloos veel namen. Voor ons onbekende, hemelse namen.
Nu krijgt Hij er een voor aards gebruik: Immanuel, God-met-ons.
Als het niet geopenbaard was, zou je oren en ogen niet geloven.
God, enkel licht, laat zich in met ons, duistere figuren. Hij, niet afstandelijk en afwerend, zwijgt niet, maar spreekt: ,,Ik ben er voor jullie en Ik ben met jullie." Niet ,,was", nee ,,ben."
In het Kind omarmt God ons. Kerst is: God omhelst ons en ver-zoen-t zich met ons.

Jesaja 40: 9b - ,,…zeg tot de steden van Juda: ,,Zie, hier is uw God!"

De vreugdebode staat op de Tempelberg. Je kunt je voorstellen: de berg waar de Joodse vader stilstaat met zijn kind. ,,Abba, woont hier de Heilige?" ,,Ja, kind, hier woont Hijzelf."
Met een stem als een klaroen roept de boodschapper hetzelfde uit: ,,Zie, hier is uw God!"
Eigenlijk moet je nu zwijgen. Elk woord is te bleek, te klein en te zwak. God met ons, God bij ons. Hoe is het in de wereld mogelijk? Het is mogelijk. God is er voor ons en voor de wereld, voor de steden van Juda en voor de steden van Nederland en België en voor de rampsteden, waar ook. ,,Hier is uw God!" - het geluk en het heil liggen voor het grijpen voor wie worden wil als een kind.

Jesaja 9: 1 - ,,Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht."

Heerlijk, weldadig licht voor mensen die zo vaak in het duister dwalen, die soms met oogkleppen op lopen, die van zichzelf geen kant opkunnen. Stralend, warm licht kan mensen veranderen. Toen en nu.

Jesaja 9: 5 - ,,Want een Kind is ons geboren…"

't Is zover! Het Kind is er. In de oosterse wereld vindt de bevalling plaats in de intieme vrouwenwereld. Buurvrouwen ondersteunen en bemoedigen de kraamvrouw. De aanstaande vader wacht buiten. Maar als het kind er is loopt een van de vrouwen op hem toe: ,,Je hebt een zoon, een dochter!"
,,Een Kind is ons geboren." God, Schepper en Onderhouder van de aarde en de hemel, van het grote, onbegrijpelijke uitdijende en zwijgende heelal, maakt Zich in de Here Jezus zo klein en kwetsbaar als een kind.
Je zal maar kind zijn in deze vaak kind-vijandige wereld. Hoeveel komen er niet eens aan het licht, omdat ze voor de geboorte al uit de moeder verdreven worden.
Hoeveel schepselen worden er niet misbruikt, vertrapt en uitgebuit? Dagelijks hoor je van het gruwelijk leed dat kinderen aangedaan wordt.
Hoe zal het gaan met dit Kind? Boven de kribbe hangt het zwaard van Damocles. Het kruis.
Maar dit kwetsbare Kind is wel de Machtige van de toekomst. ,,Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst." God, zo klein als een kind en zo groot, de almachtige Koning der aarde.

Jesaja 40: 11 en Matthéüs 11: 28, 29a - ,,Hij zal als een herder zijn kudde weiden…"
                                                   ,,Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt…"

Het nieuwgeboren Kind heeft iets dat ieder kind heeft. Het is is innemend. Het brengt je van je stuk, ook van je voetstuk. Het heeft iets van het paradijs, van het ongerepte en pure. Iets… het heeft alles van het paradijs. Het Kind is Godzelf en het komt uit de hemelse volmaaktheid.
Kind, Eeuwige Vader, Vredevorst, Herder… Hij buit de kudde niet uit, maar verzorgt die. Kijk eens, hoe Hij, die zichzelf weerloos zal maken, omgaat met het weerloze en zwakke. Altijd gaan zijn aandacht en ogen uit naar het gebrekkige, het eenzame en angstige.
Het Kind is ook Heiland, Heelmeester. Bij zijn komst in de wereld zou er een bord kunnen staan: ,,Praktijk geopend."
Deze Heiland opent de ogen van de blinden, letterlijk. Maar ook geestelijk. Hij opent onze ogen en we zien Wie Hij is. Hij maakt doven horend, letterlijk, maar ook geestelijk. En we vangen zijn woorden op en we ontdekken verrast, dát zijn woorden van eeuwig leven.
Hij laat de arme lopen, letterlijk, maar ook geestelijk. Hij zet ons op onze voeten, als die haast verlamd lijken.
Genezing. Altijd, voor iedereen? Nee, maar het begin is er.

Romeinen 8: 31 en 32a - ,,Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?"

Voor ieder die gelooft is het Kind: God-met-ons. Aan het eind van Händels indrukwekkende oratorium horen we triomfantelijk: ,,Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?"
Hoe ons leven ook is, altijd is er die zekerheid die niemand je af kan nemen: God is, in Jezus Christus, met ons. Al zie je alleen je eigen armzaligheid, God ziet je zaligheid. Al lijkt de wereld onverlost, er is een schare die niemand tellen kan van verlosten.
Wat kan je gebeuren als Hij, Die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, voor je is en achter je staat? Niets toch.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

8 december 2004

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

www.geefwijzer.nl - Zoekt u een goed doel om financiëel te steunen, bekijk dan deze site. Organisaties, grondslag, doelstelling en werkgebied - het staat er allemaal op. Ik noem met name:
www.ikeg.nl - Stichting voor kinderevangelisatie
www.thebiblesite.org - Geef een bijbel aan wie er geen heeft
www.thehungersite.com - Doneer een bedrag voor een maaltijd aan een hongerige.
www.vrijwilligerscentrale.nl - Alle regionale vrijwilligerscentrales
iets heel anders
www.yadvashem.org - Engelstalig. Het Yad-Vashem-museum in Jeruzalem op internet. Heel veel informatie over de holocaust.
www.stilstaan.nl - Bel 0900 3337333 en u krijgt, bijvoorbeeld als u 's morgens werkeloos in de file staat, een korte, pakkende christelijke boodschap.

,,WANT DE ARMEN HEBT GIJ ALTIJD BIJ U…" (Joh.12:7b)

In zijn leven op aarde heeft Jezus onuitsprekelijk geleden. Maar vooral aan het eind wordt Hij omgeven door een walm van haat en verachting En dan is er ineens een verrukkelijke geur van liefde.
Maria zalft de Heer met dure mirre - misschien heeft ze er krom voor gelegen - en bereidt zijn begrafenis op onverwachte wijze voor.
Altijd zou over Jezus' verzoeningsdood gesproken worden en ook over deze vrouw.
Was het geen verspilling? Bethanië zal ook wel z' n behoeftigen en minimumlijders gehad hebben. Nee, iemand zingt zonder woorden een lied van liefde voor de Verlosser van de wereld. Een offer van dankbaarheid. Eerbetoon in een bittere tijd van minachting.
Alles heeft z'n bestemde tijd. En hierna mogen de gelovigen voortdurend aan de armen denken. Want die zijn er altijd en overal. Wil je goeddoen, dan kom je nooit klaar.
Moeten we denken aan de havelozen die in de meest onterende omstandigheden leven? Ja. Aan de zwervers, de dak- en thuislozen, de psychisch verwarden op straat, de verslaafden? Ja.
Maar de armen zijn er ook met andere gezichten en in andere omstandigheden.
Je vindt ze overal, in de huizen en straten van steden en dorpen. In de winkel - en uitgaanscentra. Overal. De rijke armen die zich toeleggen op naleving van het elfde gebod: ,,Gij zult genieten" en toch innerlijk leeg zijn en behoeftig.
Hen ontbreekt niets, behalve geloof, hoop en liefde.
In een arme wereld mogen we als christenen leven als rijken, als rijkgemaakten door Hem die om ons arm werd.
Als lichtdragers, dankzij het Licht van de wereld.
En we hebben de opdracht uit te gaan tot de armen, in wat voor gedaante ook, en te helpen en te zeggen dat opstanding mogelijk is uit de geestelijke dood, dat er licht en leven is in Hem aan Wie alle macht gegeven is in hemel en op aarde.

nee.jpg (24939 bytes)EEN TAFEL IN DE WILDERNIS

Uit overdenkingen en toespraken van Watchman Nee is dit dagboek samengesteld.
De schrijver, die overleed in 1972, zat tientallen jaren gevangen om zijn geloof. Dat maakte hem niet monddood. Zijn boeken en op schrift gestelde toespraken werden verspreid in China en overal daarbuiten.
Verwondering en dankbaarheid kenmerken deze reeks overdenkingen uit de pen van Watchman Nee. Nee' s leven getuigt van een diepe geloofsbeleving, een radicale toewijding aan en een intieme relatie met zijn Heer. Dit leven in overgave en afhankelijkheid schemert door iedere overdenking heen en daagt de lezer uit tot een hernieuwde toewijding.
Zoekt u een bijbels dagboek voor het komende jaar, denk hier eens aan. Indringende woorden over het Woord.
ISBN 90 6318 225 2, prijs € 14,95, uitgave Novapres, Hoenderloo, www.novapres.nl 

ZOUTELOOS CHRISTENDOM!

De Theologische Universiteit van Kampen 1 (PKN om het maar eenvoudig te zeggen) viert zijn 150-jarig jubileum en volgens de kop in het Nederlands Dagblad van vandaag viel er, ondanks de theologische verschillen, best wat te lachen. Of het een het ander uitsluit.
Er kwam een predikantenechtpaar aan het woord dat een boekje open deed over de geloofsbeleving in hun gezin. ,,Ze (de kinderen) gaan dus ook meestal niet mee (naar de kerk). En we lezen ook geen Bijbel aan tafel. We vertellen eens in de week iets over een bijbelverhaal en verder proberen we zoveel mogelijk een normaal leven te leiden."
Wat een zouteloze en smakeloze beleving van het christelijk geloof in deze normale levens.

BESCHAAFD SCHELDEN

Wilt u schelden en toch niet de perken te buiten gaan… Een paar tips: Grobbejanus, Plurk, Raasdonder, Pieremezeur, Patetter. En als uitroep van verbazing: Grutvernakel!
(Uit het Nederland Dagblad van heden)

CLICHÉS DIE IK NOOIT MEER WIL HOREN:

Zij zetten zich neer op een zonovergoten terras
Hij beende door de kamer
Zij lachte haar tanden bloot
Onder het genot van een hapje en een drankje c.q. een kop koffie

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

1 december 2004

VERDRUKKING EN HOOP

Uit het altijd belangwekkende blad DE OOGST (van de Stichting ,,Tot Heil des Volks" te Amsterdam) - uit artikel ,,Verwerpelijk denken - oorzaak of oordeel?, van Hans Frinsel.

,,Allen die het getuigenis van God wel willen vasthouden, moeten zich klaar maken voor moeilijke tijden en zelfs vervolging. In het licht van Gods Woord en de signalen van onze tijd ben ik er diep van overtuigd dat deze aanstaande zijn. Hoelang mogen wij ongerechtigheid nog ongerechtigheid noemen, zeggen dat abortus moord is, dat seksuele relaties buiten het huwelijk van één man en één vrouw zondig zijn? Hoelang mogen we nog zeggen dat andere godsdiensten dwaalwegen zijn en dat er maar één weg is tot eeuwig behoud: Jezus Christus…. Er zijn ook nu tekenen van hoop. Veel jongeren hongeren naar God en verlangen naar een verdieping van het geestelijke leven… Wellicht bereidt God een nieuwe generatie Daniëls en Ezra's voor die machtige daden zullen doen. Laten we bidden dat die generatie niet vergiftigd wordt met de compromissen en het verwerpelijke denken van deze tijd, maar - net als Daniël en zijn vrienden - met moed het getuigenis van Jezus Christus uit zullen dragen tegen de verdrukking in."

GEBEDSACTIE NOORD-KOREA

Op de bres voor zwaar vervolgde christenen. Op 1 januari a.s.begint vanuit de Stichting ,,Open Doors" een gebedsactie voor medechristenen die in grote nood zijn. Alle informatie via www.opendoors.nl 

GOD RAKEN IN ZIJN HART

Wijlen Theo van Gogh merkte een keer op: ,,Wat ruikt het hier naar caramel! Ze zijn zeker suikerzieke Joden aan het verbranden." Misschien dat iemand die zo iets gruwelijks zegt na alle verschrikkingen die de Joden hebben ondergaan, misschien dat zo iemand wel niet meer mag leven. Want raak je Gods volk aan, dan raak je zíjn oogappel aan.

HEER, U BENT NAAR ONS TOEGEKOMEN

Heer, U bent naar ons toegekomen,
verscheen in onze schamelheid.
Van Wie we enkel konden dromen,
werd zichtbaar in de werkelijkheid.
U kwam tot ons in donkere nacht.
U, Wie de wereld hunkerend wacht.

U zocht ons op om ons te helen,
te redden uit een groot verdriet,
U wilde alles met ons delen.
Wat U bij Vader achterliet
is nu voor ons, U maakt ons rijk,
geeft toegang tot uw Koninkrijk.

En wat onzegbaar blij kan maken:
als angst en schuld ons diep verwart,
dan wilt U ons steeds trouw bewaken,
ons brengen dicht bij 't Vaderhart.
En Hij die van ons lijden weet,
Hij is het die ons welkom heet.

(Te zingen op de wijs van lied 78 Liedboek ,,Laat me in U blijven, groeien, bloeien.")

En dan iets heel anders:

MIJN CARRIERE BIJ DE BB

Het is meermalen eigen rampzalig gedrag waardoor de mens getroffen wordt. Zo zijn wij bezig een verhuizing voor te bereiden. Een voordeel bij al die ellende is dat je veel vergetens tegenkomt en veel dingen weer even door je vingers gaan. Zo ook stuitte ik op mijn diploma van de ,,Organisatie Bescherming Bevolking."bb.jpg (43225 bytes)
Hoe verwierf ik dat?
Net als al m'n leeftijdgenoten was ik opgeroepen voor de militaire keuring. Die vond plaats in een oud gebouw dat het bombardement op Rotterdam net overleefd had. Er heerste een uitgelaten stemming die getemperd werd door een hoge ome die ons voorhield dat we die dag onder de krijgstucht vielen.
Omstreeks twaalf uur kreeg ik te horen dat ik naar huis mocht. Ik kwam niet voor vervulling van dienstplicht in aanmerking. Op grond waarvan? vroeg ik. Op grond van verregaande slechtziendheid. Ik zou alleen en dan nog met moeite de vijand kunnen raken, wanneer die zich frontaal voor mij zou opstellen, op een afstand van twee à drie meter. Aangezien een zo verregaande tegemoetkomendheid van de tegenstander niet te verwachten was mocht ik naar huis.
(Vrienden fluisterden achter mijn rug dat mijn afkeuring eigenlijk gegrond was op BU (Belachelijk Uiterlijk) maar dit was een aantijging waaraan ik met bitterheid terugdenk).
Met gemengde gevoelens druilde ik naar huis. Ik was niet nodig, dus. En al de anderen wel… Ik en een licht verstandelijk gehandicapte jongen waren de enigen op die keuringsdag die Hare Majesteit niet van dienst mochten zijn.
Ik voelde mij wat onbehagelijk omdat ik graag iets voor het vaderland had willen doen.
Maar er gloorde licht. Iemand vroeg: ,,Is de BB niks voor jou?" Ik had daar nogal hilarische verhalen over gehoord en liet mij inschrijven. Ik kreeg een korte opleiding als ,,blokmelder."
Van mij werd verwacht dat wanneer bijvoorbeeld een bom onze straat zou treffen dat ik dan buurtbewoners van de belendende straten op de hoogte zou stellen. Een nuttige functie waarvoor in de avonduren geoefend werd in het bekende ,,Groothandels- gebouw." We slopen door de lange, verlaten gangen, voorzien van apparatuur waarmee we met elkaar in contact bleven. Ik heb áltijd veel gelachen, maar dit was een topperiode. Het aantal deelnemers was matig, omdat veel bevolkingsbeschermers het presentiegeld van een gulden incasseerden en zich dan snel uit de voeten maakten.
Zoals gezegd, wilde ik mij graag inzetten voor de Rotterdamse bevolking maar mijn functie van melder bracht (overigens gelukkig) geen activiteiten verder mee. Het wijkhoofd, een heel oude en wat uitgebluste man, vroeg mij of ik misschien wilde promoveren tot assistent-wijkadministrateur. Dat wilde ik wel en als zodanig heb ik nog een poosje gefunctioneerd.
De BB was een goedbedoelde instelling maar het nut zou in tijden van echte bedreiging waarschijnlijk gering zijn geweest. Toch had ik die periode als BB'er niet graag gemist. Bovendien hield ik er een diploma aan over dat nu mee gaat naar het nieuwe huis.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

24 november 2004

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

www.cyberhymnal.org - Ontdekking. Ben ik helemaal verrukt van. De teksten van honderden liederen van ,,Abide with me" tot ,,Zions king shall reign victorious." Met foto en levensbeschrijving van de tekstschrijver. U kunt zoeken op titel, schrijver of melodie. Klik en u krijgt de melodie
www.pimba.nl/student - Voor kinderen die muziek-geïnteresseerd zijn. Wil Naomi iets weten over de dwarsfluit, dan klikt ze die aan en krijgt allerlei informatie. Ook zo gek op hoorspelen (geweest)? Kijk op http://jaapvanlelieveld.xs4all.nl/hoorspel.htm 

KINDERPASTORAAT ALS BRAAKLIGGEND VELD

luidde de kop van een artikel in het ND van 20 november j.l.
,,Kinderpastoraat" gewenst en nodig. Maar als het om het buitenkerkelijke kind gaat: dat moet eerst tot geloof komen voordat het pastoraal begeleid kan worden.
,,Kinderpastoraat" wat is dat nodig in het Nederland van nu. 
Stichting IKEG, houdt er zich intensief mee bezig maar heeft dringend behoefte aan meer werkers. Gewenst is vooral een echtpaar (nog liever twee) dat doordrongen is van de noodzaak en zich wil inzetten. Wie?
Adtres: 2e Wormenseweg 84, 7331 VH Apeldoorn - tel./fax: ott 5423731, cefholland@ikeg.nl  - www.ikeg.nl ).

DE AARDE IS EEN EILAND

In een preek over Prediker 3: 1-15 las ik: ,,De aarde is een eiland waar de genade geïmporteerd moet worden van het vasteland. Wij zijn niet zelf-voorzienend hier."

HET NAMENBOEK

Ik las een soort column van Jolande Voorsluijs en ik dacht: dat mag u toch eigenlijk niet missen. Hieronder.

,,Kinderen hebben soms heel eigen, originele ideeën. Ze kunnen hun verbeelding nog ongeremd de vrije loop laten.

Zo had ik zelf, toen ik een jaar of acht was, een idee opgevat. Als ik nu eens in een schrift alle namen opschreef van de mensen, die ik in mijn jonge leven al had leren kennen; en als ik daar dan iedereen aan toevoegde, die ik in mijn verdere leven nog zou leren kennen!
Blijkbaar vond ik als achtjarige het leven al verwarrend genoeg en dacht ik zo enige orde in de chaos te kunnen aanbrengen.
Dapper begon ik eerst de namen van mijn familie op te schrijven: Papa, Mama, mijn broertje en zusje, mijn opa en oma. Toen werd het al ingewikkeld, want ik had nogal wat ooms en tantes en die moest ik natuurlijk ook vermelden.
En dan alle neefjes en nichtjes; vervolgens de kinderen uit mijn klas en de kinderen van de buurt, groepen die elkaar niet overlapten. En dan nog de leden van de jeugdclub. Voor een achtjarige was het een hele klus om al die namen in herinnering te brengen en ze dan ook goed op te schrijven. De meesters en de juffrouwen, de dominee, de kennissen en vrienden van mijn ouders, de buren… er leek wel geen eind aan te komen.
Acht achtjarige kende ik wel honderden mensen. Het was bijna onbegonnen werk al die namen op te schrijven. Toen rees al de vraag: hoe goed ken ik die mensen eigenlijk?
En: wat is kennen, eigenlijk, echt kennen? Moet ik de namen niet apart op gaan schrijven? Bekenden en kennissen apart, vriend(inn)en apart, familie in engere en bredere zin apart? Dit waren vragen , die later steeds weer terugkeerden, wanneer na een aantal verhuizingen en gezinsuitbreidingen binnen de familie de cirkels steeds groter en vager werden van: bekenden en kennissen, gemeenteleden, vrienden, mede-studenten en collega' s, familie… en schoonfamilie.
Mijn verwondering als kind en mens-in-groei nam alleen maar toe, als ik dan bedacht dat de Here God al die namen moeiteloos uit zijn hoofd kende.
De Bijbel spreekt wel over ,,het boek des levens" waarin de namen staan van al die mensen, die God zich wil blijven herinneren. Strikt genomen heeft God zo' n opschrijfboek helemaal niet nodig. Hij ,,ziet ons al aankomen", voor we het daglicht gezien hebben en blijft ons herinneren, als graven al ontruimd en grafopschriften vervaagd zijn…
Deze verwondering is er een van het duizelingwekkende soort: zo' n omvattend kennen! Maar van deze verwondering hoeft niemand ruimte- of pleinvrees te krijgen, laat staan benauwd te worden. Het is een verwondering, die een diep besef van geborgenheid en veiligheid nalaat.
Waar wij, mensen, ongewild maar toch na wisselende levensfasen elkaar… vergeten, waar vriendschappen verwaarloosd worden en waar teleurstellingen mensen uit elkaar drijven, daar blijft God ons zich herinneren en in het oog houden.
Bij ons is het vaak: uit het oog, uit het hart; maar bij God blijven we eeuwig in zijn hart bewaard.: ,,Zie, Ik heb u in mijn handpalmen gegrift…"

HET ANTWOORD OP HAAT

is de liefde, zag ik net een paar jongens van uiteenlopende huidskleur op de televisie rappen.

BLOEDSERIEUS

Het is al jaren zo dat soms jonge kinderen zich al bezighouden met occultisme en toverij e.d.
Ik zal nooit vergeten dat, toen ik nog ,,godsdienstleraar" was, jongeren na schooltijd bij me kwamen met onrustbarende verhalen over het quiabord e.d. Ze vertelden, ik zal het nooit vergeten, dat een meisje bij het ,,glaasjedraaien" reactie had gekregen op de vraag wanneer ze zou sterven. Ze kreeg te horen dat ze dan en dan zou sterven en uit angst pleegde ze zelfmoord. Ik praat nu over zo' n twintig, vijfentwintig jaar geleden.
Sindsdien zijn die zaken alleen nog maar toegenomen.
De bekende jeugdboekenschrijfster Gerry Velema (van ,,Sander is bang" - over kinderangsten, ,,Pestkoppen" - over pesten op school en ,,Dodelijk verliefd" - over loverboys) schreef over toverij en hekserij ,,BLOEDSERIEUS".
Het speelt zich af in de basisschoolwereld, waar een leerlinge hardnekkig beweert dat de nieuwe, jonge juf een heks is en daarmee een soort hetze ontketent enKlik op de afbeelding ! medestanders krijgt. Een oude, wijze man zet een paar van de hoofdpersonen op het goede spoor.
Het boek lijkt me niet het sterkste van Gerry Velema, maar het is zeker van waarde voor jonge kinderen, om ze op de hoogte te brengen en te waarschuwen.
,,Bloedserieus" is uitgegeven door Novapres, het ISBN is 90 6318 253 8 en het kost 
€ 8,95. www.novapres.nl 
Over de schrijfster is meer te weten te komen via www.gerryvelema.nl 

ZO STOM ALS EEN KOE

Het wordt zo gauw gezegd. Maar wie zo vlug is met dit oordeel moet eigen herseninhoud maar eens laten scannen. Koeien kunnen zeer intelligent zijn. Let op de schrandere opmerkzaamheid bij dit koebeest wanneer ik haar wat gedichten uit de Nederlandse literatuur laat horen

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

17 november 2004

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

Dominee worden? AL AAN HET SEMINARIE GEDACHT? Een opleiding die meer biedt dan kennis alleen. Kijk op www.ngseminarie.nl 
Geïnteresseerd in nieuwe liederen voor de gemeente? Zie: www.kerken.com  onder ,,liederen."
Behalve liederen een veelheid van columns, overdenkingen, artikelen over actualiteiten, gedichten, enzovoort.
www.oudsoetermeer.nl - Misschien hebt u kennis van Zoetermeer nooit pijnlijk als een gemis gevoeld. Geeft niet. Maar surf er 'es heen. Een prachtig voorbeeld van wat allemaal te zeggen is over heden en verleden van een stormachtig gegroeide Nederlandse plaats. Mooi is dat jongeren gestimuleerd worden zich met geschiedenis bezig te houden. Hulde aan het Historisch Genootschap ,,Oud Soetermeer."
www.kiviveonline.nl - ,,Kivive" is een christelijk jongerenmagazine. Wordt gemaakt door en voor jongeren.

,,IK, IK BEN HET, DIE U TROOST" (Jesaja 51:12)

(tekst van een column, uitgesproken in EO's ,,Zaterdagavonduur" 13 november j.l)

Echt troosten is moeilijk. Wie kan zich een perfecte trooster noemen?
Mevrouw A. hoort dat een van haar benen geamputeerd moet worden. Wie hier wijst op meneer B. die al lange tijd beide benen mist en haar vervolgens oproept tot dankbaarheid is op dit moment geen goede vertrooster.
Je kunt niet altijd dankbaar zijn ook al heb je minder te dragen dan een ander die nog veel meer sores heeft.
Dankbaar zijn, altijd dankbaar zijn - dát is een opgave!
Je zal maar alleen zijn en heftig verlangen naar een partner, die nog steeds niet in je leven verschenen is.
Je zal maar levenslang lijden aan een kwaal waartegen geen kruid gewassen lijkt te zijn.
Je zal maar getrouwd zijn en hunkeren naar een kind. Maar wat je ook onderneemt… alle wegen lijken afgesloten.
Je zal maar een onbevredigend huwelijk hebben of voortdurend kortsluiting of conflicten met je kinderen.
Je zal maar weduwe worden. Je man was net met pensioen en het grote genieten zou gaan beginnen. Hij was wel geen prater, maar hij wás er en de muren zeggen niets.
Je zal maar jarenlang een leuke baan gehad hebben en je bedrijf gaat een fusie aan en jij wordt overbodig. Of misschien nog erger: je wordt vervangen door een snelle jongen die meer zicht heeft op de moderne tijd ofzo. Of na een nare procedure sta je op straat, uitgerangeerd.
Je zal maar…
Een greep uit de vele mogelijkheden die grondig afbreuk kunnen doen aan je leven.
,,Wees jíj maar dankbaar dat…!" Ja, ja.
Toch, tegen sommige mensen durf je het haast niet te zeggen, is het echt belangrijk na te gaan of er toch nog ergens zegeningen te tellen zijn.
Want er blijven dingen die je dankbaar kunnen stemmen.
Tegenover alle ellende van ziekte en pijn staat in ons land een veelal goede medische zorg.
Hoe triest het kan zijn arbeid te verliezen, materieel verkommeren hoeven we niet.
Rouw, verdriet en eenzaamheid kunnen je naar de keel grijpen, maar gelukkig zijn er toch meestal bondgenoten.
Ongewenst kinderloos blijven kan vreselijk zijn, maar een partner kan niet alles maar wel veel vergoeden.
Er blijven altijd wel dingen over. Genegenheid en vriendschap van een ander of anderen. Een huis als beschermend onderkomen. Eten en kleding. Geuren en kleuren en muziek, noem maar op.
Ik moet nogal eens denken aan Toon Hermans die je er zo fascinerend en beeldend aan herinnerde hoe wonderlijk mooi een mens toch in elkaar zit en functioneert.
Gelukkig blijft daar toch meestal wel iets van over en iets van zichtbaar.
Ik moet ook denken aan een Bijbelwoord, een woord van Godzelf: ,,Mijn genade is u genoeg." Wat je ook mist, genade bied Ik je aan. Hoe erg het met je gesteld is, en het kan vreselijk zijn, God is er als de werkelijke Trooster.
Mensen zijn soms jammerlijke of gebrekkige vertroosters. God troost met: ,,Mijn genade is u genoeg."
Geen dooddoener, maar levenwekkende werkelijkheid.

KIJKEN

Kijk naar de mens
en zie het wonder in hem.
Zie je het niet
kijk dan nog eens
en nog eens
en nog eens
en als je goed kijkt
kun je het wonder zien in hem.
Het beweegt
het spreekt
het kijkt
het luistert
het lacht
en het raakt je aan
en het zegt iets van liefde.
Zoiets groots als een mens
moet voorbestemd zijn
voor iets dat van een andere, hogere orde is
dan het leven op aarde
Kijk naar de mens
en zie het wonder.

(Uit Toon Hermans Gebedenboekje)

TENSLOTTE IETS HEEL ANDERS: DE ZINGENDE SINT

Ja, we weten allemaal Sint 
Sint is erg muzikaal 
's Avonds pakt hij zijn gitaar 
En dan lekker zingen maar 
Samen met zijn Zwarte Piet 
Zingt hij dan een prachtig lied.
zingt bas en Piet tenor
Het klinkt echt geweldig hoor.
Ze zoeken nug nog een sopraan
Maar dat zal wel moeilijk gaan..
De paus beweert dat dat niet gaat
In verband met ' t celibaat.

(Frans van Houwelingen)

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

10 november 2004

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

Altijd al verlangd eens een foto te zien van de Chinese vuurbuikpad? Kijk dan op de site van kleinzoon Matthijs van Baardewijk www.freewebs.com/matthijsvb, de amfibieënfan. Veel prachtige foto's en informatie over amfibieën en reptielen.

www.historischnieuwsblad.nl - maakt propaganda met de zin: ,,Zo is geschiedenis tenminste leuk." En we weten langzamerhand dat alles draait om leukte. Maar het is een aantrekkelijke site met veel informatie, voor iedereen en zeker voor iedere minnaar van geschiedenis.

Ik beoog met deze site ook lezers te dienen. Daarom maak ik u (hoewel met tegenzin) attent op de site www.hollandsepot.dordt.nl/stamppot/stamppot.htm Doe er uw voordeel mee, vooral nu naast Sinterklaas (www.kennisnet.nl/special/sinterklaas) ook koning Winter zijn schaduwen vooruit werpt.

ELK KIND IS UNIEK

Dit is de titel van een boek van Caroline Penninga-de Lange. En de ondertitel luidt: Bouwen aan zelfvertrouwen bij kinderen.
,,In dit boek wordt informatie gegeven over waarom zelfvertrouwen en een gezond zelfbeeld zo belangrijk zijn en wat je als ouders en andere opvoeders kunt doen om zelfvertrouwen bij kinderen te laten groeien. De vragen en oefeningen die de auteur aanreikt kunnen helpen om de informatie meer eigen te maken en na te gaan welke stappen u in de opvoeding wilt zetten om concreet aan het zelfvertrouwen van kinderen te werken."
(ISBN 90 239 1329 9 - Uitgave Boekencentrum - Zoetermeer)

WIE OP REIS GAAT MOET ZICH VOORBEREIDEN

stelt ds. Adrian Verbree in zijn boek met bijbelstudies over ,,Ezechiël."
,,Ezechiël" is een moeilijk, maar intrigerend en belangwekkend bijbelboek. En wie een reis gaat maken door het uitgestrekte landschap van ,,Ezechiël" moet zich voorbereiden. Wie was deze profeet? Wanneer en in welke situatie trad hij op? Wat zijn de hoofdlijnen in dit 48 hoofdstukken tellende boek dat te weinig bekend is. En zo voort.
Het boek heeft een omvang van 152 pagina's en biedt dus geen ,,volledige" bespreking en behandeling. Maar na lezing heb je toch het voldoening gevende gevoel: ik ben een stuk wijzer geworden over de profeet, zijn tijd en zijn boodschap voor toen en nu. Enkele thema's: de aanwezigheid van God, de persoonlijke verantwoordelijkheid van ieder mens, het uitzicht op het koninkrijk van God. Een paar van de onderwerpen: onheilsprofetieën over Israël en andere volken: het beleg van Jeruzalem, het oordeel over Tyrus. Heilsprofetieën: het visioen van de dorre doodsbeenderen en de Nieuwe Tempel.
Nogmaals: deze publicatie verheldert niet alleen de wereld van toen en nu, maar ook die van vandaag. Verbree heeft een heldere manier van schrijven. Het boek pakt je om de interessante dingen die hij vertelt en de lichtvoetige wijze waarop. Wat ook voor lezing en gebruik pleit zijn de ,,tips voor inleiding en voorstudie" en de ,,Gesprekspunten". Verbree gaat hierbij niet op z' n hurken zitten maar legt de lat zodanig dat de lezer aan het werk gaat.
(,,Ezechiël" is uitgegeven door uitgeverij De Vuurbaak te Barneveld, heeft als ISBN 90 5560 271 X en kost € 9,85)

DAN LIET IK ALLE MENSEN IN DE STEEKvlammetjes.jpg (77052 bytes)

Lilian Klein (8 jaar) schrijft en tekent over ,,de goede Herder" in de ORANJE KINDERBIJBEL: ,,Jezus zegt: als jij niet dicht bij mij blijft, zou ik jou ook gaan zoeken. Dan liet ik alle mensen in de steek om opzoek te gaan naar jou."
De illustratie op deze aflevering hoort bij de tekening van Hanna Oosterwijk over ,,De uitstorting van de Heilige Geest."
ORANJE KINDERBIJBEL - bijbelse vertellingen en tekeningen door kinderen voor het prinsesje Catharina-Amalia.
(Uitgave Stichting ,,Schreeuw om Leven", Hilversum , 156 pagina's, € 17,50 + porto, telefoon 035-6244352 - www.schreeuwomleven.nl )

WIE WAS JOACHIM PRENTSNIJDER?

Sinds vijftien jaar wonen wij in Apeldoorn op de Prentsnijdershorst. Al vijftien ben ik van plan eens uit te vinden waar die straatnaam vandaan komt en wat die Prentsnijder voor een kerel geweest is. Eindelijk kwam het ervan.
Ik ging aan de studie en ontdekte dat de naamgever niet alleen zo heette maar ook prentsnijder van beroep was. Joachim Prentsnijder leefde in deze omgeving van 1810-1873. Het bijzondere van Joachim is geweest dat zijn kunstenaarschap niet geleden heeft onder de ramp (zie hieronder) die hem overkwam.
Prentsnijder heeft hard gewerkt, uitzonderlijk hard, zoals tijdgenoten meldden. Hij placht meermalen, onder de druk van de vele opdrachten uit binnen- en buitenland, tot in de nacht door te gaan. Het woord ,,stress" bestond in die tijd nog niet, de zaak wel. Oververmoeidheid, te zware inspanning eiste zijn tol. Een tijdgenoot, een matig dichter, onthult wat gebeurde in het volgende vers:

Snijdenderwijs was hij ingeslapen,
snijdenderwijs werd hij wakker bij nacht.
Snijdenderwijs door de vaak schier verdoofd,
snijdenderwijs van vier vingers beroofd.

Niet zo verbazingwekkend, dat hij ontwaakte, want enkele van de meest nodige vingers bij het snijden, lagen geheel los op de werktafel. Een onhandig gebaar op de grens van een half- en heelslaap was de oorzaak. Nogmaals, wat de kwaliteit van zijn werk betrof, geschiedde er een wonder. Ondanks z'n gemis werkte hij door (net als de Removoskunstenaars tegenwoordig) met inschakeling van voeten en mond. Hij ging zo ver in zijn inventiviteit dat hij een instrumentje ontwierp dat hij inclusief een mes op zijn neus monteerde waardoor hij de eerste neussnijder werd...
Zo, dan weet u dus nu iets van de herkomst van de naamgever van onze straat.
Ik raad u aan ook eens zo' n onderzoek te doen naar degene die de naam van uw steeg/straat/laan/avenue leverde. Als het tenminste een ,,degene" is. Als u in de Vergeetmijnietstraat woont raadplege u eenvoudig een bloemen-en plantengids

BEZOEK 

je een ziekenhuis, verpleeghuis of psychiatrische inrichting, dan denk je:

        DE WERELD SCHREEUWT OM EEN VERLOSSER.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

3 november 2004

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

www.timetoturn.nl – Het internetplein voor en door jongeren die hun geloof in God praktisch willen maken. Ze willen vanuit het geloof in Jezus Christus in hun levensstijl rekening houden met de armen en het milieu en ze willen zich uitspreken voor een rechtvaardige en duurzame wereld. Verrassend!

Christelijke startpagina’ s:

WAAROM UITGEREKEND IK?

,,Kunnen we even rustig praten?” De patiënt volgt de dokter naar diens kamer met gevoelens van onbehagen en spanning. De specialist gaat zitten, wijst de patiënt een stoel en zwijgt vervolgens. Na een poosje zegt hij met een zucht dat hij slecht nieuws heeft. Erg slecht nieuws.
Op dat moment heeft de patiënt het gevoel dat de grond onder z’ n voeten golft en dat alle zekerheid wegvalt. ,,Waarom moet míj dat nou overkomen? Ik heb al zoveel narigheid achter de rug.” Hij is woedend, op God, op de dokter en op iedereen. Je kunt er begrip voor hebben, maar…
Kortgeleden was ik bij iemand op bezoek die pas gehoord had dat z’ n leven niet lang meer kon duren. Een agressieve vorm van kanker.
Maar niks geen vuist tegen de hemel. Hij hoopte dat de pijn en de benauwdheid niet te erg zouden worden, en verder… ,,Ik heb een mooi leven gehad, met God en met m’ n vrouw en kinderen en verder is de Heer recht in al zijn weg en werk.” Iedereen kan zo niet reageren maar ik vond het wel heel indrukwekkend.

,,ZOU IK NIET HATEN…”

,,Zou ik niet haten, HERE, wie U haten?” (Psalm 139:21a)

Natuurlijk hoef ik het eigenlijk niet te zeggen: dat de moord op Theo van Gogh een walgelijke en lafhartige misdaad is. Wat ik wel moet zeggen dat ik hem, voorzover ik een indruk van hem had, een vreselijke vent vond. Zo ongeëvenaard grof en godslasterlijk. Een hater van God. Ik wil nog zo’n onacceptabel iemand noemen: Maarten ’t Hart. Wie ’t Harts boeken leest, ontmoet een auteur die God en Jezus Christus haat en die ongeremd lastert, vertekent en karikaturiseert. De grote voorbeelden van ’t Hart waren Du Perron, Ter Braak, Vestdijk en vooral Nietsche. ’t Hart is Nietsche dankbaar, want die heeft hem ,,uit de modderpoel van het christendom omhoog getrokken”. In ,,De som van misverstanden” schreef ’t Hart: ,,Ik had het werk van Nietsche nodig om mij van het geloof af te helpen. En het is geworden zo meester, zo leerling.” Het is niet waar dat hij maar zo’ n beetje christenen zit te jennen. ’t Hart smaadt God diep en kwetst kinderen van God. Bij hoeveel middelbare scholieren zal al er geen gif uit de angel van ’ t Harts boeken zijn achtergebleven. ’t Hart kan ook zo meewarig doen over de zorg van christenen voor hem. Zogenaamd aangedaan citeert hij: ,,Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest.”
Ze haten: ’t Hart en mensen als Theo van Gogh? Nou, ja… maar laten we ze ons wel zien in hun ware gedaante.

MENSEN OP ZOEK NAAR GOD

Na Catharine Keyl en Henny Huisman gaan mensen opnieuw, op verzoek van de EO, op zoek naar God. En daarvoor zullen ze wel weer stad en land en zee afreizen. Maar er staat toch in de Bijbel dat God en zijn Woord dichtbij zijn… ,,Ook zijn ze niet aan de overkant van de zee, dus u hoeft niet te zeggen: ,,Wie steekt de zee voor ons over om ze daar te halen en ze ons bekend te maken, zodat wij ernaar kunnen handelen. Nee, die geboden zijn heel dichtbij, u kunt ze in u opnemen en ze u eigen maken; u kunt ze volbrengen.” (Deuteronomium 30: 13 NBV).

SIMPEL

Dominé vraagt aan catechisant Jan: ,,Wat is je enige troost?” Jan: ,,Zoek ik wel even voor u op, op internet.”

,,EEN ISRAELIET, IN WIE GEEN BEDROG WAS.”

Een paar dagen geleden overleed ds. J.D. Houtman. In Wezep leerden we hem en zijn vrouw kennen. Veertien jaar zaten we onder zijn gehoor. ,,Een Israëliet” – bijna. Hij had een grote liefde voor Israël, gaf samen met zijn vrouw Hebreeuws en preekte, als hij in Israël was, soms in het Ivriet. ,,Geen bedrog” – zelden heb ik zo’ n sympathiek en warmvoelend iemand leren kennen als hij. Hij had ook streken, leuke. Een keer kwamen we van een kerkenraadsvergadering. Onderweg vroeg hij of ik een lot wilde kopen voor het P.M.T. (dat lag hem nogal na aan het hart). Ik zei dat ik wel een lot wilde. Eén. Prima, hij ging het even ophalen (een straat verder woonde de familie). Hij kwam terug. Ik gaf hem een vijfje met de bedoeling vier gulden terug te krijgen. Maar hij pakte het vijfje aan en stopte me gauw vijf loten in de hand. Vervolgens fietste hij met grote vaart de straat uit. Dat leidde tot het volgende:

JAN HOUTMAN, DE LOTENVERKOPER

Waar is Jan Houtman, de lotenverkoper?
Waar is Jan Houtman, die snelle loper?
Hij kan praten als Brugman, verkoopt op de fiets:
,,mijn loten zijn prima, nooit heb je niets.”

Waar is Jan Houtman, de lotenverkoper?
Waar is Jan Houtman, die snelle loper?
Die zekerheid brengt in kerken en huizen
maar je wel met loten erin loopt te luizen.

Waar is Jan Houtman, de lotenverkoper?
Waar is Jan Houtman, die snelle loper?
Fietst grijnzend de hoek om, ’n vijfje in z’ n hand, 
Laat jou met een stapel nieten aan de kant.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

26 oktober 2004

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

Ook zo' n hekel aan spum? En zo' n zin in spurei? Haal de ingrediënten bij uw supermarkt maar let op uw beurtbalkje! Een website vol neologismen: nieuwe woorden, nieuwe uitdrukkingen, nieuwe betekenissen van bestaande woorden. Mag u niet missen: www.nlterm.org/neoterm/index.htm 
www.komterug.nl - Een site waar u documenten en foto' s kunt bewaren. Geeft de mogelijkheid om overal uw gegevens te bekijken. Verzin een naam en een wachtwoord, geef emailadres op en u kunt aan de gang.
Wie zijn er vandaag allemaal jarig? Wie zijn er op 27 oktober overleden? Wat is er allemaal nog meer te zeggen over de dag van heden? Kijk op www.mac13.nl/vandaag.html 
,,Het Lichtpunt" in Kollumerzwaag biedt vanuit christelijke overtuiging hulp aan mensen die dit nodig hebben. Steunt op vrijwilligerswerk en doet veel goed. www.lichtpuntinfo.nl 
Heeft u overtollige spullen in goede staat… bel ,,Het Lichtpunt" (0511-441542) en ze worden opgehaald. De verkoop van tweedehands goederen is een belangrijke bron van inkomsten. ZEGT HET VOORT!

TEGEN DE HERFSTKNIES (Neologisme)

Onafgebroken
dwarrelt dood blad ter aarde,
weemoed en treurnis overvalt ons. 
Och, kom,
als zovaak zeuren dichters hun waarheid…

Najaar: een zorgzame Vader,
dekt moeder aarde toe:
,,neem het ervan,
voor je het weet, is het weer voorjaar."

(uit: ,,Maranatha")

NAJAAR (drie haiku)

Kijk, moeder aarde
gaat geriefelijk onderuit,
zet wekker op maart

Stervende natuur -
de mens leeft er overheen,
misschien maar goed ook

Natuur valt in slaap.
Tja, na gedane arbeid
is het goed rusten.

,,WEID MIJN LAMMEREN"

Vorige week waren mijn vrouw en ik te gast bij de familie Lalleman in South Norwood onder de rook van Londen.
Die enorme stad (nieuw voor ons) overstelpt je. Wat een imponerende gebouwen en monumenten, wat een mensen van allerlei herkomst.
spurgeon2.jpg (22402 bytes)Pieter en Hetty Lalleman (in allerlei opzicht originele Nederlanders) zijn als decaan/docent en docent verbonden aan ,,Spurgeon's College" (instituut dat christenen toerust tot predikant en christelijk werker, op universitair niveau). Zij schrijven en publiceren (van Hetty verscheen onlangs een boeiende en verhelderend commentaar op het bijbelboek Jeremia - zie weblog aflevering 13 oktober j.l.) en zijn pastoraal bezig onder gemeenteleden en studenten.
Een van de mooie ervaringen was een bezoek aan de Spurgeon-tentoonstelling in het gebouw. Een zaaltje vol boeken, documenten, manuscripten en de originele stoel van Spurgeon (waarop je niet mag zitten). spurgeon.jpg (74569 bytes)Ik was diep onder de indruk: wat heeft die man die leefde van 1834 tot 1892 een werk verzet… Hij begon als predikant op 17-jarige leeftijd en wist toen al op diep-indringende manier mensen te winnen voor het Evangelie. Hij schreef enorm veel, preekte op z' n minst twee keer per zondag, had grote aandacht voor ,,wie geen helper heeft", teveel om op te noemen. Als je je in zijn leven verdiept, ga je van hem houden. Wat mij betreft ook om z'n meer dan gewone liefde en aandacht voor kinderen. ,,Laat de kinderen tot Mij komen" - en ,,Weid mijn lammeren", die opdrachten moeten hem dagelijks voor ogen gestaan hebben.
Hij schreef: ,,Wat kinderen nodig hebben is het Evangelie, het GEHELE Evangelie, het onvervalste Evangelie; zij hebben daar recht op, en indien zij geleid worden door Gods Geest, zijn zij evengoed in staat het aan te nemen, als personen van rijpere leeftijd. Zegt aan de kleinen, dat Jezus gestorven is, dat Hij als rechtvaardige voor de onrechtvaardigen is gestorven, om ons tot God te brengen." (1 Petrus 3: 18).
Dit laatste is een van de vele citaten van Spurgeon te vinden in ,,KINDEREVANGELISATIE…WAAROM EIGENLIJK?" Het boekje kunt u gratis ontvangen van de Stichting IKEG ( www.ikeg.nl ) te Apeldoorn, telefoon 055 - 5423731.

LIEFDESBRIEF

Ik ben bezig met een wondermooi boek van Ron Mehl: WEERSPIEGELINGEN VAN GODS LIEFDE. Het hart van God in de Tien Geboden. De ,,tien geboden" geen wetboek met artikel 461 en allerlei andere ge- en verboden, maar ,,een tedere, liefdesbrief van een wijze, alwetende Vader."
Het gebed aan het eind van hoofstuk 2 neem ik over:
,,Heer, ik prijs U als de machtige, alwetende en alomtegenwoordige God van het heelal. Wat mij raakt is dat U alle dingen voor mij ten goede leidt! U heeft mij voor Uzelf gemaakt en het ontroert mij als ik erover nadenk dat u mij uitkiest om een toegewijde, liefdevolle relatie met U te hebben. U heeft uw trouw telkens opnieuw aan mij bewezen en dat op zoveel manieren. Waarom zou ik ooit een andere god zoeken, die zo onnoemelijk klein is in vergelijking met U?
Heer, geef mij vandaag de genade om U ten allen tijde lief te hebben. In Jezus' naam, amen." (Uitgave Novapres, ISBN 90 6318 185 X - www.novapres.nl )

KRANTENBERICHT: DIEP-MENSELIJKE TRAGEDIE IN BETHEL

Bethel. Totale verbijstering en doffe verslagenheid - dat trof onze verslaggever gister aan in Bethel. Bewoners waren nauwelijks in staat hem te woord te staan. Twee-en-veertig (42) jonge jongens zijn gister door agressieve beren verscheurd. Van de paar knapen, die aan de slachting ontkwamen, vertelde één met stokkende stem: ,,We maakten alleen maar een geintje. En toen draaide die profeet Elisa zich om, vervloekte ons in de naam van Jahweh en toen kwamen die vreselijke beesten en toen…"

Die slachtpartij is een feit. Zie 2 Koningen 2: 23-25. Twee-en-veertig kinderen gruwelijk omgekomen. Dan denk je toch: ,,Here God, kon dat nou niet wat minder?" Nee, kennelijk niet. Wat gebeurde hier? Een profeet, de ,,mond" van God werd belachelijk gemaakt en doodgewenst. En daarin werd de Zender zelf ongelofelijk gekwetst. Notabene in Bethel (Bethel= huis van God). Die jongens riepen eigenlijk: ,,Sterf jij ook maar (,,kom op") net als Elia. Dan zijn we tenminste van je af." Dat was pure haat tegen de profeet die opriep tot bekering. Afkeer van en haat tegen het Woord van God. En dat hadden ze van huis uit meegekregen.
God is groot van liefde (een weldaad om te ervaren) maar Hij is ook een ,,verterend vuur" (Hebr.12: 29) Kom je aan zijn heiligheid, dan kun je je leven verspelen.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

13 oktober 2004

BEZIENSWAARDIGE WEBSITES

www.c-cards.nl – Een c-card is een christelijke elektronische kaart, die je via het internet kunt versturen. De kaart bestaat uit een bijbeltekst en een foto. Bijbelvertaling – SV of NBG – naar keus.
Wist u wel dat het beter is je neus op te halen (wel graag zo gedempt mogelijk vanwege de omstanders) dan die te snuiten? Allerlei wetenswaardigheden met uitleg op www.wistudat.net
www.deparels.net – Speciale kindersite met bijbelverhalen, knutsels, spelletjes en nog veel meer.
www.gedichten.startkabel.nl - Onderdeel van ,,Startkabelgroep de Letteren.” Tal van rubrieken als: ,,Jeugd en poëzie” / ,,Geestelijke gedichten” / ,,Bloemlezingen” / ,,Dichters” / ,,Uitgevers”/ ,,Tweedehands” / ,,Anderstalige poëzie” – teveel om op te noemen. Gedichten geschreven? Stuur ze daar heen.

SCHAAMTE

Een paar weken geleden demonstreerden 200.000?/300.000? mensen tegen het kabinetsbeleid. 200.000?/300.000? weldoorvoede, in het algemeen welvarende mensen schreeuwden leuzen (soms heel kwetsende) om duidelijk te maken dat ze willen houden wat ze hebben. (Ongenuanceerd gezegd, o.k.). Op diezelfde dag zag ik foto’s van en las ik een verhaal over uitgemergelde kinderen, graaiend in een afvalhoop naar iets eetbaars. De schaamte die je dan bevangt…

VERSCHENENikeg3.jpg (30552 bytes)

IKEG LIEDBUNDEL – in deze bundel staan vijftig kinderliedjes die eenvoudig aan te leren zijn. Liedjes, geschikt als hulp bij het evangelisatiewerk onder kinderen. Ilustraties Ina Heuer, Lay-out liedbladen Henk de Bie, ontwerp voorkant Bert van Santen. 
Te bestellen bij IKEG, 2e Wormenseweg 84, 7331 VH Apeldoorn, tel. fax 055 - 5423731, www.ikeg.nl 

UIT DE SCHADUW

Tien homo’s over hun worsteling met geloof en kerk, door Mirjam van der Vegt. Op de achterzijde staat: ,,Wie hen echt wil leren kennen – en dat geldt niet alleen voor deze tien – zal de eigen mening over homosexualiteit even moeten parkeren en naar hen moeten luisteren, om hun positie, gevoelens en motieven te begrijpen.”
Ik heb dit ook zo ervaren bij lezing: dit is een luisterboek, dat je leren kan met aandacht en respect naar deze medebroeders en –zusters te luisteren. Daarna kunnen we dan verder praten.
Op 9 november a.s. zendt de EO onder dezelfde titel een documentaire uit over drie van de in dit boekje geïnterviewden.
Uitgave Buijten & Schipperheijn, ISBN 9058811719. Het boekje is ingeleid door Ad de Boer, directeur EO en kost €  8,90.

DE TIJD VAN JE LEVEN. 

Over samen leven in het gezin, door Mark en Lindsay Melluish.
Je hoort senioren wel eens zeggen (en ik heb mezelf er ook wel op betrapt): ,,Ik ben blij dat ik in deze tijd geen kinderen op te voeden heb!” of woorden van gelijke strekking. Dat klinkt niet zo aardig en helemaal klopt het ook niet. Heb je kleinkinderen dan heb je daar toch zorg over en een zekere verantwoordelijkheid voor. Bovendien zouden kinderen en jongeren ook in de kerk en de samenleving mogen rekenen op je aandacht.
Maar goed, eenvoudig is het niet: opvoeden in deze chaotische samenleving, in een ontwortelde tijd. Dit boek kan helpen. En nu zou ik willen dat ik zeeën van ruimte had om echt duidelijk te maken wat het boek allemaal aan de orde stelt, maar...
In ieder geval: veel aandacht krijgt het respectvol en liefdevol met elkaar omgaan in het gezin (het viel me op dat de auteurs benadrukken hoe kostbaar de wijze van omgaan met elkaar van de ouders is). Onderstreept wordt dat goede opvoeding probeert op te bouwen, niet bang is discipline bij te brengen, geen prestaties eist en altijd bereid is te vergeven. Het gaat de auteurs om ,,werken aan een sterk gezin.”
Het boek is uitgegeven door Buijten en Schipperheijn in samenwerking met New Wine Nederland. Bij NWN is ook een bijbehorend werkboekje verkrijgbaar om in groepsverband te gebruiken (zie bij www.new-wine.nl). Het ISBN-nr. is 9058811638 en het kost € 14,90.

,,MIJN HART JAAGT IN MIJ, IK KAN NIET ZWIJGEN…”

Dat is zo’ n diep emotionele uitroep van de heftig bewogen profeet Jeremia (hoofdstuk 4:19b). ,,Jeremia” is zo’ n Bijbelboek dat je bijna dwingt om maar door te lezen. Om de ernstige boodschap, om de overrompelende taal.
Dr.Hetty Lalleman-de Winkel, oud-testamentica aan Spurgeon’s College in Londen, schreef een commentaar op ,,Jeremia”, het eerstverschenen deel in de reeks ,,De Brug” – commentarenreeks op het Oude Testament. ,,Naast de historische achtergrond, de literaire opbouw en het theologisch belang van de grotere gehelen worden voor elk vers de specifieke problemen behandeld. De lezer krijgt veel uitleg bij de verschillende gangbare vertalingen in het Nederlands, maar de schrijvers (van de reeks) gaan uit van de Hebreeuwse tekst.”
Dit boek leest niet als een roman, maar wel bijna. Het is heel boeiend, heel informatief en met grote eerbied voor de tekst geschreven. Er wordt geklaagd, terecht, over geringe Bijbelkennis. Als er eens wat meer aandacht kwam voor dit soort publicaties, zou er wat ten goede kunnen veranderen. Het is hard nodig. Zoiets geldt ook voor de pakkende studie over het boek ,,Romeinen”  van ds.F.van Deursen in de serie ,,De Voorzeide Leer”, hier al eerder genoemd.
Het boek van dr. Lalleman is een uitgave van Groen, ISBN 9058294919 en kost 
€ 25,00.
,,Romeinen" van Van Deursen is verschenen bij Buijten en Schipperheijn, ISBN 9058811530. Prijs ongeveer € 25,00.

IETS HEEL ANDERS

Een vriend vertelde me het volgende: Een bekende deelt mee: ,,Mijn vader is overleden. Kan ik soms een pak van jou lenen?” De (rijke) vriend: ,,Oké.” In de uitgebreide garderobe wordt een deftig pak uitgezocht. Na enkele weken de wedervraag: ,,En, hoe staat het met mijn pak?” Antwoord: ,,O ja, dat is waar ook, het paste mijn vader heel goed.”

Dat leidde mijnerzijds tot het volgende:

,,Beste Jan, ik deel je mede,
dat mijn pa is overleden.
Wat ik nu mis, behalve m’ n pa,
is een goed pak, dat vindt ook m’n ma.
Heb jij soms iets in je klerenkast,
een beetje knap en dat goed past?”
,,Beste Wim, ik ben graag bereid,
kom even langs en neem de tijd.”
Wim kwam een trendy costuum op het spoor,
en sprak ,,Hiermee red ik het zeker, hoor.”
Na een week of wat vroeg Jan z’n gabber:
,,Ben jij steeds met dat pak aan de zwabber?”
,,Da’ s waar ook, Jan. Ik heb van de aanblik genoten,
dat pak zat m’n pa echt als gegoten.”

GEHOORD

  • Kaal iemand: iemand met een opgeruimd voorkomen.
  • Hoofdzaak: je bent gezond en je vrouw heeft vast werk.
  • Wie niet horen wil, moet t.v. kijken.
  • Wie trouwt kan de zorgen delen die hij eerst niet had.
  • Zomersproeten zijn ook gezichtspunten.

VERHUIZING

Eind november hopen wij DV te vertrekken naar een seniorenwoning.
Adres: Straatmakershoeve 387, 7326 DV Apeldoorn.

 

reageren?  naar het gastenboek  of  per email  

 

 

naar top

home

>

 weblog

>

weblogarchief

  

    2 0 1 2
 6 jan. - nu

2 0 1 1

 6 jan. - 29 dec

2 0 1 0

1 juli. - 23 dec

 7 jan. - 17 juni

2 0 0 9
 30 juli - 24 dec
 8 jan. - 25 juni
2 0 0 8
 4 sept. - 11 dec
 2 jan. - 28 mei
2 0 0 7
 10 jan. - 2 mei
 9 mei - 12 dec
 2 0 0 6
 11 jan. - 21 juni
 5 juli  - 18 okt
 
1 nov - 20 dec
2 0 0 5
5 januari - 6 april
13 april - 21 sept.
 5 okt. - 28 dec.
 2 0 0 4
7 jan. - 24 maart
31 maart -  30 juni
21 juli - 6 oktober
13 okt. - 22 dec
 2 0 0 3
22 febr. - 28 mei
4 juni - 17 sept
24 sept. - 17 dec

  

gastenboek

>

gedichten

>

oneliners

>

verhalen

>

boeken

>

radio

>

links

>

film

>
 

Overnemen van teksten is toegestaan met bronvermelding: www.keesvanbaardewijk.nl